Obec Slovákov v Českej republike

                                                           Akcie OS v ČR za rok 2014

 

                                                          

                                               J A N U Á R

08. 01. – OS v ČR,  Porada Výkonnej rady

08. 01. - ROS Karviná, Príprava XI. Slovenského plesu, plán na rok 2014

09. 01. - ZS Praha, Vernisáž výstavy S. Plesníka

14. 01. - ROS Karviná, Beseda s D. Kravčíkovou: „Grafológia alebo Tajomstvo výkladu písma“..

17. 01. – OS v ČR,  Praha číta po slovensky – prvá porada

Už na konci minulého roku sa na nás obrátil predseda Jazzovej sekcie Karel Srp  s tým, že m pre nás veľmi zaujímavú ponuku. Reagovali sme pozitívne, aj keď sme vlastne vôbec nevedeli, čoho sa bude táto ponuka týkať.

Na návštevu Jazzovej sekcie sme sa 17. apríla spolu s Petrom Liptákom vybrali na Valdštejnskú ulicu, kde Jazzová sekcia sídli. Prijatí sme boli vľúdne a vzápätí sme sa dozvedeli, o čo pôjde.

Už pred 16 rokmi Jazzová sekcia rozbehla akciu, ktorá sa každoročne opakovala pod základom spoločného názvu Praha číta...  Potom bol vybraný nejaký český alebo zahraničný autor a jeho dielo sa čítalo. Réžia tejto akcie bola jednoduchá. V priestoroch Jazzovej sekcie bola inštalovaná kamera, pred ňu sa posadil dobrovoľník, ktorý si vybral časť nejaké diela zvoleného autora a z neho pol hodiny čítal.

Vďaka Internetu boli všetky tieto čítania prenášané po celom svete. Čítalo sa od rána do noci, nepretržite. Ako sa zemeguľa otáčala, tak sa k čítaniu pripájali ľudia z celého sveta. Vďaka tomu sa táto akcia stala svetovo známa a každý rok sa do nej zapájali nielen radoví ľudia, ale aj špičkoví literáti, umelci, ale aj politici.

„Už minulý rok som s tým chcel skončiť,“ zveril sa nám Karel Srp. „Ale 20. výročie rozpadu našej spoločnej republiky a následného vzniku dvoch samostatných republík ma inšpiroval k téme 17. ročníka našej akcie, tentoraz pod názvom Praha číta po slovensky.“

Vzápätí Obec Slovákov v ČR, ako najväčšiu organizáciu slovenskej meniny v Česku, pozval, aby s ním tohtoročné čítanie spoluorganizovala.

S vďakou sme túto ponuku prijali a priamo na mieste dohodli prvé kroky našej spolupráce.

Našou úlohou bude celú túto akciu medzi slovenskou menšinou propagovať a súčasne aj získavať dobrovoľníkov, ktorí sa na celej tejto akcii zúčastnia.

 

20. 01. - OS v ČR  Porada Výkonnej rady

V priebehu januára sa členovia Výkonného výboru zišli na dvoch poradách. Príčina ich zvolania bola jednoduchá – blížil sa termín odovzdania vyúčtovania  skoro všetkých grantov a dotácií, ktoré Obec Slovákov v Českej republike v minulom roku dostala.

Prvá z nich sa uskutočnila v stredu 8. januára. V jej priebehu bola skontrolovaná komplexnosť a ucelenosť všetkých účtových dokumentov. Po jej skončení bolo konštatované, že všetky dokumenty sú v poriadku a riadne evidované. Následne boli rozdelené úlohy ku spracovaniu konečnej dokumentácie a bola stanovená osobná zodpovednosť za ich splnenie.

V utorok 20. januára sa konala porada druhá, ktorej cieľom bola posledná kontrola  všetkých dokumentov - účtov, súpisov a hodnotení, pred ich odoslaním či  odovzdaním na príslušné inštitúcie. Termín 31. január 2014 bude teda splnený.  

 

23. 01. - ZS Praha, Pietny akt na Olšanoch u pomníku J. Kollára

Stalo sa už tradíciou pražských Slovákov, že sa každoročne, nehľadiac na chlad a zimnú nepohodu, zídu pri hrobe Jána Kollára na Olšanských cintorínoch. Stalo sa tak aj tohto roku 23. januára a hlavnými organizátormi tejto akcie boli Spoločnosť Jána Kollára v ČR, Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe, Spoločnosť M. R. Štefánika v ČR a Slovenský inštitút v Prahe. Prirodzene, že nemohli chýbať ani zástupcovia Obce Slovákov v ČR a Združenia Slovákov v Prahe.

Za Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v ČR sa tohto slávnostného aktu zúčastnil zástupca veľvyslanca pán Roman Rosina. Celú túto tradične milú slávnosť zahájil Miloslav Hroboň, predseda Spoločnosti Jána Kollára. Potom sa slova ujal historik Phdr. Vojtech Čelko, ktorý predniesol krátku pripomienku na jeho život a dielo. K hrobu boli potom položené kvety a prítomní sa pohrúžili do minúty ticha. Nakoniec odznela krátka modlitba, ktorú  predniesol superintendent ECAV v ČR Mgr. Marián Čop. Na záver slávnosti zaznela tradičná slovenská hymnická pieseň Kto za pravdu horí.

Po skončení tejto slávnosti sa prítomní odobrali k hrobom Ing. Vojtecha Vecána a Blaženky Urbanovej, aby si uctili aj ich pamiatku a ocenili ich vklad do veci slovenskej menšiny v ČR.

 

25. 01. - ZS Praha,  Vlastivedná prechádzka po Starej Prahe

Nie je to tak dlho, čo sme sa vydali na našu poslednú potulku po Prahe a už je tu znova. Uskutočnila sa v sobotu 25. januára a našu pozornosť sme zamerali na nie príliš známe a dosť málo turisticky využívané časti Prahy - okolie Anenského kláštora. Začali sme v Revolučnej ulici, odkiaľ sme smerovali k domu kata Jana Mydlářa, aby sme sa prešmykli cez viaceré užšie uličky, ktoré nám jasne ukazovali, ako Praha pred 500 rokmi vlastne vyzerala, podívali sme sa kostolu sv. xxx, kde sa len prednedávnom neúspešne hľadal hrob Anežky Českej, aby sme sa dostali k samotnému Anežskému kláštoru.

Skôr ako sme do neho vkročili, sme si prezreli pozostatky pôvodnej poštovej stanice, ktorá sa ale nenachádza v dome U červeného kola, ako sa niekedy tvrdí, ale v dome oproti nemu. Tu sme sa zastavili na pohárik vínka v malej, ale útulnej vinárničke.

Vrcholom prechádzky prirodzene bola návšteva samotného kláštora, v útrobách ktorého sa nachádzajú hroby.

 

30. 01. – OS v ČR  Prijatie na veľvyslanectve SR v Prahe

V piatok 31. januára 2014 veľvyslanec Slovenskej republiky v ČR JE pán PhDr. Peter Weiss, CSc. prijal predstaviteľov Obce Slovákov v ČR – predsedu Doc. PhDr. Jaromíra Slušného, CSc. a prvého podpredsedu OS v ČR dr. Petra Liptáka, spolu s predsedom Jazzovej sekcie pánom Karlom Srpom.

Témou ich rozhovoru bolo nielen predostretie informácií o širokej škále činnosti Obce Slovákov v ČR, ale predovšetkým príprava akcie Jazzovej sekcie Praha číta po slovensky, ktorá je pripravovaná na 28. – 31. mája tohto roku. Karel Srp priblížil pánovi veľvyslancovi históriu minulých ročníkov tejto akcie, ktorá sa uskutočnila už 16 krát pod spoločným názvom Praha číta... a podnázvom nonstopčítanie.

Ide o veľmi zaujímavú a veľmi dôležitú akciu, ktorá má popularizovať nielen staršiu, novšiu či najmodernejšiu slovenskú literatúru, ale aj rozvíjať kultúrne a spoločenské vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi a rovnako aj obomi našimi republikami.

Čítať sa bude po slovensky, ale aj česky, ale dôležité bude, že sa bude čítať zo slovenskej literatúry. Čítanie bude dobrovoľné a každý kto sa do tejto akcie prihlási, dostane v priestoroch Jazzovej sekcie k dispozíciu celú polhodinu, aby pred kamerou, ktorá bude jeho vystúpenie cez internet vysielať do celého sveta, čítal celý ten čas z knihy ľubovoľného slovenského autora podľa jeho vlastného výberu. Celá akcia bude mať jednoduchú organizačnú štruktúru: na stránkach Jazzovej sekcie http://radiohortus.cz  bude uverejnený časový harmonogram čítania, do ktoré sa môže každý záujemca prihlásiť. Akcia, podobne ako v minulých ročníkoch bude prebiehať po celej našej planéte, po všetkých časových pásmach, takže v našej noci, budú čítať napr. Slováci z Austrálie, ktorí budú mať v tom istom čase deň.

JE pán veľvyslanec celú akciu vrelo privítal a prevzal nad ňou patronát. Súčasne prisľúbil, že sa bude snažiť zaistiť prítomnosť popredných slovenských literátov, či kultúrnych činiteľov v Prahe, ktorí by sa do čítania taktiež zapojili.

Prijatie prebehlo v priateľskom duchu, takže v poslednej časti prijatia opäť vznikol priestor debatu o činnosti Obce Slovákov v ČR. 

 

 

                                               F E B R U Á R

01. 02. - ROS Karlovy Vary, Fašiangová zábava - IV. Maškarný bál - U Kaštanů  Rosnice

01. 02. - ROS Karviná, XII. Slovenský ples – Spoločenský dom Karviná - Darkov        

V sobotu 1.februára mal už dvanáste pokračovanie. Jeho usporiadateľom bola Obec Slovákov v Karvinej. Každý rok sú určité obavy, či sála Spoločenského domu v Darkove bude zaplnená, či plesajúci budú odchádzať s dobrým pocitom príjemne stráveného večera, či všetko vyjde podľa scenára. Po plese, podľa názoru prítomných i nás usporiadateľov, sa dá konštatovať, že všetko dopadlo na výbornú. Aj keď sa niektorí záujemci o vstupenky prihlásili v predvečer plesu, nikoho sme neodmietli. Bolo sa na čo tešiť. Najväčším lákadlom je samotný Spoločenský dom – krásne priestory sľubujú príjemné posedenie. Ďalším významným elementom bola staro-nová hudobná skupina DANCE DANT s vedúcim Jiřím Farníkom.V ich repertoári prevládali slovenské skladby a ľudové piesne. V predtančení zažiarili mažoretky a dvaja tanečníci  v latinskoamerických tancoch DIA MOND DANCE Juventus. Veľmi milým prekvapením večera bolo vystúpenie slovenského rodáka-sólistu ostravského divadla Petra Svietlíka.  Z jeho úst sa niesla sálou ľubozvučná slovenčina v príhovore a v nádherne zaspievanej piesni o rodnej zemi ,,Najkrajší kút v šírom svete ........“ , čo prítomní ocenili búrlivým aplauzom. Prekvapila aj hudba. V priebehu večera sa prezliekla do kostýmov a imitovala vystúpenie švédskej skupiny ABBA. Na plese nechýbali zastupitelia mesta, členovia československo-poľského spolku a najštedrejší sponzor každoročných plesov Mirek Bača. Do tomboly venoval 30 cien. Tombolu obohatila taktiež karvinská kozmetická firma JAFRA s manažerom Robinom Fryšom a prispeli aj členovia ROS. Ples sa vydaril, hostia odchádzali spokojní. Spolu s nimi sa teší na trináste pokračovanie 7. februára 2015  výbor OS.

 

11. 02. - ROS Karviná, Spoločenské posedenie, hra na harmoniku Z. Krňávková

16. 02. - ZS Praha, Účasť na Dňoch slovenskej kultúry v Českých Budějoviciach 

20. 02. - ROS Ústí nad Labem, Ustavujúca konferencia

Je to už skoro rok, keď sa na nás obrátila pani Janka Nedvídková z Ústí nad Labem, že by mala záujem zapojiť sa do našej činnosti. Odpovedali sme, že v Ústí nad Labem zatiaľ žiadna Regionálna obec nepracuje, takže najlepšie by bolo, ak by sa i v tomto dôležitom meste ustanovila. Pani Nedvídková iniciatívne začala v Ústí a jeho okolí hľadať spriatelené duše a po čase sa ukázalo, že by ich bolo toľko, aby tu naozaj regulárna Regionálna obec vznikla.

Pani Nedvídkovú sme potom pozvali do Prahy a všetko spoločne s ňou prebrali v našej kancelárii v Dome národnostných menšín. Diskusia to bola zaujímavá a podnetná.

Na konci roku 2014 už bolo jasné, že všetky podmienky pre vznik našej novej Regionálnej obce sú splnené, ale kvôli vysokému pracovnému vyťaženiu predsedu OS v ČR v tomto období bolo dohodnuté, že k jej založení dôjde  až po Novom roku. Tak sa nakoniec aj stalo. Po posledných poradách bol termín vzniku našej štrnástej Obce stanovený na štvrtok 20. februára 2014 na 16,00 hod..

Jej založenia a prvého rokovania sa zúčastnil predseda OS v ČR Doc. PhDr. Jaromír Slušným CSc. a prvý podpredseda našej organizácie dr. Peter Lipták. Ustanovujúcej schôdze sa súčasne zúčastnila aj predsedníčka Regionálnej obce Teplice pani Edita Havlasová, ktorú už predtým pani Nedvídkovej pomohla nejakými radami. 

Treba povedať, že aj počasie založeniu našej novej obce prialo, pretože účastníci jej ustanovujúcej schôdze sa schádzali symbolicky ožiarení teplými slnečnými lúčmi. Schôdza sa konala v príjemnom prostredí reštaurácie U Sportovce na Klíšskej ulici v Ústí. Treba hneď povedať, že majiteľ reštaurácie našej aktivite prial a všestranne nám vyšiel v ústrety, dokonca sa aj časti zasadania osobne zúčastnil.

Ustanovujúcu schôdzu zahájila Janka Nedvídková, ktorá stručne zhrnula príčiny vzniku novej Obce, popísala základné momenty celého procesu jej vzniku a nakoniec osobne predstavila všetkých prítomných. Potom prebehli voľby výboru, do čela ktorého bola postavená Janka Nedvídková, ale aj voľby revíznej komisie. Pretože je pred IX. Snemom, boli naň zvolené delegátky. S pozdravnými prejavmi vystúpili všetci traja hostia a všetci popriali novej organizácii mnoho zdaru do novej práce.

Potom sa rozbehla voľná diskusia, spojená s ochutnávkou skvelých koláčikov, sladkého i slaného pečiva, ktoré napiekli členky nášho nového združenia.

Už sa všetci tešíme, keď členov našej novej organizácie predstavíme vám ostatným na IX. Sneme.

23. 02. - ZS Praha, Prezentácia knihy Daniely Hroncovej  - DNM

25. 02. - ZS Praha Z akcie na akciu

Utorok 25. február 2014 nám v Prahe ponúkol hneď dve akcie, ktoré sa síce časovo prelínali, ale udiali sa tak blízko seba, že bolo možné navštíviť najprv jednu a potom druhú.

V budove bývalého Federálneho zhromaždenia, ktorú dnes využíva Národné múzeum sa uskutočnila prezentácia dvoch kníh vydavateľstva Slovenskej akadémie vied VEDA v Bratislave.

Tou prvom bola kniha autorov Miroslava Londáka, Slavomíra Micháleka a kolektívu Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja, v ktorej sa zamýšľali nad dvadsaťročnou cestou samostatnej Slovenskej republiky.

Druhou bola kniha Slavomíra Micháleka, Miroslava Londáka a kolektívu.: Gustáv Husák. Moc politiky, politik moci. Už jej názov ukazuje, že pojednávala o živote a diele dr. Gustáva Husáka, ktorý vo svojom živote zažil mnoho zlomov a prekvapení, pričom sa často pohyboval od jednej krajnosti ku druhej. Kniha je v podstate zložená z príspevkov, ktoré odzneli na konferencii rovnakého názvu, ktorá sa udiala v tejto budove v dňoch 28. – 30. mája minulého roku.

Treba povedať, že skôr táto kniha sa dostala do popredia záujmu návštevníkov, ale aj rečníkov, ktorých sa zišlo pomerne dosť.

Ako prvý si vzal slovo generálny riaditeľ Národného múzea PhDr. Michal Lukeš, PhD. Pripomenul minuloročnú konferenciu a vyjadril vďaku, že kniha z nej je prezentovaná na tom istom mieste, na ktorom vznikala. Po ňom vystúpil minister kultúry ČR Daniel Herman, ktorý hovoril o negatívnych stránkach života tohto politika. S trochu komplexnejším pohľadom vystúpil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, ktorý uviedol, že dr. G. Husák odrážal vo svojom živote aj ťažkosti a problémy dôb, ktorými prechádzal. V zastúpení veľvyslanca SR v ČR vystúpil Roman Rosina.

Samotnú knihu prezentovali jej tvorcovia vedeckí pracovníci Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Bratislava Slavomír Michálek, Valerián Bystrický, Miroslav Londák a Jan Rychlík z Ústavu českých dejín Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, náš „hrebendovec“. Programom sprevádzala Ivana Havlíková z Národného múzea.

 

Od 17,00 hod. sa v Dome národnostných menšín prezentovala iná zaujímavá kniha. Bolo to dielo slovenskej spisovateľky Daniely Hroncovej Faklovej s názvom Urodzená. Už pozvánka sľubovala  príbeh o dvoch ženách, ktoré búrlivá história dvadsiateho storočia, poznačila utrpením, útekmi, emigráciou až tak, že stratili všetko, aj identitu. Knihu vydalo vydala vydavateľstvo Tranoscius Liptovský Mikuláš a programom sprevádzala nám všetkým dobre známa Jana Haluková. V úvode prítomných oboznámila so životom a dielom samotnej spisovateľky, ktorá pôsobí i ako etnografka, múzejníčka a redaktorka. Je autorkou knižnej novely o Andrejovi B. Sládkovičovi Čas rozdelenia (1997), publikácie ...A lipa tíško šumí (2010), knižnej novely Mamele (2010) a dvoch knižiek pre deti – Šuďo klamár z Klamároviec (2011) a Gróf Taši (2012).

Autorka v niekoľkých vystúpeniach oboznámila hostí tejto prezentácie so svojim dielom, jeho hlavnými hrdinkami a súčasne upozornila na skutočnosť, že mnohé sa zakladá na skutočných udalostiach.

Jej príhovory boli striedané s čítaním ukážok z jej knihy v podaní Viery Kučerovej a Evy Pospíšilovej. Došlo aj na kultúru v inom podaní. Ruské piesne hrala a spievala Svetlana Kalousková.

Po skončení oficiálnej časti si záujemcovia mohli knihu kúpiť a dať si ju podpísať priamo u autorky.

Celú toto pekné podujatie pripravili: Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe, Dom národnostných menšín, Slovenský inštitút v Prahe, Tranoscius a.s. Liptovský Mikuláš, Spoločnosť M. R. Štefánika v ČR, Ukrajinská iniciatíva v ČR a o.z. Ruská tradícia. 

 

27. 02. – OS v ČR  Zasadanie Výkonnej rady

Vo štvrtok 27. februára 2014 sa po troch menších poradách k vyúčtovaniu grantov zišla na svojom prvom tohtoročnom zasadaní Výkonná rada Obce Slovákov v ČR. Na programe mala predovšetkým vyhodnotenie stavu vyúčtovania všetkých grantov a dotácií, ktoré OS v ČR v roku 2013 dostala. Súčasne bol skontrolovaný stav všetkých finančných dokladov, ich kompletnosť a úplnosť. Bolo konštatované, že všetky vyhodnotenia a vyúčtovania boli na príslušné inštitúcie odovzdané včas a v riadnom stave.

V druhom bode bolo skontrolované vyúčtovanie mimoriadnej dotácie z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, kde je termín odovzdania koniec marca tohto roku. I tu bolo konštatované, že všetky dokumenty sú už pripravené k odoslaniu, ale treba k nim ešte doplniť sprievodné listy, čo ale nie je žiaden problém.

Obšírne bolo hovorené o vydávaní Koreňov v roku 2014.  Bolo prerokované ich obsahové zameranie a autorské zaistenie. VR OS v ČR konštatovala, že na čísle 1/2014. sa už pracuje, ale práce ešte nie sú skončené, pretože prebiehajú konferencie Regionálnych obcí a bolo aby dobré, aby Korene priniesli informáciu o priebehu aspoň niekoľkých z nich. Všetky ostatné materiály sú ale už pripravené a môžu sa postupne odovzdať grafikovi. Veľkou otázkou je ale skutočnosť, či nám bude Ministerstvom kultúry ČR pridelený príslušný grant.

Mimoriadna pozornosť bola venovaná príprave IX. Snemu OS v ČR. Bol skontrolovaný stav plnenia najdôležitejších úloh, ktoré zaisťujú, aby príprava Sneme prebehla kvalitne a bez problému.

 

                                                            M A R E C                                           

06. 03. - ROS Karviná, VIII. Konferencia ROS

06. 03. - ROS  Ústí n/L., Koncert Jiřího Dědečka, zámok Trmice

10. 03. - ROS Kladno, Konferencia ROS, Klub Koreňov – oslava MDŽ

Príjemné s užitočným spojilo vedenie Regionálnej obce Kladno 10. marca 2014 - rokovanie svojej predsnemovej konferencie s tradičnou oslavou Medzinárodného dňa žien. Celá táto vydarená akcia sa uskutočnila  tradične v miestnej reštaurácii Ateliér, ktorý už viac krát našu kladiansku organizáciu prichýlil. Za vedenie  Obce Slovákov v ČR sa konferencie zúčastnili členovia Výkonného výboru Jaromír Slušný, Peter Lipták a Veronika Králová.

Ako prvá sa slova ujala slova predsedníčka ROS Julka Kopecká, ktorá je rovnako členkou Výkonnej rady našej celoštátnej Obce. Vo svojom vystúpení zhrnula výsledky práce miestnej organizácie, pripomenula, že podobne ako OS v ČR aj Regionálna obec Kladno sa dožíva dvadsiatich rokov svojej činnosti. Spomenula všetkých jej predsedov a členov výboru. Súčasne upozornila na starnutie členskej základne i na to, že prostriedkov na podporu činnosti slovenskej menšiny v Kladne je stále menej a menej, čo sa tiež odráža na aktivite jej členov. Spomínala na časy, keď ROS mala dosť peňazí, aby mohla mať prenajatú klubovňu, ktorá bola skutočnou základňou celej organizácie. Ale neplakala len nad rozliatym mliekom. Pripomenula účasť ROS i jej osobne na príprave a realizácii folklórneho festivalu Tuchlovická pouť, na mnohé vydarené akcie – vychádzky do okolia Kladna, či do celých Stredných Čiech, výlety po celej republike a účasť na folklórnom festivale Jánošíkov dukát atď., atď.

So slávnostnými príhovormi, spojenými s pripomenutím riešenia praktických otázok, po nej vystúpili J. Slušný a P. Lipták. Pár slov predniesla aj dlhoročná členka vedenia OS v ČR Veronika Králová. Na konci tejto časti prebehli voľby staronového výboru a staronovej predsedníčky a prirodzene, že aj delegátov na IX. Snem.

V druhej časti dostali prítomné ženy symbolický červený karafiát, ako výraz ocenenia ich práce a pripomenutie sviatku MDŽ. V diskusii všetci prítomní popísali svoju životnú púť, spomínali, ako sa dostalo na Kladno i priamo do Obce Slovákov. To všetko podčiarkla konzumácia sladkého i slaného pečiva, diela členok Regionálnej obce Kladno. 

 

11. 03. - ROS Karviná,  Posedenie pri príležitosti MDŽ. Životný príbeh našej členky

12. 03. - ROS Kopřivnica, Konferencia ROS

12.marca sa konala 4.konferencia našej ROS-ky v Klube dôchodcov mesta. Pripravovalo sa na to postupne už od začiatku roka. Mali sme ale  vzácneho hosťa, p. Kopeckú Julianu, tajomníčku VR OS v ČR, predsedníčku .ROS Kladno. Po overení kontakt. údajov, vybraní členských príspevkov, každá členka dostala kvietočkový zápich./vďaka Olinke, ktorá aj upiekla perník. Varil sa čaj, káva, chystalo občerstvenie. Predseda zahájil konferenciu, prečítali nám správu o činnosti od poslednej konferen./3r./,Bolo toho neúrekom, pribudli aj nové aktivity a akcie. Bola to celkom pozitívna správa. Potom nás hospodár zoznámil s financiami tiež za 3roky a predseda revíz. komisie podal info tiež. Diskutovalo sa, prečítali nám krátku charakteristiku navrhovaných členov do výboru, podchytil sa záujem o tričká ROS, odsúhlasili sme výbor aj delegátov na Snem do Prahy. Výbor si zvolil staronového predsedu Juraja Haraštu,/zloženie výboru je v sekcii výbor/.Ten sa snaží hlavne o to, aby sa pri stretávke našich členov zabudlo na zdravotné a životné strasti. Vždy sa dobre pobavíme, zaspievame si a niekedy aj zatancujeme. Potom nám predniesla krátku reč a pridala pozdravy od nich p. Kopecká. Bola milo prekvapená a ďakovala za úžasnú atmosféru. Patríme vraj  medzi najaktívnejšie obce, vďaka niektorým obetavcom. Olinka vytiahla harmoniku a už sa spievali slovenské pesničky, pri ktorých sme mali aj slzy dojatia v očiach...

 

14. 03. - ROS Plzeň, Konferencia ROS

15. 03. - ROS Karlovy Vary, Vítanie jari a oslava MDŽ - U Kaštanů Rosnice

21. 03. - ROS Kopřivnica,  Turistika – výstup na Bezručovu vyhliadku

Prvá naša akcia po konferencii bola športová. Piatkové popoludnie sme mali prvý raz vyplnené dvomi podujatiami – turistickým výšľapom a bowlingovým turnajom. Príchod jari sme oslávili 21.3 najprv výšlapom na rozhľadňu - Bezručovu vyhlídku. Niektorí z nás tam ešte neboli. Je to drevená konštrukcia,13 2m vysoká, zo 4 vyhliadkovýni plošinami a má 45 schodov. Výhľad je okúzľujúci, mesto Kopřivnice je ako na dlani, Biela hora a blízke okolie tiež. Počasie bolo nádherné, išlo sa dobre. Hore sme popozerali a oddýchli si .Jurko nás predtým odfotil, pretože mal úraz, čakal nás dole.

21. 04  - ROS Kopřivnica, Turnaj v bowlingu o Putovný pohár ROS

Pivo chutilo znamenite, zapisovalo sa na 3 dráhy, záujemci o tričko ROS a už aj na Podhájsku. Pomaly sa schádzali aj ostatní, nadšenci pre hru Poháre boli, elán tiež. Bolo nás celkom dosť, takže hodinka utiekla rýchlo v zápale hry. Tí čo nehrali, fandili, opatrovali ceny. Jurko i keď mal nohu boľavú, hral tiež. Víťazom sa stal nečakane Pepík Richter, 119bodov, druhá bola prekvapivo Olinka ,118bodov a tretí Janko Najdek 109 bodov. Poháre sa rozdali, zatlieskali sme víťazom. Jurko, aby prilákal čo najviac účastníkov na obidve akcie, rozhodol sa venovať dvom vylosovaným členom našej ROS osobný dar – tričko a bonboniéru. Túto cenu získal opäť Pepík Richter. Druhým odmeneným bol Emil Lukáč. Mali z toho veľkú radosť. V apríli je Seniorské popoludnie, kde sa podaktorí stretneme a v máji na Podhájsku sa už všetci tešia, záujem je veľký, malo by to vyjsť.

 

22. 03. - ROS Sokolov, Konferencia ROS, Klub Koreňov k MD,. Večera, hudba, tanec, kvety.

30. 03. – OS v ČR  Vydanie 1. čísla časopisu Korene

 

      

                                                           A P R Í L

Apríl – Jún - ROS Kroměříž a  FS Púčik, Príprava 15. ročníka MSFS Jánošíkov dukát, Rožnov pod

              Radhoštěm.

08. 04. - ROS Karviná, Beseda s príslušníkom Polície ČR

Konala sa dňa 8. 4. 2014 v klubovni OS, zúčastnilo sa 34 členov a priaznivcov Pozvanie prijal vrchný inšpektor pán nprap. Jaroslav Kus. O besedu bol veľký záujem. Tému si zvolili samotní účastníci. Najviac ich zaujímali otázky súčasnosti: Podvodné jednanie niektorých firiem, lúpežné prepadnutia, ochrana majetku a prevencia. Pán nadpráporčík veľmi fundovane viedol besedu, cenné boli príklady skutočných príbehov, ktoré najviac  presvedčia k opatrnosti. Ochotne odpovedal na celú radu otázok a prisľúbil účasť na ďalšej besede s aktuálnou tématikou. Veľmi radi ho opäť pozveme. V závere besedy obdaroval prítomných informačnými letákmi a reflexnými príveskami.

12. 04. - ROS Karlovy Vary, Konferencia ROS, po nej Tanečná zábava – Rosnice

15. 04. - OS v ČR  Otvorenie konzulátu Brno aj za účasti zástupcov OS v ČR

19. 04. – ROS Sokolov, Turistika (Lobzy alebo Kamenice – Kostelní Bříza)

22. 04. - ZS Praha ,Konferencia ZS

23. 04. - ROS  Ústí n/L, Posedenie pri čaši vína, prezentácia kozmetiky Oriflame

25. 04. - ROS Stříbro, Konferencia ROS,  Zaistenie usporiadateľskej služby AMK motokros

26. 04. - ROS Karviná, Turistické podujatie – pešia túra do Beskýd

30. 04. – OS v ČR, Vydanie 2. čísla Koreňov internet

 

 

                                                            M Á J

02. - 03. 5. - ROS Kladno, 20. ročník Tuchlovická púť

10. 05. - ROS Karlovy Vary, Májová veselica -  Majáles, U Kaštanů Rosnice, tanečná zábava

12. 05. - ROS  Ústí n/L, Výlet vlakom do Malých Žernosiek a prechádzka Opárenským údolím

15. 05. – OS v ČR Zasadanie Výkonnej rady

16. 05. - ROS Plzeň, Výlet do okolia Plzne

16. 05. - ROS Plzeň, Májová veselica

17. 05. – OS v ČR 9. Snem OS v ČR

V sobotu 17. mája 2014 sa v rokovacej sále pražského hotela Absolutum uskutočnil IX. snem Obce Slovákov v ČR. Niekoľko delegátov sa z kvôli pracovným a zdravotným problém, ktoré ich na poslednú chvíľu zaskočili, nemohlo rokovania zúčastniť, ale do Prahy prišli zástupcovia Regionálnych obcí a im na úroveň postavených organizácií OS v ČR z Prahy, Kladna, Sokolova, Karlovych Varov, Teplíc, Ústí nad Labem, Plzne, Tábora,  Brna, Kroměříža, Třinca, Kopřivnice a Karvinej,  plus všetci členovia Výkonnej rady a Revíznej komisie.

Ako hostia sa rokovania zúčastnili:  veľvyslanec SR v ČR J. E. Peter Weiss, vedúca konzulárneho úseku Veľvyslanectva SR v ČR Anna Juríková, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Procházka, predseda Folklórního sdružení ČR Zdeněk Pšenica, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí a podpredseda Slovensko-českého klubu Vladimír Skalský, predseda Českomoravského slovanského svazu Zdeněk Opatřil, generálna riaditeľka Českomoravského slovanského svazu Zdeňka Chromíková, superintendant Evanjelíckej cirkvi a. v. v Prahe Marián Čop, predseda spolku Slováci v Čechách Viliam Paulíny, redaktorka RTVS Bratislava a členka SZSZ Ingrid Slaninková. Všetko svojim fotoaparátom zachycoval Svetozár Plesník.

Rokovanie, ktoré viedol podpredseda Výkonnej rady a predseda Folklórneho združenia Púčik Vlastmil Fabišik, sa nieslo v tradičnom a veľmi priateľskom duchu.

Na úvod rokovania zaznela slovenská hymna, po ktorej bol najprv schválený program IX. snemu, aby vzápätí začala obvyklá voľba pracovných komisií snemu – mandátovej,  návrhovej a volebnej. Časť návrhov pripravila Výkonná rada,  ostatné mená boli doplnené z pléna.

Potom sme pristúpili k realizácii samotného programu.

Ako prvý vystúpil predseda OS v ČR Jaromír Slušný, aby predniesol Správu Výkonnej rady o činnosti OS v ČR od VIII. snemu 28. mája 2011. Správa podrobne mapovala stav našej organizácie, jej nesporné úspechy či zdary, ale na druhej strane sa podrobne venovala problémom, ktorých riešenie nás bude v nasledujúcich troch rokoch čakať. „Význam nášho dnešného zasadania je ohromný,“ povedal okrem iného. „Rad problémov sme prekonali, iné náš čakajú. Ich riešenie nám o tri roky ukáže, ako na tom v skutočnosti sme a aká je naša dlhodobá perspektíva ako masovej organizácie. Vzhľadom na to, by som významovo prirovnal rokovanie IX. snemu ku samotnému ustanoveniu Obce Slovákov v ČR.“

Zvýšenú pozornosť venoval ďalším dvoch prioritným otázkam: rozvoju a uchovaniu našej činnosti v regiónoch, ktorú spojoval s nutnosťou podpory tlačeného slova v našich Koreňoch. „Dnes skutočne bojujeme o uchovanie organizovanej slovenskej menšiny v regiónoch,“ uviedol.  „Ak sa nám nedostane dostatočnej pomoci, ak tieto regionálne organizácie nepodporíme tlačeným slovom  a rovnako aj financiami, hoc len menšími ale predsa, tieto regióny stratíme.“

Hneď za ním bola prečítaná Správa Výkonnej rady  OS v ČR o hospodárení obce, spracovaná Veronikou Královou a vzápätí Správa republikovej kontrolnej  a revíznej komisie, ktorú predniesla jej predsedníčka Vilma Krňávková.

Dôležitým bodom rokovania bolo prednesenie Návrhu Výkonnej rady na činnosť na činnosť OS v ČR v ďalšom období, nazvaná aj tradične OS-2017. Návrh predniesol Peter Lipták, pričom ho podľa vnútorného členenia a postavenia jednotlivých úloh v rámci tohto členenia, uviedol ako dokument 3x10. Návrh detailnejšie rozoberal jednotlivé úlohy na ďalšie tri roky našej činnosti, načrtnuté v hrubých rysoch v závere Správy Výkonnej rady o činnosti od VIII. Snemu.

Vzápätí so svojimi pozdravmi vystúpila väčšina hosťov IX. Snemu, ktorí rozoberali niektoré aspekty práce našej organizácie zo svojho pohľadu. Všetky, spolu s hlavnými dokumentmi Snemu, uverejňujeme na ďalších stránkach. 

Po obedňajšej prestávke sa rozbehla diskusia, obohatená Návrhom  na úpravu Stanov OS v ČR, ktorý predložila Výkonná rada. Návrh vychádzal zo znenia nového Občianskeho zákonníku. J. Slušný pritom prítomným vysvetlil všetky navrhované formulácie.

V diskusii ku predloženým návrhov vystúpili predstavitelia všetkých regionálnych obcí a im na roveň postavených organizácií.

Po skončení diskusie začala voľba novej Výkonnej rady v priebehu ktorej boli do jej radov zvolení Jaromír Slušný, Peter Lipták, Vlastimil Fabišik, Juliana Kopecká a Tibor Dobiáš.

Na zvláštnom zasadaní Republikovej rady bol do čela OS v ČR zvolený Jaromír Slušný.

   Do Republikovej kontrolnej a revíznej komisie boli zvolené: Vilma Krňávková, Anna Janíková a Mária Rosolová, do funkcie jej predsedníčky bola opäť postavená Vilma Krňávková

Po jednohlasnom schválení Návrhu uznesenia IX. snem Obce Slovákov v ČR svoju prácu skončil

 

17. 05. – ZS Praha   Beseda so slovenskými spisovateľmi         

            Ešte ani poriadne neuschol pomyslený atrament na Uznesení IX. snemu Obce Slovákov v Českej republike a už sa členovia Združenia Slovákov v Prahe zúčastnili dvoch, skoro až na seba nadväzujúcich akcií, ktorých hlavným usporiadateľom sa stal Slovensko-český klub.

Hneď po skončení snemu sme sa odobrali do Slovenskej reštaurácie Panonia na Prahe 8, kde sme sa zišli s významnými slovenskými spisovateľmi. Akcia bola súčasťou veľtrhu Svět knihy 2014. Večer so spisovateľmi zaistili Slovenský literárny klub a Slovak World Network.

Pred nami vystúpil predseda Spolku slovenských spisovateľov, prozaik a básnik Miroslav Bielik,básnik a autor literatúry faktu, dekan Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy a predseda Klubu spisovateľov literatúry faktu, jeho prekladateľka do českého jazyka  Miroslava Palláková a v Prahe žijúci tohtoročný prozaický debutant Mathej Thomka, duša klubového života mladých autorov. Prítomní ale boli aj mnohí ďalší autori, napríklad Vladimír Bárta, na konte ktorého je plejáda nádherných kníh o Slovensku, ale aj v Prahe žijúci autori ako Vladimír Kavčiak, Mikuláš Bielik, Jaromír Slušný. Vladimír Skalský, Naďa Vokušová či Miroslava Kuľková. Na stretnutí, ktoré moderoval  Vladimír Skalský, sa ku slovu dostali všetci hostia zo Slovenska. Nielenže  odpovedali na mnohé otázky, ale aj čítali úryvky zo svojich diel. Na záver podpisovali svoje knihy a debatovali s jednotlivými čitateľmi.

Prešli len tri dni a mnohí z prítomných na tejto akcii sa 20. mája o 18,00 hod. stretli na Spomienkovom večeri na spisovateľa a dlhoročného  veľvyslanca Slovenskej republiky v ČR Ladislava Balleka.  Spoločnej akcie Slovensko-českého klubu, Slovenského literárneho klubu v ČR, Veľvyslanectva SR v ČR, Slovenského inštitútu v Prahe  a Slovenskej reštaurácie Panonia sa zúčastnil aj dlhoročný priateľ L. Balleka a súčasný veľvyslanec SR v ČR  J.E. Peter Weiss. Stretnutie sa nenieslo v tradičnom čierno-zachmúrenom duchu, ale všetci prítomní spomínali na L. Balleka s úsmevom, ako by si to aj on isto prial. Čítali sa úryvky z jeho kníh, spomínalo sa na krásne chvíle, ktoré dláždili našu spoločnú cestu. Za našu Obec prehovoril Peter Lipták  a jeho príspevok prinášame o trochu nižšie.

 

18. 05. – ROS Sokolov Výlet do Františkových Lázní na Otváranie prameňov.

21. 05. - ROS Tábor, Voľba delegátov na 9. Snem

24. 05. - ROS Stříbro, Deň detí – grilovanie prasiatka na Terénu sv. Petra

27. 05. – OS v ČR  Prijatie na pražskom hrade

            Len predstaviteľom niekoľkých organizácií slovenskej národnostne menšiny, žijúcej v Česku, sa dostalo tej cti, aby sa zúčastnili slávnostnej večerí na Pražskom hrade, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti poslednej návštevy prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča a jeho manželky Silvie Gašparovičovej v Českej republike. Slávnostnú večeru na ich počesť usporiadali prezident Českej republiky Miloš Zeman a jeho manželka Ivana Zemanová v utorok 27. mája 2014.

Miestom konania bol Rudolfova galéria Pražského hradu. Celá táto mimoriadne závažná akcia začala o ôsmej hodine večer. Spolu s najvyššími predstaviteľmi SR a ČR a ich manželkami sa slávnostnej večere zúčastnil veľvyslanec SR v ČR J.E. Peter Weiss s manželkou, veľvyslankyňa ČR v SR Lívia Klasová s manželom Václavom Klausom – bývalým českým prezidentom, rovnako aj významní predstavitelia slovenskej kultúry žijúci v Česku,  podnikatelia a predstavitelia najväčších organizácií slovenskej menšiny v ČR. Za Obec Slovákov v ČR sa večere zúčastnil jej predseda Jaromír Slušný.

Všetci pozvaní sa na Pražský dostavili už pred ôsmou hodinou, aby boli jednotlivo predstavení obom prezidentom a ich manželkám. Po skončení tejto prezentácie začala samotná večera, na ktorej sa ako hlavný chod skoro až česko-slovenské jedlo – pečené kačacie prsia plnené údenou slaninou, červená a biela kapusta, karlovarská a zemiaková knedľa.

O slávnostnú náladu sa zaslúžil svojim vystúpením Apollon Quartet, ktorý zahral skladby Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetenu, a Josefa Suka.

Kultúrny program pokračoval aj po skončení slávnostnej večere, keď si všetci prítomní vypočuli veľmi milé vystúpenie detského speváckeho zboru zo Slovenska.

 

28. 05. - OS v ČR  Stretnutie prezidentov Slovenskej republiky a Českej republiky so slovenskými

      krajanmi

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič sa v rámci oficiálnej návštevy Českej republiky pri príležitosti ukončenia  svojho funkčného obdobia dňa 28. mája 2014 stretol na pôde Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe so zástupcami slovenských krajanských organizácií a spolkov. Stretnutia sa zúčastnil aj český prezident Miloš Zeman. Prezident Ivan Gašparovič v príhovore vysoko ocenil prácu slovenských krajanov v Českej republike a poďakoval im za šírenie dobrého mena Slovenska v Českej republike. Na úvod stretnutia obaja prezidenti slávnostne poklepali poslednú tehlu Slovenského domu, pri zrode ktorého obaja stáli a podpísali pamätnú listu v súvislosti s jeho zriadením.

 „Česi a Slováci sú si dnes oveľa bližší ako inokedy,“ uviedol vo svojom vystúpení prezident SR Ivan Gašparovič. „Ja som dneska niekoľko krát zdôraznil, že si veľmi vážim priateľstvo medzi predstaviteľmi Českej republiky a Slovenskej republiky. Mám konkrétne na mysli aj prezidentov – súčasného pána prezidenta, aj predošlého. To je to, čo sleduje aj občan. A keď občan vidí, že najvyšší ústavní predstavitelia sú v pohode, si rozumejú, navzájom si pomáhajú, tak z toho vychádza  aj ekonomika. Všimne si to obchodník, všimne si to podnikateľ, ale všimnú si to aj ľudia a potom naše priateľstvo je ešte vzácnejšie. Ako som povedal, veľmi si vážim tieto priateľstvá, ale ešte viac ma teší to, že takto sa ku sebe správajú občania Českej republiky a Slovenskej republiky. To je základ toho budúceho, nielen priateľstva, ale aj niečo úprimného, vzájomného, čo vždy vyústi, ak je problém, ku vzájomnej pomoci. Berme si to tak:  jeden subjekt, jeden občan, jeden štát ťažko niečo dosiahne bez problémov. Ale keď sú dvaja spolu, všetko dosiahnu rýchlejšie a lepšie. A tým nechcem hovoriť len o česko-slovenských vzťahoch, ale aj o Vyšegráde. Takýto spolok štyroch stredoeurópskych štátov, či to už niekto chce, alebo nechce, je tým určujúcim v strednej Európe. Ak by sme sa my rozvadili, ak by sme mali problémy, tak by sme ich nemali len my, ale aj Európa a stredná Európa. A preto som rád, že spolu s Českou republikou, ale aj Poľskou  republikou a Maďarskom, dneska sme takou súčasťou pozitívneho riešenia problémov...“

„Jsem velmi rád, že mohu ve stejném tónu navázat  na slova pana prezidenta,“  odpovedal prezident ČR Miloš Zeman, „Dovolte, abych ho doplnil několika retrospektivními postřehy. Vzpomínám si na dobu, když jsem byl předsedou vlády České republiky a když jsme uzavírali reciproční dohodu o výměně českých a slovenských studentů. A když jsem teď, z více než desetiletým odstupem dívám na výsledky této reciproční dohody, mohu konstatovat, že přispěla nejenom ke zvýšení počtu smíšených manželství, ale také k populační explozi, což je v zájmu obou našich zemí. Vláda, která se nestará o svoje krajany je špatná vláda a já jsem velmi rád, že ať je na Slovensku i u nás u moci jakákoli vláda, vždy jsme usilovali o setkávání se s krajanskou komunitou. Ale nebrali jsme to jenom jako jakousi národopisnou nostalgii. Brali jsme to jako úctu k občanům nám nejbližší země, kteří dokázali v mnoha případech se uplatnit na území České republiky a když dovolíte, já bych uvedl jen jeden jediný příklad a to pana Sotáka, kterého mnozí z nás známe, majitele Železáren Podbrezová, který koupil a úspěšně již léta provozuje ŽĎAS ve Žďáru nad Sázavou. Podobných příkladů by\ch mohl jmenovat mnoho. Říkám to proto, protože ono je hezké, když vyvážíme a dovážíme zboží, ale daleko důležitější je, když vyvážíme a dovážíme kapitál a spolu s ním i vlastníky, kteří jsou srdcaři. Kteří to nedělají jenom pro krátkodobý zisk, kteří srostli se svým podnikem a věnovali mu svůj život. A takoví srdcaři přirozeně neexistují jenom v průmyslové sféře. Existují v umění, existují ve sportu, existují v mnoha dalších oblastech našeho života. Za tu dobu, co se známe, občas jemně naznačím prezidentovi Gašparovičovi, že taková společná česko-slovenské hokejová nebo fotbalová ligy, by úplně špatný nápad nebyla… Takže dovolte mi, abych připil na naše další přátelství a spolupráci mezi našimi státy a národy.“

 

28. - 31. 5. OS v ČRV Praha číta po slovensky

            Obec Slovákov v ČR, za osobnej účasti jej predsedu a 1. podpredsedu sa spolu s Jazzovou sekciou Art Fórom v Prahe zapojila do prípravy a realizácie projektu „Praha číta po slovensky“ na základe osobnej výzvy Karla Srpa, dlhoročného predsedu tejto organizácie a duše celej akcie.  Po niekoľkých pracovných stretnutiach, vrátane spoločnej návštevy veľvyslanca SR v ČR J.E. Petra Weissa, kde pán veľvyslanec prijal nad celou akciou osobnú záštitu, sa priblížil deň „D“, čiže streda 28. máj 2014.  Čítalo sa od 15.00 hodiny, každý čitateľ mal limit 15 minút a čítalo sa až do soboty, do 15.00 hodiny. Ako prvý si k čitateľskému stolu sadol Karel Srp a hneď po ňom Peter Lipták, ktorý na pamiatku nedávno zosnulého Ladislava Balleka čítal z jeho knihy esejí „Zlatý stôl“.  Pokračoval Jaromír Slušný,  potom Igor Furdík (predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) až do 00.40 hod. štvrtkovej noci pokračovali ďalší a ďalší.  „Fronta“  tvorená viac než stovkou  nadšených čitateľov bola ukončená (opäť) o 15.00 hodine v sobotu 31. mája. Zaradili sa do nej aj viaceré významné osobnosti, napríklad Veľvyslanec Peter Weiss, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský, ale aj známe osobnosti pražskej slovenskej komunity: Naďa Vokušová, Rudolf Tomašovič, Viliam Paulíny a ďalší...

            Tento zaujímavý projekt čitateľských maratónov vznikol v Prahe v roku 1998. Obvykle trvá niekoľko dní a nocí. Najdlhší trval 7x24 hodín. Už od svojho vzniku bol medzinárodný a za spolupráce s Českými centrami sa ho zúčastnili čitatelia v Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, Bulharsku, Rumunsku, na Ukrajine, v Rusku, Švédsku, Maďarsku, Poľsku, na Slovensku, vo Veľkej Británii a v USA. Najatraktívnejším miestom bolo čítanie priamo v budove OSN v New Yorku, ktorého sa zúčastnili predstavitelia štátov od Vatikánu po ostrovy Tuvalu. Výber literatúry pre čítanie je každý rok obmeňovaný. V jednotlivých rokoch boli čítaní bolo čítané z diela samostatných autorov alebo bol ročník tematicky zameraný na určité obdobie alebo krajinu.

1998  Ferlinghetti
1999  Solženicyn)
2000  Škvorecký + Salivarová
2001  30 let Jazzové sekce
2002  Česká a slovenská literatura
2003  Život v pravdě - pocta Václavu Havlovi
2004  Sousedské vztahy
2005  Svět solidarity a porozumění
2006  Pocta Arnoštu Lustigovi
2007  Pocta Jaroslavu Haškovi
2008  Pocta Karlu a Josefu Čapkovi
2009  Literatura 1969-1989
2010  Karel Hynek Mácha
2011  Čs. literatura první poloviny 20. století
2012  Čs. literatura druhé poloviny 20. století

2013  Sándor Márai
2014  Praha číta po slovensky

Na záver treba ešte uviesť, že Nonstop čítanie má často aj ďalších, mimopražských partnerrov. V tomto roku to boli Verejná knižnica Jána Bocatia Košice  a Mestská knihovna v Lysé nad Labem. Aj týmto spôsobom mala akcia skutočne česko – slovenský rozmer. V prvý deň čítalo 39 ľudí, v druhý 25 a tretí 32 a štvrtý ešte 15.

Jeden z dlhoročných programových cieľov OS v ČR, ktorým je  „ Pestovanie vzájomnosti medzi Čechmi a Slovákmi“ našiel v tomto prípade naozaj reálne a veľmi hodnotné naplnenie. V spolupráci s Art Fórom v Prahe budeme samozrejme pokračovať. Nápadov na spoločné akcie máme dosť.

29. 05. - ROS Kroměříž a  FS Púčik, Voľba delegátov na 9. snem

31. 05. – ROS Kopřivnice, Jednodenný zájazd na termálne kúpalisko na Podhájskou

V Prahe sa zišiel 17. mája už IX snem OS v ČR. Mali sme tú česť,že medzi nás zavítal okrem iných významných osobností aj veľvyslanec SR v ČR, PhDr. Peter Weiss, CSc., ktorý bol veľmi dobre oboznámený s problematikou našej činnosti. Zahajoval p. Fabišík, člen VR OS v ČR. Správu o činnosti predniesol predseda OS p. Slušný. Koncepciu činnosti upresnil podpredseda p. Lipták. Príhovor mali potom hostia snemu. Prebehla správa o hospodárení, návrh zmien v Stanovách OS, vystúpenie predsed. ROS a diskusia. Na záver prebehli voľby do VK a RK. Zmenou Občianskeho zákonníka je treba upraviť názov aj stanovy....Sme OS v Kopřivnici.

31.5. v sobotu sme sa ráno stretli u busu-smer Podhájska. Perfektný šofér zvládol cestu skvelo, takmer sme otvárali kúpalisko my. Po ceste svietilo slniečko až do Nitry, ale potom sa zatiahlo. Teplota bola okolo 18 st. ale nálada ako vždy skvelá. 51 našich kúpajúcich hovorí za všetko. Voda teplučká, liečivá, jedlo skvelé/tá držovka nemala chybu!/Bavilo sa, Jurko fotil, aj štamprlík bol. Utieklo to ako voda, tentoraz mali všetci už župany zo sebou a práve jeden sa stratil. No stane sa, hlavne zdravie, čo chýbalo jednému nášmu plavcovi. Urobilo sa mu zle, ale okamžite mal odbornú opateru od zdravot. pracovn. kúpalisku. Je treba do budúcna dávať pozor aj na čas, strávený vo vode, nemalo by sa to preháňať. Odchod dodržali všetci presne, už sa tešili na posedenie v kolibe vo Valašských Klobúkách. Tam sa poprialo Dáše, našej dvornej harmonikárke k jej guľatinám. Potom už sa aj tancovalo, hralo, spievalo, dalo české pivko. Podaktorí už mali na sebe naše tričká ROS, čierne alebo modré. V autobuse vládla veselá atmosféra, Jurko a aj p. Tovaryš hádzali jeden vtip za druhým. Cesta utiekla rýchlo, Jurko rozdal pozvánky na ďalší zájazd do Terchovej a teraz sa tešíme už na júnový minigolf. V septembri sa zasa zídeme v Podhájskej, tvrdili skoro všetci. Tak sa dobrá vec podarila...........

28. 06. - ROS Kopřivnica, Turnaj v minigolfe

Poslednú júnovú sobotu sme sa stretli už tretí raz na minigolfe. Bolo krásne a všade bolo plno iných akcií/Hukvaldy, N.Jičín, Štramberk/,začali prázdniny a dovolenky. No kto dal prednosť nám, ten neoľutoval. Už sme mali oblečené aj nové ROS-ácké tričká, modré a čierne. Na tých 18-tých zastaveniach bolo plno humoru. Podaktorí to hrali prvý raz, niektorí boli už zdatní minigolfisti. Jurko zasa hádzal vtip za vtipom, v čom  mu zdatne kontrovala Vierka. Nafotil aj pekné zábery. Partia sa neustále vzájomne hecovala, radili sme si. Prvý bol Jurko-predseda, druhý Pavel a tretí Janko. Zo žien bola prvá Olinka. Na záver sme sa osviežili u pivka a podebatovali. K večeru sme spoločne išli smerom domov, ale nedošli. Stavili sme sa ešte na pokec, posedeli a dorozprávali všetko, čo sme chceli. Tieto posedenia nás dosť zbližujú a dojímajú, je stále čo riešiť. Už sa tešíme do Rožnova na Jánošíkov dukát, našu srdcovku......

 

 

                                                           J Ú N

07. 06  - ROS Stříbro, Zaistenie usporiadateľskej služby AMK motokros

10. 06. - OS v ČR zasadanie Výkonnej rady

10. 06. - ROS  Ústí n/L, .Klub Koreňov - Korenie, recepty, varenie...

Pod týmto názvom naša Regionálna obec uskutočnila 26. mája 2014 o 16.00 hod. v  reštaurácii Chaloupka svoju ďalšiu akciu.  Už jej názov naznačuje o čo tu šlo. Korením sa kedysi dávno  zaoberali babky korenárky a ako sa ukazuje, ani dnes toto remeslo nevymrelo. Skôr naopak. Záujem o rôzne korenia medzi ľuďmi narastá, takže môžeme vidieť, ako si mnohí naši turisti zo zahraničných dovoleniek prinášajú do svojej vlasti korenia od výmyslu sveta.

To, že nie je nutné po ne ďaleko chodiť, nám dokázal člen našej Regionálnej obce  Vincent  Soška. Už mnoho rokov sa korením doslova až profesionálne zaoberá. Zbiera ho, súší, upravuje a mieša. Používa ho pri pečení či  inej úprave rýb, hydiny, zveriny, steakov či pri grilovaní mäsa.  Práve preto pre nás pripravil ukážky svojej práce k čomu pripojil zaujímavý výklad. Hovoril o jednotlivých druhoch korenia, možnosti ich využitia a prirodzene, že sa s nami podelil aj o svoje recepty. Ku všetkému sa rozbehla živá diskusia, pretože svoje recepty mali aj ostatní návštevníci  tejto prezentácie a tiež si ich nenechali pre seba. Úspech akcie nakoniec podčiarkla i tá skutočnosť, že mnohí z nás si od neho vrecúška z rôznymi druhmi či zmeskami korenia aj kúpila.

K úspechu akcie pomohlo aj príjemné prostredie reštaurácie Chaloupka, kde pre nás vyčlenili zvláštny salónik, kde sme sa mohli nerušene zabávať.

 

10. 06. - ROS Karviná, Zo života ROS

11. – 15.  6. - ROS Plzeň, Účasť na Medzinárodnom folklórnom festivale CIOFF Plzeň

13. 05. - ROS Karviná, Spoločenské popoludnie ku Dňu matiek

14. 06. - ROS Sokolov Deň detí vrátanie hier.                                    

15. – 16. 06. - ROS Karviná,  Dvojdňový zájazd na Slovensko

15. 06. - ZS Praha, Vlastivedná prechádzka po Starej Prahe

22. 06. 2014  ROS Karlovy Vary 12. Ročník pochodu ČS vzájomnosti K. Vary-Dubí- vod. táborisko

                        Loket

Prirodzene, že hlavným bodom všetkých našich činov na jar tohto roku bola príprava našej Regionálnej obce na IX. snem. Ako sme už informovali, v sobotu 12. apríla 2014 sa uskutočnila naša konferencia, po ktorej nasledovala tanečná zábava. Všetko sa uskutočnilo v neoficiálnom kultúrno-športovom sídle našej ROS - v reštaurácii U kaštanů v Rosnici.

Krátko pre IX. snemom sme uskutočnili ďalšiu vydarenú akciou a to tradičnú Májovú veselicu. Opäť nás prichýlila reštaurácia U kaštanů v Rosnici a opäť bolo veselo. Zišlo sa viac ako 40 ľudí, ktorí sa dobre pobavili. Uprostred sálu bola postavená symbolická májka, na ktorej visela fľaška dobrého alkoholu. Okolo nej sa rozprúdila tanečná zábava, spievalo sa a tancovalo. Nakoniec bola fľaška úspešne vydražená a zábava pokračovala až do pol deviatej večer. O hudbu sa nám postaralo Dua Dominant Františka Hořínka.

Aj plán na jún bol splnený. V sobotu 21. júna 2014 sa uskutočnila ďalšia tradičná akcia – turistický výlet po Karlovych Varoch. Doobeda o desiatej hodine sa pri Obchodnom dome Lidl zišlo 12 ľudí, fyzicky schopných takýto výlet uskutočniť. Cieľom bola reštaurácia U kaštanů v Rosnici a každý, kto v nej už bol, vie, že sa počas chôdze musia striedať rovnejšie úseky s náročnejšími stúpaniami a tento pochod nie je žiadnou vychádzkou. Z tohto dôvodu sa ďalší naši členovia vydali do Rosníc autami alebo autobusom, takže nakoniec nás v cieli bolo okolo tridsiatky.

Na celú túto akciu sme si objednali pekné počasie, ako sa nakoniec aj stalo. Slnko nám svietilo nielen na cestu, ale aj na ďalšiu zábavu. Opekali sme si špekáčky, pilo sa aj pivo či limonády... Všetko skončilo o piatej večer, keď sme sa vrátili do svojich domovov.

21. 06. - ROS Kladno, Výlet podľa výberu členov

21. 06. - ROS Karviná, „Prelínanie kultúr – Deň národnostných menšín“

Sobota 21. júna 2014 patrila v Karvinej národnostným menšinám a konkrétne ich festivalu s názvom Prelínanie kultúr – festival národnostných menšín. Predstavuje svojim spôsobom vyvrcholenie činnosti miestnych organizácií národnostných menšín, žijúcich v meste a jeho okolí v oblasti kultúry.

Už 9. ročník tejto krásnej a veľmi cennej akcie dlhodobo spoločne pripravovali Mestský dom kultúry Karviná, Výbor pre národnostné menšiny Zastupiteľstva   mesta Karviná, zástupcovia jednotlivých národnostných menšín, žijúcich v Karvinej – Grécka obec,  Združenie Rómov Severnej Moravy, miestne skupiny PZKO a prirodzene aj naše Regionálna Obec Slovákov Karviná. Projekt bol financovaný z rozpočtu Moravsko-sliezskeho kraja.

Podľa plánu mali na Masarykovom námestí Karviná-Fryštát vystúpiť české, poľské, slovenské, rómske, maďarské a židovské súbory.

Sobotné ráno, ale moc nádeje na úspech celej tejto akcie nedávalo. V okolí Karvinej prudko pršalo a časť dažďových kvapiek dopadal aj na Masarykovo námestie. Ale aj tu má naša Obec dobré konexie na  vrchnosť, ktorá počasie ovláda, takže už okolo obeda sa začalo vyjasňovať a mraky sa trhali.

Festival začal o 13,00 hod. dvomi súbežnými akciami. Najprv boli predstavitelia  jednotlivých organizácií národnostných menšín prijatí zástupcami vedenia mesta na karvinskom zámku. Mesto zastupoval námestník primátora Mgr. Petr Bičej. Prijatia sa zúčastnili členovia Výboru pre národnostné menšiny v čele s jej predsedom Evženom Matuszyńskim, členmi rady Takisom Mesochoridisom, Jindřichom Kubienkou a ďalšími. Nechýbala ani predsedníčka ROS Karviná  Mgr. Vilma Krňávková a predseda OS v ČR Jaromír Slušný, alebo riaditeľka Mestské domu kultúry Mgr. Olga Humplíková.

Medzitým už na námestí začali prvé vystúpenia súborov  Klezmerová kapela RabiGabi a. G. z Uherského Hradišťa, Súbor piesní a tancov Sušané-Suszanie z Hornej Suchej, Rómsky tanečný  súbor Merci z Brna, Folklórny súbor Jedlovina z Kysuckého Nového Mesta, Tanečný súbor Lýcea Grékyň v ČR z Brna a Súbor ľudových piesní a tancov Vonička z Havířova.

Zatiaľ čo hodinu pred zahájením celej tejto akcie bolo Masarykovo námestie skoro ľudoprázdne a čulo bolo len okolo stánkov jednotlivých organizácií národnostných menšín, po jednej hodine už bola situácia úplne iná. Mraky prestali hroziť a čím dlhšie festival prebiehal, tým viac sa slniečko cez ne predieralo, aby nakoniec nad nimi zvíťazilo. Plné námestie potom aplaudovalo vystúpeniam všetkých súborov a skutočne dobre sa bavilo.

Zástupca primátora P. Bičej, predseda Výboru pre národnostné menšiny E. Matuszyński, predseda OS v ČR  J. Slušný, predsedníčka ROS Karviná V. Krňávková, predseda ZRSM Milan Ferenc a predstaviteľ gréckej menšiny T. Mesochoridis potom krátkymi prejavmi celú slávnosť oficiálne zahájili. Nakoniec obišli všetky stánky, pohovorili s účastníkmi festivalu – účinkujúcimi, hosťami a vystupujúcimi, aby sa nakoniec aj oni pohrúžili do tónov rezkej ľudovej hudby, reprezentujúcej jednotlivé národnosti.

 

22. 06. - ROS Třínec, Deň  národnostných menšín

Hudba, tanec a jedlá medzinárodnej kuchyne ovládli námestie Svobody v Třinci v nedeľu 22. júna 2014  od 13.00 hodiny, kedy sa tu uskutočnila tradičná a obľúbená prehliadka národnostných menšín. Celú akciu zorganizovalo mesto Třinec, miestne organizácie PZKO, Spolok gréckych obcí v Českej republike a samozrejme Regionálna obec Slovákov v Třinci.

 Príjemnú a priateľskú atmosféru navodili spoločne napr. Poliaci, Slováci, Gréci či Rómovia, ktorí predstavili návštevníkom svoju typickú kultúru prostredníctvom piesní a tancov v prevedení svojich tanečných súborov a hudobných skupín.

Premiérovo sa tohto festivalu miestnych národností zúčastnili aj vokálny súbor z partnerského mesta Třinca - Bielsko-Białej. V tomto ročníku sa ďalej predstavili: poľský folklórny súbor piesní a tancov Oldrzychowice; deti zo slovenského folklórneho súboru Čučoriedky; Grécky hudobný súbor IPAREA; Tanečná skupina BEZ CU CREW; žiaci základnej školy Gustawa Przeczka s poľským vyučovacím jazykom; Zmiešaná kapela S-BAND a rómska kapela ZEW BOR.  Nedeľné popoludnie spestril svojim vystúpením aj mladý talentovaný spevák Štefan Pecha.

Podobne ako deň predtým v Karvinej aj v Třinci doobeda viac ako hrozilo. Miestami až husto pršalo, takže vyhliadky na krásne poobedie neboli dosť nádejné. Ale zopakoval sa včerajší scenár. Pred poludním pršať prestalo, po obede sa začali oblaky trhať a nakoniec nad všetkým zvíťazilo slnko. Len prudší vietor mával so stánkami, ktoré obkolesili námestie Svobody z dvoch strán. To už prišla jedna hodina a na pódium vyšli prví účinkujú, pričom zaujali aj deti s nášho súboru Čučoriedky.

O tretej hodine poobede prítomných na tejto folklórnej slávnosti privítala starostka Třinca RNDr. Věra Palkovská. Potom slovo dostal predseda Obce Slovákov v ČR Jaromír Slušný, ktorý účinkujúcich a hostí nielenže pozdravil, ale aj ich uistil, že dnes rozhodne pršať nebude, pretože podobne ako včera v Karvinej, pevne drží v ruke svoj dáždnik a pokým ho držať bude, z neba nespadne ani kvapka. Tak sa nakoniec aj stalo.

Ale nielen spevom, hudbou, tancom a slovami boli návštevníci tohto sviatku živení. Počas celého programu mohli ochutnávať dobroty jednotlivých národnostných menšín, obdivovať zručnosť ľudových remesiel, prípadne si aj niečo nakúpiť.

Predseda OS v ČR svoju návštevu v meste spojil aj s prácou. Hovoril s Ing. Zdenkou Samkovou, ktorú z funkcie predsedníčky odchádza a súčasne aj s radom členov ROS Třinec, ktorí vyjadrili svoje pevné presvedčenie v práci Regionálnej obce i naďalej pokračovať. Ich neformálne stretnutie vyústilo záver, ktorý prítomnách vedie k organizovaniu konferencie ROS, ktorá zvolí jej nové vedenie a nadviaže na všetko pozitívne z minulosti.

 

22. 06. - ROS Třínec. Večerná škola najstarších slovenských dejín – slovenské báje a mýty

28. 06. 2014  ROS Kopřivnice Turnaj v minigolfe

 

 

                                                           J Ú L

Júl: - OS v ČR, Príprava 16. ročníka Medzinárodného festivalu Slovenského folklóru „Jánošíkov

                        dukát“,  Rožnov pod Radhoštěm

Júl - Všetky Regionálne obce, príprava autobusových a individuálnych zájazdov na 16. Ročník

            Medzinárodného festivalu Slovenského folklóru „Jánošíkov dukát“,  Rožnov pod

            Radhoštěm

12. 07.-  ROS Kopřivnice, Zájazd do Trechovej

15. 07. - OS v ČR, Vydanie 2. čísla časopisu Korene

17. 07. - ROS Teplice a ROS Ústí nad Labem, Prijatie u hejtmana Ústeckého kraja

V duchu záverov IX. snemu Obce Slovákov v ČR, ukladajúce jej vedeniu, aby zintenzívnilo snahy o vyššiu spätosť našich Regionálnych obcí s predstaviteľmi regiónov, v ktorých pôsobia, delegácia našej organizácie navštívila hejtmana Ústeckého kraja Oldřicha Bubeníčka. Stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 10. júla 2014 v budove Krajského úradu sa za hostiteľov okrem samotného hejtmana zúčastnil aj Pavel Vodseďálek, predseda výboru pre národnostné menšiny Ústeckého kraja.  Za Obec Slovákov v ČR sa prijatia zúčastnili Jaromír Slušný - predseda OS v ČR, Peter Lipták - prvý podpredseda OS v ČR, Jana Nedvídková – predsedníčka Regionálnej obce Slovákov Ústí nad Labem a Ivo Přichystal – organizátor novej Regionálnej obce Slovákov Teplice a člen výboru pre národnostné menšiny Ústeckého kraja.

Naši predstavitelia vo svojich úvodných vystúpeniach pána hejmana informovali o Obci Slovákov v ČR ako takej a súčasne aj poukázali na jej najväčšie aktivity – MFSF Jánošíkov dukát, Cena Mateja Hrebendu, časopis Korene, internetový časopis Korienky, vydávanie knižných publikácií k postaveniu slovenskej menšiny v ČR atď. Poukázali na nezastupiteľnú činnosť našich regionálnych obcí a samozrejme, že sa venovali aj činnosti ROS Teplice a Ústí nad Labem.

Hejtman Oldřich Bubeníček vo svojej odpovedi deklaroval svoj pozitívny vzťah ku Slovensku a Slovákom, v rámci toho aj ku slovenskej menšine, žijúcej na území Ústeckého kraja. :Na Slovensku mám rad priateľov a pôjdem tam v auguste na oslavy 70. výročia SNP. Družobným partnerom Ústeckého kraja je Žilinský kraj. Navzájom sa navštevuje a podporujeme sa. Spolupracujú aj naše školy, čo je veľmi pozitívne. Náš kraj zo zákona nemá povinnosť ustanovovať výbor pre národnosti, ale na druhej strane berieme do úvahy, že do nášho kraja po II. svetovej vojne prišlo mnoho ľudí z vnútrozemia, ale aj zo Slovenska, či iných krajín. Máme tu menšinu slovenskú, nemeckú, bulharskú, ruskú, maďarskú, vietnamskú či židovskú a samozrejme, že tu žijú aj Rómovia.  Príslušníkov rôznych národností nie je zas až tak moc, ale spoločne vytvárajú pestrú mozaiku národnostných vzťahov.  Je tu napríklad aj silné zastúpenie Volynských Čechov, ktorí sa vrátili do svojej pravlasti. Tento stav nás inšpiroval k tomu, aby sme komisiu pre národnosti vytvorili a slovenskí zástupcovia v nej vždy aktívne pracovali. Každý, kto chce pracovať na tomto poli má u nás vždy dvere otvorené.“

Veľmi podrobne sa hovorilo o krajskom grantovom systéme, pričom pán hejtman zdôraznil, že vedenie kraja, ale isto aj vedenia významných miest, vždy vyjde našim rozumným požiadavkám v ústrety.

Pavel Vodseďálek vo svojom vystúpení ocenil spoluprácu kraja s organizáciami slovenskej menšiny v rámci kraja. „My Obec Slovákov podporujeme, finančne sme pomohli aj k vydaniu brožúry k 10. výročiu ROS Teplice. Granty pre národnosti poskytujeme buď z fondu kraja alebo v spolupráci s mestami, kde funguje skutočne dobrá  atmosféra. Národnosti výrazne podporuje Most, ale najmä samotné Ústí nad Labem. Zatiaľ sa ešte nastal prípad, že by sme odmietli dobre vypracovanú a argumentami podloženú žiadosť o grant.“

Slovo prirodzene dostali aj obaja naši predsedovia Regionálnych hostí. Jana Nedvídková hovorilo o činnosti svojej, v rámci OS v ČR, najmladšej Regionálnej obci. Informovala o aktivitách, ktoré už prebehli a súčasne aj o akciách, pripravovaných na druhý polrok 2014. Osobitne sa venovala príprave výstavy ručných prác, ktorá sa uskutoční v októbri na zámku Trmice.  Ivo Přichystal hovoril o obnove ROS Teplice a krajské vedenie informoval o jej najbližších plánoch.

Celé stretnutie sa odohrávalo vo vrelom, úprimnom a priateľskom ovzduší a vec vyzerá tak, že ho všetci prítomní opúšťali s dobrými pocitmi.

21. 07. - OS v ČR, Vypracovanie otázok do Letnej súťaže Koreňov

 

                                                            A U G U S T

01. - 03. 08. – OS v ČR, FS Päčik a ROS Kroměříž, 16. ročník Medzinárodného festivalu Slovenského

                        folklóru „Jánošíkov dukát“,  Rožnov pod Radhoštěm

01. - 03. 08. - Všetky Regionálne obce, Učasť na 16. ročníku Medzinárodného festivalu Slovenského

                        folklóru „Jánošíkov dukát“,  Rožnov  pod Radhoštěm

04. 08.-  ROS Třinec, Príprava konferencie ROS

Vzhľadom na to, že predsedníčka ROS Třinec Ing. Zdenka Samková odstúpila zo svojej funkcie, bolo nutné celú situáciu prebrať s členmi třineckej ROS a dohodnúť ďalší postup. Na riešenie tohto problému sme využili skutočnosť, že mnohí členovia tejto Regionálnej obce sa zúčastnili nášho festivalu Jánošíkov dukát a 2. augusta  sme sa zišli  na menšej porade.  Naviazali sme tak na neformálne rozhovoru, uskutočnené v Třinci v priebehu Dňa národnostných menšín, ktorý a konal v Třinci 22. júna tohto roku.

Porada v Rožnove pod Radhoštěm mala teda oveľa oficiálnejší charakter, ako rozhovory v Třinci. Predovšetkým bol zvolený trojčlenný výbor v zložení. M. Rosolová, J. Padych a Przezsková. Jeho základným cieľom je pripraviť konanie novej konferencie ROS Třinec, ktorá by mala uzatvoriť činnosť ROS za posledné tri roky, zvoliť nový výbor vrátane jeho predsedu či predsedníčky a vypracovať výhľad na nasledujúce obdobie.

O jeho príprave a rovnako aj o stávajúcej situácii hovorila väčšina všetkých prítomných.

 

16. 08.-  ROS Kopřivnice, Posedenie na záhrade, SNP

Zasa sme sa stretli u Štefana na zahrade. Počasie bolo neisté, ale zišlo sa nás dokonca viac než vlani! Štefan zaistil pitie alko, Jurko špekáčky, Olinka s Vierkou skvelé koláčiky, Hanka nealko. Ďalši prichádzajúci tiež neprišli na prázdno. Marta doniesla obľúbené korbáčiky a Milka vynikajúce škvarkové pagáčiky. Objavil sa tam aj orechový chlebíček, ale nevieme od koho. Emil, Štefan a Pavol nachystali stan a altán, ale zistili sme, že do budúcna potrebujeme altány dva. Začalo prepŕchať, tak sme sa museli troška tlačiť viac k sebe. Olinka nám zahrala Paľo urobil oheň, debatovalo sa, ochutnávalo, spievalo. Prišla Dáša a spev a harmonika sa niesla ďaleko do okolia. Zasa pôjde s nami do Podhájskej v septembri, už sa tešíme. Medzitým Olinka nachystala niekoľko zábavných súťaží, bolo u toho veselo, klobúk Hanky putoval na hlavách. Špekáčky boli hotové, chutili skvelo. Štefanova dcérka doniesla zasa uhorky a ovocie. Olinka myslela na všetko, kávička nemala chybu. Aj keď chvíľku spŕchlo, objavila sa aj dúha, potom bolo dobre. Prišli ešte aj Janko a Zdenka, nestíhali. Jurko fotil a aj na fotkách je vidieť, že sme sa bavili dobre. Bol rád, že sa akcia vydarila. Vracali sme sa domov za tmy, uvoľnení a ako povedala Olinka - úžasní Slováci.......

 

23. 08. - ROS Stříbro, Automotokros AMK – zaistenie poriadateľskej služby 

23. 08. - ROS Karlove Vary, Vatra SNP, stretnutie pri príležitosti 70. výročia SNP

27. 08. – ZS Praha,  Návšteva výstavy

            Nejako veľmi  dlho sme sa chystali na návštevu  výstavy Unikáty zemských múzeí, ktorá začala v Prahe  5. a skončila 27.  augusta 2014. Všetko sa konalo v bývalej budove Federálneho zhromaždenia, ktorá dnes patrí Národnému múzeu.

            Len čo sme sa dozvedeli, že táto unikátna výstava zamieri aj do Prahy,  hneď sme sa rozhodli, že ju rozhodne vidieť musíme. Ale čas bežal, ľudia sa rozpŕchli po dovolenkách a ich deti po prázdninách. Tohtoročné uplakané leto plynulo rovnako tak rýchlo ako riadne slnečné a naše plány plynuli spolu s ním. Našťastie v televízii sa objavila správa, upozorňujúca, že výstava za dva dni skončí. Hneď začali vyzváňať telefóny na poplach a aspoň pár z nás sa dohodlo, že na výstavu sa pozrieme v posledný deň jej konania, len asi dve hodiny pred jej ukončením. Aspoň to sa nám podarilo a treba povedať, že naša námaha stála za to.

            Výstava to bola malá, dalo by sa povedať, že vrecková. V menšej miestnosti, chránenej šerom a chladom, pod silnými sklami, sa na údiv sveta vytŕčali tri exponáty.

            Tým prvým bola zbierka železných meteorov z Opavy-Kyješovic, ktoré sú unikátne sú tým, že sa našli v ľudských sídliskách starých viac ako 18 000 rokov.

            Údiv ale vyvolávala Vestonická Venuša, ktorej vek sa odhaduje na 30 000 rokov!  Všetkých prekvapil jej malý rozmer a z toho vyplývajúca  útlosť i krehkosť. Každý návštevník si uvedomoval, že sa na nás dívajú tisícky rokov a zamýšľal sa nad ich odkazom.

            Pozornosť priťahovala aj fúzatá hlava Kelta zo Mšeckých Žehrovíc z prelomu 3. a 2. storočia pr. n.l., Ide o  bustu skoro až v normálnej veľkosti. Jej dokonalé spracovanie evokovalo porovnanie s inými artefaktmi keltskej doby nielen v Čechách a na Morave, ale aj na Slovensku.

Netrvalo dlho a už sme miesto v múzejnej komôrke prenechali iným návštevníkom, ale dojmy z tejto minivýstavy sú nezabudnuteľné.

 

30. 08. - ROS Sokolov, Oslavy 60. Výročia SNP, vatra a posedenie.

31. 08. - OS v ČR, Vydanie 2. čísla časopisu Korienky

31. 08. - ROS Kladno, Pomoc pri organizácii Letnej súťaže Koreňov

 

                                    S E P T E M B E R

04. 09. – OS v ČR, Deň Ústavy, recepcia na veľvyslanectve SR v ČR

Stalo s už zvykom, že na sviatok Dňa ústavy SR sa v Prahe uskutoční slávnostná recepcia, ktorej sa zúčastňujú nielen predstavitelia českého a slovenského politického života, zástupcovia diplomatického zboru, ale aj predstavitelia  organizácií slovenskej menšiny v Českej republiky, či osobnosti slovenskej vedy a kultúry, žijúci na území ČR. Význam tejto spoločenskej akcie je o to väčší, že je súčasne aj pripomienkou výročia Slovenského národného povstania, v tomto roku okrúhleho – sedemdesiateho.

Na tento rok recepcia pripadla na štvrtok 4. septembra a zišla sa na nej skutočne veľmi veľká skupina osobností. Zúčastnilo sa jej totiž  okolo 500 hostí.  Za českú stranu to boli najmä  predseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, podpredseda vlády a minister financií Andrej Babiš, minister kultúry Daniel Herman, ministerka práce a sociálnych vecí Michaela Marksová, guvernér ČNB Miroslav Singer, či kardinál Dominik Duka. 

Na úvod oficiálnej časti zazneli štátne hymny v interpretácii Mariana Vojtka.

Slávnosť otvoril svojom prejavom veľvyslanec Slovenskej republiky v ČR J.E. PhDr. Peter Weiss, CSc. Vo svojom prejave pripomenul mnohé zo staršej, ale aj súčasnej histórie česko-slovenských vzťahov, najmä cesty oboch našich štátnych útvarov po roku 1993, ktoré by sa dali glosovať slovami: od rozdelenia k novej jednote.  „Zamatový rozvod, ako to dnes vieme, sa stal obchodnou značkou našich národov,“ pripomenul.  „Spolu s jazykovou a kultúrnou príbuznosťou, ako aj spoločnou históriou prispel k skutočne vynikajúcim a harmonickým vzťahom medzi Slovenskom a Českou republikou.

Dôležité je tiež spomenúť, že slovenská komunita tu, v Čechách, je najväčšou spomedzi našich komunít v členských štátoch Európskej únie.“

Pripomenul aj význam Slovenského národného povstania pre Slovensko a Slovákov, ale aj pre obnovu vtedajšej ČSR. Zdôraznil, že SNP sa stal najdôležitejším príspevkom slovenského národa v boji proti fašizmu i za obnovu demokracie v strednej Európe.

V rovnako srdečnom duchu zhodnotil slovensko-české vzťahy aj predseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch.

Po skončení oficiálnej časti sa prítomní rozdelili do množstva hlúčkov a skupiniek, aby sa navzájom nielen pozdravili, ale si aj vymenili svoje názory na aktuálne problémy slovenskej menšiny v ČR.  Na rozdiel oproti minulému roku sa celý čas na účastníkov dívalo usmievavé slnko. Podujatie sprevádzala produkcia jazzového kvarteta.

 

06. 09. – ROS Kopřivnice, zájazd do Podhájskej

06. 09. – ROS Plzeň, Medzinárodný folklórny festival 

06. 09. – ROS Stříbro, Deti sa lúčia s prázdninami

06. 09. – ROS Karlovy Vary, 15. Slovenská veselica, spojená s vyhodnotením Letnej súťaže Koreňov,

09. 09. – ROS Karviná, Beseda

12. 09. – ROS Karviná, Oslavy 20. výročia ROS

V piatok 12. septembra 2014 sa v Spoločenskom dome kúpeľného centra Darkov uskutočnila oslava 20. výročia Obce Slovákov v Karvinej.

Akcie ROS Karviná sú už tradične bohato navštevované a ani túto sobotu to nebolo iné. Napriek tomu, že celá slávnosť mala začať o tretej hodine poobede, prví hostia sa ku Spoločenskému domu trúsili už o hodinu skôr a pomaly zapĺňali slávnostnú sálu. To už na miesto prichádzali oficiálni hostia – primátor Karvinej Tomáš Hanzel, jeho námestník Petr Bičej, bývalý primátor Antonín Petráš, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka, námestník hejtmana Svatomír Recman, kandidát na senátora Tomáš Gallík, riaditeľka MěDK Olga Humplíkpvá, riaditeľ ZUŠ B. Smetany Kamil Novák, riaditeľka RKK Halina Molinová, výbor pre národnosti Egen Matusziňski, Jindřich Kubienka, Takis Masochoridis výbor SČSP s predsedníčkou Ivetou Hudzeczovou a ďalší. 

Ale aj našinci – predseda OS v ČR Jaromír Slušný a bývalý dlhoročný predseda a súčasný 1. podpredseda OS v ČR Peter Lipták.

Všetci hostia sa na chvíľu stratili v salónku, kde najprv predsedníčka ROS Vilma Krňávková poďakovala za dvadsaťročnú spoluprácu a podporu, potom sa všetci vrátili do hlavnej sály, kde sa rozbehol oficiálny program. Ľudové hudby Terchovská muzika Tibora Mahúta, súbory Šmykňa, Dolinka, folkloristi Ganobčíkovi, sólista ostravského divadla Peter Svietlik sa ale dlhší čas nemohli dostať ku svojim notám, pretože na hlavnom pódiu sa striedal jeden gratulant za druhým a každý mal k tomu krásnemu výročiu, čo povedať. 

Aj keď pozdravov bolo okolo dvadsiatky, všetky sa zhodovali na najdôležitejších bodoch. ROS Karviná, odznelo snáď vo všetkých príspevkoch, odviedla za 20 rokov svojej existencie úžasný kus práce nielen pre Slovákov z Karvinej a jej okolie, ale aj pre mesto samotné. Stala sa pevnou súčasťou jej politického a spoločenského spektra a oporou vedeniu mesta, pri jeho snahe riešiť národnostné vzťahy v meste. Jej význam je teda nielen, menšinový, ale aj celomestský a svojim spôsobom aj krajský.

Pri tomto hodnotení všetci gratulanti upozornili, že veľký  a rozhodujúci podiel na týchto úspechoch má predsedníčka ROS Vilma Krnávková, ktorej významne pomáhali všetci doterajší členovia výboru, ale aj jej manžel.

Zdravice sa zhodli ale aj na inom. Predovšetkým poukázali, že vek ROS Karviná korešponduje s mladíckym nadšením a elánom, ktorý je tak typický pre jej akcie, napriek tomu, že vek jej členov je výrazne vyšší. Všetci jej tiež zaželali, aby organizácii i jej predsedníčke tento elán a toto nadšenie vydržali  ešte ďalšie a ďalšie roky, a aby – aj napriek ďalším rôčkom, ktoré isto prídu, si Obec Slovákov v Karvinej svoj mladícky elán udržala.

Až potom sa rozbehla voľná zábava. Hralo sa, spievalo i tancovalo. Ľudia si mohli zakúpiť nielen jednotlivé čísla Koreňov, ale aj skvelé koláčiky, diel viacerých členiek ROS.

Význam tejto akcie, ako by si uvedomovalo aj počasie, pretože napriek neustálej hrozbe zamračených oblakov, sa dáždik choval mierne a umiernene.

 

12. 09. – ROS Třinec, Konferencia ROS

V piatok 12. septembra 2014, sa síce trochu oneskorene, ale predsa, uskutočnila konferencia ROS Třinec. Jej  uskutočnenie bolo výsledkom práce prípravného výboru, ktorý bol založený na porade členov ROS v Rožnove pod Radhoštěm 2. augusta 2014.

Hlavnou úlohu konferencie bolo obnoviť dynamiku práce ROS, ukončiť obdobie určitého tápania, ktoré vzniklo v dôsledku zdravotných problémov a vysokého pracovného vyťaženia stávajúcej predsedníčky, čo nakoniec viedlo k jej abdikácii na funkciu. Posledným cieľom bola prirodzene voľba nového vedenia ROS.

Ing. Samková, ako dovtedajšia predsedníčka, pripravila a predniesla Správu o činnosti ROS od poslednej konferencie, po nej Správu o hospodárení a financovaní ROS.

Do nového výboru boli zvolení: Mária Rosolová, Viera Kufová, Margita Hečková, Milan Mrázik a Jozef Padych. Do revíznej komisie Anna Przeczková a Hlavičková.

Potom bola konferencia na chvíľu prerušená, aby si nový výbor mohol zvoliť svojho predsedu a rozdeliť si v zodpovednosť za jednotlivé úseky. Voľbu viedol predseda OS v ČR Jaromír Slušný, ktorý sa konferencie za Výkonnú radu osobne zúčastnil. Po krátkej diskusii bol do čela ROS na ďalšie tri roky zvolený Jozef Padych.

Po skončení základných oficialít sa rozbehla miestami až prudká diskusia, ktorej hlavným vnútorným obsahom bolo hľadanie konsenzu medzi jednotlivými skupinami vo vnútri ROS. Ukázalo sa, že základným problémom je nedostatočná komunikácia medzi týmito skupinami, ale súčasne bola viditeľná snaha rozpory prekonať a v ďalšom období postupovať akčne jednotne, pretože záujem všetkých je spoločný: práca pre Slovákov v Třinci. Dôležité je, aby si všetci členovia ROS uvedomili, že od konferencie existuje riadne zvolený výbor ROS, ktorý bude plnohodnotne celú organizáciu riadiť, za všetku prácu aj zodpovedať a vytvárať priestor na jednotný postup celej organizácie.,

Hneď po skončení konferencie, časť prítomných odcestovala na spoločnú akciu so Slovákmi v Maďarsku.

 Celú konferenciu svojim vystúpením oživil Detský folklórny súbor Čučoriedky, dieťa ROS Třinec.

 

13. 09. – ROS Sokolov, Deň národnostných menšín

13. 09. – ROS Ústí nad Labem, výlet

20. 09. – ROS Sokolov, výlet

20. 09. – ROS P/lzeň, Turistický výlet

20. 09. – ROS Kladno, Výlet do okolia Kladna

27. 09. – OS v ČR, účasť na Slovanskom zjazde

29. 09. – ROS Teplice, Obnovovacia konferencia ROS

 

                                               O K T Ó B E R

 

09. 10. - ROS Karviná, Beseda s Hrebendovcom Valérom Kováčom

Členovia Obce Slovákov a jej priaznivci prijali pozvanie na besedu s umeleckým sklárom Valérom Kováčom. Konala sa 9.októbra 2014 v koncertnej sále ZUŠ B. Smetany. Hojnú účasť ocenili nielen organizátori, ale aj besedujúci hostia. Besedu zahájila predsedníčka OS Vilma Krňávková, prítomným stručne priblížila tradičné podujatia v rámci Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti. Záujem o stretnutie s karvinskými Slovákmi prejavil aj honorárny konzul SR v Brne Jaroslav Weigl, čo nás veľmi potešilo. Pán konzul sa ujal slova ako prvý a v príhovore stručne popísal, ktorým oblastiam sa na honorárnom konzuláte venuje. Prisľúbil pomoc a ponúkol možnosť kedykoľvek sa naňho obrátiť v prípade potreby.

Pozornosť prítomných potom upútal hlavný hosť nášho večera -  nositeľ mnohých ocenení doma i v zahraničí, na konci minulého roka sa stal aj laureátom Ceny Mateja Hrebendu, ktorú každý rok udeľuje OS v ČR osobnostiam, ktoré oslovili svojím životným postojom svojou prácou a vzťahom k národnej kultúre Čechov a Slovákov. Umelecký sklár a výtvarník Valér Kováč sa narodil v Liptovskej Osade. Vyštudoval Strednú umelecko-priemyslovú školu v Brne a pokračoval v súkromnom štúdiu u renomovaných sochárov a výtvarníkov. Svojou umeleckou činnosťou výrazne ovplyvnil vývoj sklárskeho umenia. Jeho diela sú známe po celom svete. Hovorené slovo spestril ženský súbor Dolinka z Novej Bystrice krásnymi slovenskými trávnicami.

Medzi hosťami sme privítali štyroch zastupiteľov mesta a tiež členov ROS z Třinca s predsedom Jozefom Padychom a ďalšími členmi výboru. Hlavného protagonistu odpoludnia tešil záujem prítomných. Po ukončení besedy sa hostia presunuli do menších priestorov  a pokračovali v diskusii.

 

10. 10. - ROS  Ústí  nad Labem, Výstava ručných prác na zámku v Trmiciach

Vo štvrtok 10. októbra sa uskutočnila spoločná akcia Regionálnej Obce Slovákov v Ústí nad Labem, Klubu seniorov v Trmiciach a Mestskej knižnice v Trmiciach.

Len kvôli informácii.  Trmice sú jedným z predmestí Ústí nad Labem, vskutku malebným a svojráznym. Vládne mu budova novogotického zámku, ktorý bol postavený v rokoch 1856-1864 grófom Nostitzom. V roku 1919 ho kúpil ústecký továrnik Wolfrum, ktorý ho neskôr odovzdal mestu do správy. Ústí nad Labem tu vzápätí zriadilo Mestské múzeum, ktoré svojmu účelu slúžilo až do roku 1964, pretože budova bola v dosť havarijnom stave. V súvislosti s výstavbou diaľnice sa dokonca uvažovalo o jej likvidácii, ku ktorej našťastie  nedošlo a tak aj naďalej slúžilo ako depozitár Mestského múzea. V roku 1994 začala dôsledná rekonštrukcia celého objektu, ktorá mu dala súčasnú podobu a tak dnes slúži nielen ako výstavná budova, približujúca návštevníkovi dejiny priemyslu v celom ústeckom regióne, ale ako aj knižnica, obradná sála, či priestor pre rozličné aktivity. Práve tejto príležitosti sa chytili miestni seniori, ktorí na tejto  báze začali rozvíjať svoju činnosť. Na nich sa zase obrátila naša ústecká Regionálna obec a spolu s knižnicou a seniormi začali organizovať rozličné akcie. Prvou z nich bola spoločná výstava ručných prác, do ktorej sa zapojili ako Česi, tak aj Slováci.

Vernisáž tejto výstavy sa uskutočnila 9. októbra 2014 o 17,00 hod. a okrem našich ústeckých členov sa jej zúčastnila aj delegácia  vedenia OS v ČR – J. Slušný, V. Králová a P. Lipták. Záštitu nad celou touto akciou prevzala starostka mesta Trmice Mgr. Jana Oubrechtová a zúčastnili sa jej viacerí mestskí a krajskí predstavitelia. Za všetkých menujme pána Pavla Vodseďálka,  predseda výboru pre národnosti ústeckého kraja.

Na zúčastnených čakala doslova nabitá sála, v ktorej snáď už nezostal ani jeden voľný centimeter. Všetci prítomní si vypočuli úvodné slová i veľmi zaujímavý koncert miestnych hudobníkov. Až potom sa všetci prítomní rozbehli podívať sa na jednotlivé exponáty. Našli tu mnohé výšivky, vyrezávané predmety, ale aj amatérske obrazy. Potom sa vystavené exponáty bodovali a nakoniec vyhlásili výsledky. Nie je rozhodujúce, kto vyhral, pretože jasným víťazstvom celej tejto akcie bolo utuženie vzťahov medzi miestnymi Čechmi a Slovákmi, ktorí sú zase k sebe o kus bližšie.

 

12. 10. - ROS Karlove Vary, Jesenné stretnutie členov a priaznivcov ROS  – Rosnice

13. 10. - OS v ČR, Zasadanie Výkonnej rady

            Čas neskoro jesenných a počiatočne zimných aktivít, si vždy vyžaduje zvýšené úsilie aj zo strany Výkonnej rady, ktorá sa krátko po sebe zišla na jednom riadnom a jednom poradnom zasadaní.

            To prvé sa uskutočnilo 20. októbra 2014 v priestoroch Domu národnostných menším v Prahe. Program bol skutočne bohatý. Na prvom mieste logicky stála otázka prípravy zasadania Republikovej rady. Problémov okolo jej organizácie je tradične dosť a dosť a ani tento rok nebol výnimkou. K bodu referoval J. Slušný, ktorý uviedol, že Republiková rada sa schádza len pol roka od konania riadneho IX. snemu a svojho nového ustanovenia. Neobjavili sa teda žiadne nové závažné skutočnosti, ktoré by bolo treba bezodkladne riešiť. Výnimku tvorí len blok akcií – zasadanie RR, udelenie Ceny Mateja Hrebendu a uskutočnenie konferencie Prežije slovenčina v Česku? Po diskusii, v ktorej vystúpili všetci prítomní, bolo rozhodnuté, že zasadanie Republikovej rady sa bude konať v hoteli Absolutum v Prahe v sobotu 22. 11. 2014 a Správu o činnosti Výkonnej rady od zasadania IX. snemu OS v ČR 17. 5. 2014 pripraví a na nej prednesie J. Slušný. Vzhľadom na skutočnosť, že IX. snem len pred krátkym časom prerokoval Správu o hospodárení a prebiehajúci rok 2014 nie je ešte finančne uzatvorený, Výkonná rada rozhodla, že Republikovej rade nebude obdobný dokument predkladať na prerokovanie a schválenie. Na záver bol prijatý návrh programu zasadania RR.

O príprave konferencie Prežije slovenčina v Česku? referoval P. Lipták. Uviedol, že drvivá väčšina všetkých dotazníkov, potrebných ako podklad ku konferencie sa nám už vrátila, alebo sa vracia vyplnená. S ich vyhodnotením a analýzou takto získaných údajov, vystúpi na konferencii on sám. Spolu s tým sú ako referenti zaistení – PhDr. Oľga Šrajerová, CSc., Mgr. Vladimír Skalský, Doc. PhDr. Jaromír Slušný, CSc., Mgr. Vilma Krňávková a predstaviteľ Ústavu etnológie FF UK v Prahe. Následne bol prebraný termín a miesto konania sa celej akcie. Nakoniec sa rozhodlo, že samotná vedecká konferencia Prežije slovenčina v Česku? sa uskutoční v piatok 21. novembra 2014 od 10,00 v hoteli Absolutum v Prahe.

P. Lipták a J. Slušný referovali o stave prác na slávnosti udelenia Ceny Mateja Hrebendu. Po diskusii, do ktorej sa zapojili všetci prítomní, bolo definitívne rozhodnuté o laureátoch Ceny, ale aj o mieste jej uskutočnenia. Rozhodli, že sa bude konať v piatok 21. novembra 2014 od 18,00 hod. v Slovenskom dome, ktorý zaistí dôstojný rámec celej tejto slávnosti.

V ďalších bodoch sa preberal stav žiadostí o granty a dotácie  na rok 2014, vyúčtovania grantov a dotácií za rok 2014 a vydávania Koreňov. Referovali k nim J. Slušný a P. Lipták. Poukázali na možnosť vydať ešte jedno tlačené číslo Koreňov (v celkovom poradí číslo 6), ale súčasne je nutné pracovať na internetovom čísle 5. Zhromaždia k tomu všetky materiály a rozhodnú, ktoré dôležité veci pôjdu do tlačeného čísla, a ktoré do internetového.

 

15. 10. - ROS Plzeň, Bowlingový turnaj dvojíc „U Kalicha“

18. 10. - ROS Sokolov, Diskotéka + súťaž „Čo vieš o Slovensku“.

22. 10. - ZS Praha, Vernisáž výstavy Andreja Augustína

            Slovenský výtvarník Andrej Augustín, spojil kus svojho života s Prahou. Tu žil päť rokov a vyštudoval Vysokú školu umeleckého priemyslu, ale nejaký čas po skončení štúdia sa v Prahe i s celou svojou rodinou usadil. Niet sa teda čomu diviť, že ho to do Prahy stále ťahá a nedokázal by si bez nej predstaviť umeleckú oslavu svojich neuveriteľných päťdesiatin.

Pri tejto príležitosti mu nielenže   vyšla nádherná publikácia, mapujúca celú jeho umeleckú dráhu a tvorbu, ale pod názvom Priznávam farbu koluje jeho súborná výstava po Slovensku.  Videla ju už Oravská galéria v Dolnom Kubíne, galéria na bratislavskom hrade, chystá sa jej inštalácia v Turčianskej galérii v Martine...  Teraz ale prišla na radu Praha.

Inštalovaná je v Galérii Vyšehrad (Nad Libušinou lázní) a od ostatných výstav sa líši len svojim názvom, ktorý v češtine znie Přiznávám barvu. Vernisáž výstavy sa konala v stredu 22. októbra o 17,00 hod. a tak trochu ju poznamenala nepriazeň počasia. Združenie Slovákov Praha nad ňou prevzalo patronát a snáď aj priviedlo časť svojich členov a priaznivcov na Vyšehrad.

Úvodné slovo predniesol priateľ  a spolužiak Andreja Augustína, Mirek Pošvic, ktorý prítomných oboznámil nielen s autorom, ale aj podstatou jeho umeleckej tvorby.

22. 10. – ZS Praha, účasť na besede k SNP

V ten deň sa v Dome národnostných menším v Prahe konala beseda ku Slovenskému národnému povstaniu. Zorganizovali ju Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika, Múzeum Slovenského národného povstania, Slovenský inštitút, Dom národnostných menšín a Slovenský zbor Evanjelíckej cirkvi a.s. v Prahe. Vzhľadom na skutočnosť, že v rovnakom termíne prebiehala vernisáž A. Augustína, mohla sa tejto besedy zúčastniť len menšina  našich členov.

Vynahradili si to ale na iných akciách, ako napr. pietnej spomienke na 28. Október, ktorá sa konala pri príležitosti štátneho sviatku  na Petříne v Prahe alebo  vernisáži v Galérii Portheimka, ktorá sa tu uskutočnila 3. novembra 2014 o 18.00. 

 

22. 10. - ROS  Teplice, Klub Koreňov

24. 10. - ROS Kopřivnica,  Turnaj v bowlingu 

Poslednú októbrovú sobotu sme si dali stretávku na našom tradičnom bowlingu. Účasť našich členov bola trocha poznamenaná blížiacimi sa "dušičkami", ale to nič neubralo na zápale hry. Dráhy boli tri, takže sa hralo fajn, teda nečudo, že hodinka utiekla ako voda. Pepíkovi sa nepodarilo obhájiť jarné prvenstvo, prvý bol Luboš -140 bodov, druhý Marián - 127 bodov a tretí Jurko - 113 bodov. Štvrtá, teda zemiaková medaila sa ušla Majke, bola dobrá! Z prítomných žien teda  bola vlastne prvá! Poháre sme odovzdali víťazom, ostatní musia počkať do jari na svojich nových víťazov. Jurko zasa tradične urobil  niekoľko záberov z akcie. Rozdalo sa posledné číslo našich Koreňov a rozprúdila sa debata ohľadne dotazníkov ku chystanej konferencii na téma - Prežije slovenčina v ČR? Pobavili sme sa vzájomne svojimi radosťami aj starosťami. Prišli aj naši noví priaznivci, diskutovalo sa už ohľadne tradičného vianočného posedenia. Medzitým sa podaktorí stretneme na seniorskom odpoludní v novembri.  A takto tu žijeme. 

Na štátny sviatok 28. októbra sme si vyšli uctiť pamiatku vzniiku prevej ČSR.

V novembri sme vo svojich aktivitách ďalej pokračovali. Najprv vo štvrtok 13. novembra sa uskutočnilo ďalšie z rady seniorských odpoludní. Kultúrny program doplnili tombola a tanec. Viacerí sme sa tam opäť stretli. Nakoniec, utorok 19. novembra zasadala naša revízna komisia. 

 

24. 10. – ZS Praha, účasť na konferencii k 20. Výročiu slovakistiky na FF UK Praha

24. 10. – ROS Karviná, krst knihy spojený s besedou

S týmto názvom bola pokrstená ďalšia knižka Jána Bazgera – člena Obce Slovákov v Karvinej. Krst sa konal v piatok 24.10. 2014 v literárnej kaviarni Regionálnej knižnice v réžii OS Karviná. O 16,00 hodine bola kaviareň zaplnená. Po privítaní hostí predsedníčkou ROS Vilmou Krňávkovou nasledovalo stručné predstavenie autora. Karvinským účastníkom toto meno nie je neznáme. Je to v poradí už štvrtá knižka, ktorej krstu sa mali možnosť zúčastniť. Autorovi bola položená otázka, prečo si práve vybral lokalitu Kysúc. Odpoveď bola jednoduchá. Ján Bazger sa tam narodil, vyrastal, počúval rôzne rozprávky, príbehy zo života, z ktorých čerpal. Pri čítaní ukážok z jednotlivých rozprávok sa striedal autor s krstnými Evou Frýdovou a Vilmou Krňávkovou. Do diskusie sa zapojili viacerí. Hovorené slovo bolo pretkávané hrou na gitaru a spevom v podaní Jaroslava Holeša. V úvode zaujal piesňou o Popoluške a v závere si mali možnosť s ním zanôtiť v moravských ľudovkách aj ostatní prítomní. Poďakovanie patrí knihovníčke Svatave Sukopovej a Lenke Kadlicovej za významný podiel pri realizácii tohto podujatia. V závere si niekoľko zúčastnených knižku s venovaním a podpisom autora kúpilo. Autorovi aj knižke prajeme veľa úspechov a obľuby medzi čitateľmi.

 

30. -31. 10. OS v ČR, Stála konferencia USŽZ  

Stalo sa už tradíciou, že v Bratislave sa na konci októbra, či prelome októbra a novembra stretávajú predstavitelia slovenských menšinových organizácií z celého sveta. Na jednej strane si vymenia svoje poznatky a skúsenosti, či sa ostatným zveria so svojimi trápeniami, na strane druhej navštívia hroby svojich predkov, pretože krátko potom začne sviatok Dušičiek.

Rovnaké to bolo aj tohto roku, keď sme sa stretli na zasadaní Stálej konferencie, ktorú Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zvolal na 30. -31. októbra 2014. Zastúpenie bolo skutočne reprezentatívne. Ak som dobre rátal, vyšlo mi 89 účastníkov, ktorí zastupovali krajanské organizácie z 22 krajín sveta – Ameriky, Kanady, Švédska, Švajčiarska, Veľkej Británie,  Nemecka, ale aj napr. Argentíny či Sýrie. Tradične najsilnejšie boli európske organizácie – z Česka (12 nominovaných delegátov), Srbska (tiež 12 delegátov), Chorvátska (9 delegátov), Maďarska (9 delegátov) a Rumunska (7 delegátov)...

Nad zasadaním konferencie prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Úvodom bol účastníkom Stálej konferencie prečítaný pozdravný list prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Účastníkom konferencie sa ďalej prihovorili podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky Jana Laššáková,  podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí  Slovenskej republiky Miroslav Lajčák,  štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský, bratislavský pomocný biskup, titulárny biskup zo Serre Jozef Haľko,  Edita Škodová za Generálny biskupský  úrad  Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a predseda Matice slovenskej na Slovensku Marián Tkáč.

Samotné pracovné zasadanie otvoril svojim vstupným prejavom predseda ÚSŽZ J.E. RNDr. Igor Furdík. Zdôraznil v ňom nutnosť zvýšenia jednoty slovenského zahraničia, ktorá najviac prispeje ku riešeniu mnohých problémov vo vnútri tej ktorej krajiny. Súčasne ale ocenil obrovský význam práce, ktoré spolky slovenskej národnostnej menšiny v jednotlivých krajinách odvádzajú a rovnako tak aj skutočnosť, že zahraniční Slováci si udržujú vysoký stupeň spolupatričnosti so svojou pravlasťou. Predovšetkým sa však zameral na rozbor plnenia záverov Stálej konferencie spred dvoch rokov a výsledkov, ktoré sme všetci spolu v tomto smere dosiahli.

Po voľbe pracovného predsedníctva a dvoch komisií – návrhovej a mandátovej, v ktorej zasadol aj Peter Lipták, začala samotná diskusia. Jej hlavná téma bola už dlhší čas jasná: Prístup štátov, v ktorých žijú a pôsobia Slováci k národnostným menšinám a krajanským komunitám.

Diskusia bola veľmi zaujímavá a priniesla množstvo konkrétnych poznatkov. Hneď v prvý deň sa do nej zapojili naši predstavitelia. J. Slušný referoval o práci národnostných menšín v regiónoch ČR, P. Lipták si za látku svojho vystúpenia vybral tímu Národná, kultúrna a spoločenská emancipácia slovenskej menšiny v Českej republike  na základe analýz a dokumentov Obce Slovákov v ČR, V. Fabišik hovoril o folklórnej slávnosti Krajanská nedeľa, ktorej organizáciou bol pre budúci rok poverený.

V podstate sa pracovný a kolegiálny duch rokovania preniesol aj do nasledujúceho dňa, kedy bola Stála konferencia prijatím svojich Záverov skončená. Predtým však v rámci všeobecnej diskusie sa opäť ku slovu dostali J. Slušný a P. Lipták. Hovorili najmú k otázke výchovy k slovenskosti mladších generácií. T.j. našich detí, vnukov a vnučiek.

Rokovanie konferencie bolo spestrené aj inými vystúpeniami a aktmi. Bolo to najmä slávnostné odovzdanie Ceny Ondreja Štefánku Nine Holej, krajanskej aktivistke v prostredí Slovákov v USA. Cenu O. Štefánku udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku významným osobnostiam slovenského krajanského života na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra slovenskej Dolnej zeme Ondreja Štefanka.  Ďalší dvom laureáti tejto ceny - Katarína Melegová Melichová a Michal Babiak, prevzali svoju cenu už v Nadlaku.

S ohlasom sa stretla prezentácia možností európskych fondov, s ktorou vystúpil nám všetkým dobre známy Ľ. Kraľovanský a ohlas mala aj prezentácia projektu Pamätník vysťahovalectvo a rovnako aj prezentácia vydavateľstva Dajama, ktoré sa špecializuje na všestrannú popularizáciu krás Slovenska.

Zasadanie Stálej konferencie môžeme vzhľadom k jej priebehu a výsledkom pokladať za veľmi úspešné a my dúfame, že jej závery naplníme svojou prácou nielen ešte v tomto roku, ale aj v rokoch nasledujúcich.

 

                                               N O V E M B E R      

08. 11. - ROS Kladno, Výlet do okolia Kladna

08. 11. - ROS Karviná,  XI. ročník „Pochod okolo Karvinej“

08. 11. - ROS Karlovy Vary, Mimoriadna konferencia ROS

11. 11. - ROS Karviná, Slováci v Karvinej

11. 11. - OS v ČR, Porada na slovenskom veľvyslanectve        

Duch konsenzu, ktorý ovládal rokovanie Stálej konferencie na konci októbra 2014 v Bratislave, akoby sa            premietol aj do každoročného stretnutia veľvyslanca Slovenskej republiky v ČR s predstaviteľmi spolkov slovenskej menšiny, ktoré sa tentoraz uskutočnilo 11. novembra 2014. Účasť na ňom bola bohatá.

Okrem pána veľvyslanca J.E. PhDr. Petra Weissa, CSc. sa jej zúčastnil predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí J.E. RNDr. Igor Furdík a spolu s ním aj riaditeľ Odboru dotácií a ekonomiky ÚSŽZ  J.E. ing. Anton Hajduk a konzulka pani Anna Juriková. Rovnako početne boli zastúpené aj slovenské spolky a konkrétne i Obec Slovákov v ČR. Rokovania sa zúčastnili J. Slušný, P. Lipták, J. Kopecká, V. Krňávková a J. Padych. Pán veľvyslanec vo svojom úvodnom slove hovoril o nutnosti kolektívnejšieho prístupu ku riešeniu problémov slovenskej národnostnej menšiny v Českej republike i o možnostiach pomoci, ktoré nám veľvyslanectvo môže a chce poskytnúť. Na jeho slová naviazal pán Igor Furdík, ktorý nielenže pozitívne zhrnul výsledky Stálej konferencie v Bratislave, ale naznačil aj nové prístupy. Vyzdvihol význam internetu, hovoril o prepojenosti našich webových stránok, poukázal na zbytočnú roztrieštenosť v tomto smere, kedy jedny webové stránky, na ktoré ÚSŽZ prispieva, mlčia o aktivitách iných organizácií. Za zaujímavé označil napr. webové stránky Som v Prahe.

Ako príklad možnej inej budúcej spolupráce hovoril o prípadnom vzniku jednotného detského časopisu, ktorý by vychádzal centrálne a následne by sa distribuoval do krajín, ktoré by o to prejavili záujem. Ako jednu z možností spomenul práve strednú Európu, kde by mohol vychádzať detský časopis pre Poľsko, Česko, Maďarsko, ale i pre štáty balkánske. Nielenže by sa tým ušetrili peniaze, ktoré by sa potom mohli dať na podporu iných našich projektov, ale isto by sa zvýšila aj kvalita takéhoto časopisu.

Po skončení týchto úvodných vystúpení sa rozprúdila debata, v ktorej dominovali hlasy našej Obce a Slovensko-českého klubu. Hovorilo sa o probléme Slovenského domu, ktorý sa ale tentoraz, pre nás tak trochu prekvapujúco, nestal hlavnou témou stretnutia, ale pozornosť skoro všetkých diskutujúcich  bola namierená predovšetkým na problém grantovej a dotačnej politiky, kde za posledné roky došlo k výraznému poklesu nielen finančných prostriedkov, pridelených na túto oblasti Ministerstvu kultúry ČR, ale aj poklesu grantov, prideľovaných predovšetkým priamo pre organizácie slovenskej menšiny.

J. Slušný vo svojom vystúpení v prvom rade zdôraznil skutočnosť, že slovenská menšina, ktorá žije v regiónoch je v tomto smere ešte viac znevýhodňovaná, pričom si je nutné uvedomiť, že Slováci nežijú len v Prahe, kam prichádza gró všetkých grantov a dotácií. Opätovne potom poďakoval predsedovi ÚSŽZ, za podporu, ktorú jeho inštitúcia venuje aspoň čiastočnému finančnému zaisteniu nášho časopisu Korene, ktorý už tretím rokov vychádza len vďaka tejto podpore.  Súčasne kritizoval vzrast byrokracie, ktorá udeľovanie grantov stále viac a viac sprevádza, kedy sú v dôsledku uplatňovania kvantitatívnych ukazovateľov, ktoré, zdá sa, doslova prebili ukazovatele kvalitatívne, zamietané ako „nedostatočne spracované“ žiadosti, pomocou ktorých by sme mohli financovať životne dôležité akcie slovenskej menšiny v ČR.

S kritikou grantovej politiky vystúpili aj iní účastníci tejto porady.

Na záver celej tejto akcie vystúpil pán veľvyslanec a predstaviteľov slovenských spolkov vyzval, aby vypracovali jednotiaci materiál, ktorý by definoval všetky problémy, ktoré boli na porade nadnesené.

 

14. 11. - OS v ČR, Porada  Výkonnej rady

Krátko pred  zasadaním Republikovej rady - 19. novembra 2014, sa uskutočnila bilančná porada Výkonnej rady. Prerokoval sa stav príprav zasadania Republikovej rady, konferencie Prežije slovenčina v Česku?  a slávnostného odovzdávania Cien Mateja Hrebendu.  J. Slušný a P. Lipták  konštatovali, že všetky základné úlohy boli v tomto smere splnené, problémom zostáva len fyzický dovoz  cien Mateja Hrebendu – keramických džbánov, z Bratislavy do Prahy. Po ceny sa zájde  J. Slušný do Bratislavy, alebo oba džbány privezie autom do Prahy St. Bajaník z MS Bratislavy, hosť zasadania Republikovej rady

 

15. 11. - ROS Plzeň, Spoločná akcia so Západočeskou galériou

15. 11. - ROS Sokolov,  Súťaž v kolkoch

 Regionálna obec Slovákov v Sokolove, ako už tradične usporiadala súťaž v kolkoch v Kolkárni „Akryl“ v Sokolove. Uskutočnila sa 15. novembra a o tituly najvyššie bojovali muži, ženy i deti.  Celkom sa tejto peknej športovej akcie zúčastnilo na tridsať členov a priaznivcov zo Sokolova i Karlových Varov. V jednotlivých kategóriách boli výsledky nasledujúce: MUŽI – 1. Peter Surňák – 90 b.;  z Karlových Varov, 2. Divoký Karel – 80 b.; 3. Dzoba Ján – 67 b.; obaja zo Sokolova. ŽENY – 1. Machová Zdeňka – 85 b.; 2. Mottlová Jana – 75 b.; 3. Šrédlová Marie Lenka – 74 b.; všetky zo Sokolova. Všetkým, ktorí sa umiestnili na stupni víťazov úprimne blahoželáme.

 

19. 11. - ROS Třinec, Klub Koreňov

20. 11. - ROS  Ústí  nad Labem, Večerná škola najstarších slovenských dejín, Slovenské báje

Vo štvrtok 13. novembra 2014 sa v Ústí nad Labem uskutočnila ďalšia akcia z cyklu Večerná škola najstarších dejín Slovenska a týkala sa najstarších slovenský bájí a mýtov. Zorganizovala ju miestna ROS, ku ktorej sa pripojili ústeckí českí seniori.

Vzhľadom k tomu asi ani nebolo prekvapujúce, že sála reštaurácie Chaloupka, kde sa celá táto akcia uskutočnila, bola plná. V tomto, trochu rušnejšom prostredí, sa moderovania celej akcie ujal Peter Lipták. Prítomným predstavil predsedu Obce Slovákov v ČR Jaromíra Slušného – autora knihy Najstaršie slovenské mýty a báje. Pohovoril o niektorých z nich, informoval o zvláštnostiach literárneho spracovania tejto témy a prečítal aj viaceré zaujímavé úryvky z nich. Potom slovo odovzdal autorovi, ktorý mal čo svojim poslucháčom povedať.

Pripomenul otázku vzniku myšlienky, na konci ktorej stála táto kniha. Uviedol, že je v podstate produktom prípravných prác jeho Svetových dejín polície, kedy pri spracovaní policajnej histórie viacerých starých európskych národov – Grékov, Rimanov, Keltov či Germánov, vždy priamo čerpal informácie o ich policajných zvykoch práve z takýchto bájí a mýtov, ktorých obsah svojim spôsobom nahradil absenciu písomného materiálu z dôb, kedy začali vládnuť jednotlivým častiam Európy.

„Keď som sa chcel takýmto spôsobom oprieť aj o naše, teda slovanské či slovenské báje a mýty,“ uviedol, „zistil som, že v literárnej forme okrem údajov Kosmasovej Kroniky českej, nič takého neexistuje. Pár odborných kníh a článkov sa zaoberalo niektorými čiastkovými problémami, ale to bolo všetko. Vredy som sa rozhodol, že tento nedostatok nahradím a všetky dostupné, niekedy doslova viac ako zlomkovité informácie, pretavím do uceleného textu našich bájí a mýtov.“

Po skončení prednášky sa rozprúdila veľmi živá debata, výsledkom ktorej bolo ďalšie pozvanie autora na ďalšiu besedu, ktorá by sa uskutočnila vo februári  budúceho roku v Trmiciach na zámku.

 

21. 11. - OS v ČR Republiková rada OS v ČR

V sobotu 22. novembra 2014, deň po konferencii Prežije slovenčina v Česku?, sa Republiková rada zišla, aby prerokovala aktuálne problémy rozvoja našej organizácie. V podstate nemala toho na práci až tak moc, pretože len pred pol rokom sme sa všetci zišli na našom IX. sneme, kde sme podobne rozobrali všetky dôležité otázky.

Rokovanie Republikovej rady viedol člen Výkonnej rady Vlastimil Fabišik. Po krátkom otvorení bol najprv schválený program zasadania Republikovej rady, potom boli zvolené jej pracovné komisie – návrhová a mandátna. Vzápätí mandátna komisia oznámila, že z 5 členov Výkonnej rady sú 4 prítomní a piaty člen je ospravedlnený zo zdravotných dôvodov (operácia). Z našich 14 organizácií, sa rokovania zúčastnili 12 predstavitelia, pričom trinásty (zdravotné problémy) odoslal svoje poverenie k zastupovaniu a štrnásty sa ospravedlnil z pracovných dôvodov. Rokovanie bolo teda uznášaniaschopné a hneď sa pristúpilo k naplňovaniu schváleného programu.

S hlavným referátom Správa o činnosti Výkonnej rady od zasadania IX. snemu OS v ČE 17. mája 2014 v Prahe, vystúpil predseda OS v ČR Jaromír Slušný. V prvej časti svojho vystúpenia definoval dve základné úlohy, ktoré je treba realizovať do konca roku 2014. Na prvom mieste šlo o sústredenie všetkých materiálov, nutných k vyúčtovaniu grantov a dotácií, na druhom mieste o vydanie všetkých čísiel Koreň (tlačených i internetových) do 31. decembra tohto roku. V súvislosti s tým vyzdvihol úlohu: udržať čistý štít organizácie a nadviazať na všetko pozitívne úsilie, ktoré sme v tomto smere vynaložili za posledné štyri roky. Vysoko vyzdvihol najznámejšie počiny našej organizácie v tomto roku – úspešné zorganizovanie XVI. ročníku MFSF Jánošíkov dukát; podiel na celom rade folklórnych festivalov po celom území ČR, ale aj na Slovensku; vydanie tlačených i internetových Koreňov a Korienkov; aktívna účasť na  práci Stálej konferencie ÚSŽZ v Bratislave; organizovanie akcie Praha číta po slovensky; pokračovanie v rozsiahlej aktivite našich Regionálnych obcí; práca na zmene Stanov; činnosť v rámci Svetového združenia Slovákov v zahraničí; príprava a realizácia včerajšej vedeckej konferencie;, príprava a realizácie slávnosti udelenie Ceny Mateja Hrebendu atď, atď. Pri tejto príležitosti opäť vyzdvihol našu spoluprácu s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý finančne drží našu organizáciu nad vodou a umožní nám vydať aspoň pár čísiel tlačených Koreňov.

V ďalšej časti referátu sa podrobne zaoberal všetkými ostatnými úlohami, ktoré ako úlohy na rok 2015 na záver zhrnul do jedného celku:

1. Splniť vyššie uvedené úlohy, spojené s koncom tohto roku – vydať všetky čísla Koreňov a Korienkov, pripraviť všetky podklady pre vyúčtovanie grantov a dotácií.

2. Pokračovať v boji za vydávanie tlačených Koreňov.

3. Pomôcť tým našim Regionálny obciam, ktoré v posledných rokoch poľavili v činnosti, alebo sa v priebehu tohto roku v nich objavili objektívne skutočnosti, brzdiace ich činnosť. Zvýšiť počet členov ZS Praha.

4. Bojovať o granty pre regióny.

5. Plne využiť všetky možnosti, ktoré nám poskytne Slovenský dom v Prahe a podporovať všetky kroky na realizáciu tohto projektu.

6. Prehĺbiť a na novú úroveň dostať analytickú činnosť, v čom je naša organizácia nezastupiteľná.

7. Splniť všetky naše úlohy pri príprave a realizácii XVII. Ročníka MFSF Jánošíkov dukát 2014.

8. Uskutočniť dôsledný výber laureátov Ceny Mateja Hrebendu.

9. Ukončiť práce na registrácii nových Stanov OS v ČR a Stanov jednotlivých ROS.

„Naša práca teda ide správnym smerom,“ povedal Jaromír Slušný na záver. „Máme síce ešte stále nejaké problémy, ale tie nás už neťažia tak ako prednedávnom. Na záver teda môžeme konštatovať, že Obec Slovákov v ČR, vďaka aktivite vedenia, práce Regionálnych obcí a všetkých našich členov sa dnes vrátila na svoje pevné miesto medzi organizáciami slovenskej menšine v ČR.“

S niekoľkými poznámkami k referátu vystúpil Peter Lipták, ktorý informoval o situácii spolkov v Prahe, situácii okolo Slovenského domu, žiadostiach o granty na Ministerstvo kultúry ČR a príprave 6. čísla Koreňov.

Vzhľadom na to, že IX. snem OS v ČR dôkladne prebral otázku stavu financií a hospodárenia, nebol tento bod po pol roku na zasadanie Republikovej rady zanesený.

V ďalšom bode vystúpili so svoji príspevkami všetci prítomní predsedovia a predsedníčky Regionálnych obcí, alebo nimi poverení členovia.

Tak rad za sebou vystúpili A. Starůstková (Sokolov), S. Čermáková (Plzeň), Št. Varga (Karlovy Vary), E. Surňáková (Karlovy Vary), V. Krňávková (Karviná), J. Harašta (Kopřivnice), V. Fabišik (FS Púčik a Kroměříž), J. Padych (Třinec), J. Kopecká (Kladno) a J. Nevídková (Ústí nad Labem). O činnosti Združenia Slovákov Praha hovoril J. Slušný. Niektoré vystúpenia doplnil P. Lipták.

V ďalšom bode účastníci zasadania Republikovej rady schválili po pripomienkach Memorandum, ktoré sa snažilo definovať základné smery pomoci slovenskému menšinovému hnutiu zo strany predstaviteľov Slovenskej republiky.

Po diskusii, v ktorej vystúpili viacerí rečníci, bolo jednohlasne schválené aj Uznesenie Republikovej rady.

21. 11. - OS v ČR, Cena Mateja Hrebendu

22. 11. - OS v ČR, Vedecká konferencia Prežije slovenčina v Česku?

27. 11.-  ROS Tábor, Klub Koreňov

30. 11. – OS v ČR, Vydanie 5. čísla časopisu Korene (Internet)

 

                                               D E C E M B E R

 

04. 12. – ZS Praha, Prednáška  prof. Sokolovského v rámci cyklu Večerná škola najstarších dejín

 Slovenska

V hĺbke Slovenského domu v Prahe sa uskutočnila ďalšia akcia, pod ktorou je podpísané jednak vedenie OS v ČR, ale rovnako aj Združenie Slovákov Praha. V rámci Večernej školy najstarších dejín Slovenska, finančne podporovanej Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, tu 4. decembra 2014 odznela prednáška Stolice na Slovensku a ich symbolika. Prednášal prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc., dlhoročný vedúci katedry archívnictva t Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Téma sa pohlo zdať laikovi nezáživné, ale už prvé slová prof. Sokolovského, vyviedli poslucháčov z omylu. Poukázal na nejednotnosť a miestami aj určitú povrchnosť, ktoré v minulosti viedli ku skreslenému pohľadu na územnú správu vznikajúceho Uhorského kráľovstva. V rámci toho v podstate vyzdvihol tri etapy vývoja – vznik územných celkov, zvaných grady, ktoré neskôr nahradili gradské išpánstva (komitáty) v čele s išpánom  predstaviteľom kráľa, majiteľa všetkej pôdy v ranom Uhorskom kráľovstve a vznik šľachtických stolíc, ktoré sa uchovali až do roku 1849. Podobný vývoj bol aj v Českom kráľovstve kde v polovici 13. storočia hradskú sústavu v čele s kráľovským úradníkom, nahradila krajská, ktorú ovládala miestna šľachta. V tejto oblasti vládne určitá terminologická neistota, kedy sú už tieto územné jednoznačne kráľovské organizácie nazývané aj župy, čím sa výrazne predbieha vývoj. Územné celky šľachtického typu je preto nutné od začiatku až do konca ich existencie nazývať stolicami a nie župami.

Po určitom čase si jednotlivé stolice, ktorých územie sa niekedy menilo, začali vytvárať vlastnú heraldickú symboliku, čo sa odrazilo aj na ich zástavách a pečatiach. Napriek tomu boli stoličné dokumenty pečatené pečaťami najdôležitejších miestnych šľachtických rodov, najmä tých, ktoré správu stolice držali vo svojich rukách. Podľa kráľovského výnosu t roku 1550 mala byť táto prax zrušená a mali byť zavedené výlučné stoličné pečate. Prax ale bola často iná, čo prof. Sokolovský dokumentoval na obrázkoch mnohých stoličných erbov, zástav a pečatí.

Celú akciu moderoval J. Slušný a jej význam len podtrhla účasť významných predstaviteľov katedry pomocných vied historických a archívneho štúdia z Filozofickej fakulty Karlovej univerzity – prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc. a doc. PhDr. Jiřího Šoušu, CSc.

 

04. 12. – OS v ČR a ZS Praha, Stretnutie národnostných menšín

Pod záštitou ministra pre ľudské práva, rovné príležitosti a legislatívu Vlády ČR Mgr. Jiřího Dienstbiera sa v Clam-Gallasovom paláci v Prahe uskutočnila 4. decembra 2014 medzinárodná konferencia „Praha a menšiny“.

Na jej úvod vystúpil pán minister s krátkym prejavom, v ktorom ocenil prácu organizácií národnostných menšín, žijúcich v ČR. Po ňom vystúpili ďalší rečníci: Ing. Václav Novotný, zastupiteľ hl. m. Prahy, bývalý radný pre oblasť kultúry, pamiatkovej starostlivosti,, výstavníctvo a cestovný ruch; Mgr. Albert Kubišta, zastipiteľ hl. m. Prahy, bývalý predseda Komisie Rady hl. m. Prahy pre oblasť národnostných menšín a integrácie cudzincov, Martin Martínek, MA, vedúci kancelárie Rady vlády pre záležitosti rómskej menšiny a sekretariátu Rady vlády pre národnostné menšiny a Bc. Miloslav Čermák, námestník hejtmana Karlovarského kraja pre zdravotníctvo, sociálne veci a neziskové organizácie.

Potom sa už rozbehla samotná diskusia, v ktorej vystúpili Doc. PhDr. Zdenek Uherek, CSc. z Etnologického ústavu AV ČR, Mgr. Jarmila Balážová, tlačová hovorkyňa pre ľudské práva, rovné príležitosti a legislatívu, Ing. Igor Zolotarev, CSc. predseda Programovej rady Domu národnostných menšín. V diskusii k tomuto bodu vystúpil aj predseda OS v ČR, pričom vyzdvihol význam práce DMN a činnosť našich regionáonych hostí, V reakcií na jeho vystúpenie informovali zástupcovia  Karlovarského kraja a Ústeckého kraja M. Čermák a P. Vodsedálek  o aktivitách našich Regionálnych obcí v ich krajoch a označili ich za ťahúňov tejto činnosti v ich kraji.

V ďalšej časti, týkajúcej sa odborných problémov vystúpili napr. prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc. z Ústavu etnologie FF UK - člen redakčnej rady Koreňov, alebo Mgr. Marián Sloboda, Ph.D. u Katedry stredoeurópskych štúdií FF UK.

 

 

07. 12. - ROS Stříbro, Mikulášská besiedka pre deti

07. 12. - ROS Karlove Vary, Predvianočné stretnutie - Rosnice

07. 12. - ROS  Teplice,  Predvianočné stretnutie

09. 12. - ROS Karviná, Klubovňa – príprava vianočného stretnutia

11. 12. – OS v ČR,  Expertné stretnutie, Slovenský dom Praha

13. 12. - ROS Sokolov, Predvianočné posedenie s hudbou, večera, tombola.     

13. 12. - ROS Plzeň, XVI. Slovenské Vianoce v Plzni  

13. 12. – ZS Praha, účasť na vyhodnotení  Kollárovej literárnej súťaže.

13. 12. - ROS Kopřivnica, Predvianočný večierok

V sobotu 13. decembra sme sa natešení zišli na predvianočnom večierku. V jedálni polikliniky boli slávnostne prestreté stoly, na ktorých sa vynímali zelené vetvičky. Naše členky, Zdenka, Veronika, Olinka a Milka pridali k nim vianočné zákusky, ktoré napiekli. Vítal nás ozdobený stromček a ochotný personál. Olinka v kroji rozdávala prichádzajúcim keramické rybky alebo zvončeky, naše PF. Nitriansky kroj jej požičal Tonko. Jurko doniesol fotky z akcií, Štefan s ďalšími žienkami vyberal členské príspevky a vypisoval novým členom preukazy. Máme zasa 3 nových členov! Ľudia nosili veci do tomboly a vzájomne sa vítali. Zdenka s Milkou obchádzali s losmi. Jurko, predseda zahájil večierok a dal slovo pani učiteľke Vierke Michálkovej, Bc., ktorá naštudovala s deťmi celý program. Privítala nás  menom PS Gaudium a Komorného súboru fláut z SZUŠ MIS Muzic a zlaté deťúrence nadchli všetkých prítomných 10 nádhernými skladbami. Sprevádzala ich na harmonike pani učiteľka Majerská, pekná a milá Slovenka. Odmenou za ich čas a námahu im boli perníčky od manželov Šimůnkových. Odmenili sme ako tradične aj našich jubilantov a Hanka v stručnosti pripomenula našu celoročnú bohatú činnosť. Veď 10 akcií za 12 mesiacov hovorí samo za seba. Jurko nám potom oznámil, čo nás čaká v budúcom roku. Po chutnej večeri, kedy Veronika doniesla ešte vynikajúci zeleninový šalátik, nám pán Kučera zasa zahral k tancu a k počúvaniu. Bohatá tombola nás rozveselila, veď napr. doma pletené papuče alebo doma pečené štramberské uši, nemá hneď tak každý. Ľudia sa bavili, spievali, tancovali, prosto bola to príjemná zábava. Prišlo nás viac než vlani, za čo sme boli radi, že si k nám našli cestu aj ďalší, 2 šikovné ženušky /inak nadšené cestovateľky z Podhájskej/ a aj jeden pán doktor! Rozchádzali sme sa plní nápadov, čo a ako do budúcna, s prianím zdravia a pohody do Nového roku. Myslíme si, že dobrá vec sa podarila....

 

16. 12. - ROS Kladno, Predvianočné posedenie s koláčikmi

17. 12. - ROS Třinec, Slovenské Vianoce         

18. 12. - ROS  Ústí  nad Labem, Predvianočné posedenie, koledy.          

18. 12. - ROS Karviná Vianočné stretnutie „Slovenské tradície Vianoc“.

,,Iba raz za rok prídu Vianoce, iba raz za rok sa malý stromček premení na žiariace svetielko tichého ľudského šťastia.“

Opakujú sa rok čo rok a predsa nás okúzlia svojím čarom tak, ako keby sme ich prežívali po prvý raz.Inú chuť majú v detstve, inú v období dospievania a inú keď pripravujeme sviatky pre vlastnú rodinu. A práve rodinná súdržnosť je odpradávna symbolom Vianoc.

Obec Slovákov v Karvinej si už dvadsať rokov na vianočných stretnutiach pripomína slovenské tradície Vianoc. Dňa 18.12.2014 sa stretlo 131 členov a priaznivcov OS, aby si spolu s hosťujúcim súborom vychutnali sviatočnú atmosféru najkrajších sviatkov v roku. Podujatie, v poradí dvadsiate druhé, bolo vyvrcholením osláv 20. výročia založenia OS. Konalo sa v sále u Tesarčíka, ktorej šéfuje Slovák z Kysúc. Pozvanie prijal taktiež 27 – členný kysucký súbor Ozvena z Čierneho s vedúcou Boženou Budošovou. Ich vystúpenie trvalo  deväťdesiat minút. Krásne ako každý rok. Každý súbor prinesie niečo iné. Tento autentične predviedol ukážku štedrej večere v kruhu rodiny a mnohé iné zvyky. Hlasy Kysučanov sú nenapodobiteľné. Sála, zaplnená do posledného miesta, rezonovala spevom. V závere nechýbala Tichá noc, vianočná kapustnica a ochutnávka cukroviniek. Prostredníctvom TV Polar sa posolstvo Vianoc dostalo aj k tým, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli podujatia zúčastniť. Vďaka finančnej podpore štatutárneho mesta Karviná a Krajského úradu Moravskosliezskeho kraja sa darí toto najnavštevovanejšie podujatie každoročne realizovať.

 

19. 12. – ZS Praha,  Predvianočné posedenie

20. 12. - ROS Tábor, Predvianočné posedenie  

29. 12. - ROS Kopřivnica, Predsilvestrovská ztretávka

Nedalo nám to, hlavne Jurkovi, predsedovi, aby sme sa nestretli ešte v starom roku. Ako predsilvestrovská stretávka, čo bolo ako nápad výborný. Vonku, na záhrade u Štefana, sa nakoniec zišlo 15 členov Obce Slovákov v Kopřivnici. Chceli sme použiť aj prskavky a papierový ohňostroj. Bola ale taká zima, že sme radšej vbehli k nemu do teplučkej garáže. Ohňostroj Janko odpálil, ale ten vyletel tak rýchlo, že sa nestihlo odfotiť. Farebné papierové lístočky boli hlavne na stromoch. Olinka doniesla harmoniku a začalo sa spievať, rozprávať vtipy a prosto baviť sa. Dievčence šikovné doniesli sladkosti, jednohubky, nechýbal ani čaj s rumom. Tradičné fľaštičky s pálenkou na zahriatie boli tiež. Nálada bola výborná, spomínalo sa aj na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Prskavky sme použili vo vnútri, však Milan mal hasičák, keby.....Starý rok sme uzavreli spoločne  s tým, že hádam ten Nový rok bude lepší a zdravší. Do videnia v r.2015!..... 

31. 12. – OS v ČR, Vydanie 6. čísla časopisu Korene

31. 12. – OS v ČR, Vydanie Zborníka z konferencie Prežije slovenčina v Česku?