Obec Slovákov v Českej republike

Akcie Obce Slovákov v ČR za rok 2013

 

 

Obec Slovákov v ČR má celkovo 1600 členov, ktorí aktívne pracujú v 13 miestnych organizáciách s názvom Regionálna obec. V Prahe jej činnosť zaisťuje Združenie Slovákov v Prahe, v Brne Folklórne združenie Púčik a Občianskej združenie Jánošíkov dukát. Celkovo teda môžeme konštatovať, že Obec Slovákov v ČR predstavuje celorepublikovú organizáciu s regionálnymi organizáciami v Prahe, Brne, Třinci, Karvinej, Kopřivnici, Kroměříži, Plzni, Stříbre, Tábore, Kladne, Tepliciach, Karlových Varoch a Sokolove. Činnosťou všetkých týchto zložiek vznikla najaktívnejšia organizácia slovenskej menšiny v ČR, s ktorou sa (nielen v regiónoch) žiadna iná organizácia slovenskej menšiny nemôže ani porovnať.

Výkaz neeviduje zasadania výborov jednotlivých zložiek OS v ČR, ich členské schôdze a  konferencie, prípadne účasť predstaviteľov jednotlivých ROS na zasadaniach mestských orgánov, zaoberajúcich sa národnostnou problematikou.

O mnohých z nich informovali po celý rok internetové časopisy OS v ČR Korene a Korienky

Myslím si, že podľa reakcií hostí a účastníkov plesu a ich pochvalných vyjadrení, možno usúdiť, že sa im ples páčil. Snehová kalamita, ktorá bola v piatok a v sobotu v Brne (a celej ČR), trocha poznamenala návštevnosť, avšak tí, ktorí chceli a prišli, sa výborne bavili. Nadšený z vrelého prijatia a celkovej atmosféry bol aj Pavol Hammel, ktorý bol jedným z hostí večera. Myslím si, že ples sa vydaril a bol dobrým začiatkom pre ďalšiu činnosť Folklórneho združenia Púčik v tomto roku.

 

                                               JANUÁR

 

08. 1. 2013 OS v ČR, Účasť na konferencii k 20. výročiu vzniku Obce Slovákov v Českej republike.

V Prahe sa 8. januára 2013  uskutočnila konferencia „Česi a Slováci – 20 rokov spolupráce samostatných štátov a ich pôsobenie v EU a NATO“. Bola to zaujímavá konferencia, ktorú nemožno charakterizovať len ako vedeckú či len ako politickú. Obe tieto prvky sa totiž objavili v jednotlivých referátoch či diskusných vystúpeniach.

 

08. 1. 2013 ROS Karviná, Beseda Pranostiky, príslovia, porekadlá o zime

16. 1. 2013 ROS Teplice, Výročná konferencia ROS

19. 1. 2013 ROS Sokolov, Vyhodnotenie činnosti za rok 2013

19. 1. 2013 ROS Karlovy Vary  Informačná schôdza

Informačná schôdza, spojená s tanečnou zábavou sa uskutočnila v Rosnici v reštaurácii U Kaštanů, ktorá nám tradične poskytuje prístrešie.

 

Stále plným tempom  

 

Nový rok sme u nás v Karlových Varoch začali Informačnou schôdzou, ktorá sa uskutočnila  19. januára 2013 a tanečnou zábavou. Bolo to v Rosnici v reštaurácii U Kaštanů, ktorá nám tradične poskytuje prístrešie.

Program sme rozdelili na dve časti.

Prvej časti dominovala práca.  Otvoril ju a viedol pán Mikuláš Levko, podpredseda našej Obce, Na úvod privítal prítomných, potom slovo odovzdal hlavnému rečníkovi - pánovi Štefanovi Vargovi, predsedovi Regionálnej obce. Štefan Varga vo svojej správe podrobne vyhodnotil  akcie za rok 2012, ktorých bolo skutočne dosť a na základe toho sme načrtol možný plán akcií na r.2013.    

Po prednesenej správe sa rozprúdila diskusia jednak  k nej, ale aj návrhu plánu na rok 2013. Po diskusii a doplnení sme schválili „ Plán akcií Obce na rok 2013“.

Druhej časti programu už vládla tanečná zábava, ktorá začala o 16,00 hod  a skončila až o 20,30 hod. V jej priebehu sme zaželali naším jubilantom, poďakovali naším sponzorom.

K zábave nám hrala hudobná skupina „DUO DOMINANT“ p. Hořínka. Zábava mala

vysokú úroveň, všetci prítomní sa dobre zabávali.

Celkom nás bolo 45 prítomných. Akcia sa vydarila a splnila naše očakávanie, veď sa konala v nie príliš priaznivom počasí a počas nastupujúcej chrípkovej epidémie.

 

                                                                                                          Štefan Varga

 

 

22. 1. 2013  OS v ČR,  Stretnutie na veľvyslanectve SR v Prahe

           

Stretnutie na veľvyslanectve SR v Prahe

 

            V utorok 22. januára sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia Obce Slovákov v Prahe s predstaviteľmi veľvyslanectva SR. Za veľvyslanectvo sa porady zúčastnili radca a zástupca veľvyslanca pán Roman Rosina, spolu s radcom a konzulom pánom Mirkom Karasom.  Za Obec Slovákov v ČR sa prijatia zúčastnili jej predseda Jaromír Slušný a 1. podpredseda Peter Lipták. Predmetom rozhovorov bola aktivita celej našej organizácie a jej jednotlivých častí. Zástupcovia veľvyslanectva pozitívne kvitovali rozsah týchto aktivít i skutočnosť že Obec Slovákov v ČR sa nevenuje len Prahe, alebo len väčším mestám, ale svoju pozornosť zameriava na tie regióny, kde je koncentrácia Slovákov najvyššia. Je záujmom  nášho zastupiteľstva, aby všade, kde Slováci žijú, sa aktívne zapojovali do riešenia miestnych problémov, ale si pritom zachovali a udržali svoju slovenskosť prostredníctvom pozitívneho vzťahu k rodnému jazyku, slovenskej  kultúre, folklóru, ku samotnému Slovensku i jeho dejinám. Zástupcovia OS v ČR  s uznaním konštatovali, že sa zlepšili vzťahy medzi našou organizáciou a Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ten pod vedením svojho nového riaditeľa pána I. Furdíka usiluje o prekonanie problémov, navŕšiacich sa v minulosti. Oboch zástupcov veľvyslanectva informovali o priebehu a výsledkoch konferencie k 20. výročiu vzniku OS v ČR a odovzdali im Zborník s jeho materiálmi. V diskusii sa venovali i problémom a bolestiam našej organizácie, najmä absencií nášho časopisu v jeho tlačenej podobe a požiadali zástupcov vedenia nášho veľvyslanectva o účinnú pomoc v tomto smere.

                       

-          Jas  -

 

24. 1. 2013 OS v ČR  Zasadala Výkonná rada

Vo štvrtok 24. januára 2013 sa na svojom riadnom prvom zasadaní stretla Výkonná rada OS v ČR.

26. 1. 2013 ROS Stříbro, Netradičné sánkovanie na teréne AMK

31. 1. 2013 OS v ČR,  Vyúčtovanie grantov pre ÚSŽZ

31. 1. 2013 OS v ČR,  Žiadosti na granty na ÚSŽZ

 

 

 

                                               FEBRUÁR

6. 2.2013 ROS Kopřivnice, Konanie výročnej  členskej schôdze

 

Členská schôdza

Hneď v januári 2013 sa zišiel výbor, aby aktualizoval zoznam členov, zaistil miestnosť na členskú schôdzu, dohodol občerstvenie, spresnil roznášku pozvánok, pripravil plán akcií na r. 2013 a dohodol termín zasadania revíznej komisie. Nový predseda, Jurko Harašta, sa snažil, aby všetko klaplo a všetko bolo OK. Sám vydal zo seba najviac. V stredu 6. februára 2013 sme sa stretli v hojnom počte na schôdzi v útulnej klubovni dôchodcov mesta. Schôdzu zahájil predseda, privítal všetkých prítomných, aj nových členov, prišli aj staronoví členovia. P. Janíková prečítala dojemnú báseň o Slovensku, prekrásnej to zemi a predseda naniesol   návrh   akcií  pre  tento rok. Snažil  sa spestriť a obohatiť náš program niečím novým, uvidíme, tešíme sa. Ďalej podal aktuálne informácie, potom mal slovo predseda revíznej komisie a náš pokladník. Po skončení občerstvenia prebehla diskusia, pripomienky a nakoniec sa odhlasoval plán na r. 2013. Lucka aj fotila. Ľudia odchádzali spokojní a bolo vidieť, že sa tešia na naše akcie. Hneď vo februári sa zídeme na besede na téma, ako poskytnúť prvú pomoc, v marci na bowlingu.   

                             Janíková Anna

11. 2. 2013 ZS v Prahe, Prezentácia knihy prof. Rychlíka

 

Prezentácia knihy prof. Rychlíka

 

           

Stalo sa už tradíciou, že pražskí Slováci svojou prítomnosťou, ale aj úprimným záujmom podporujú diela našich „Hrebendovcov“. Jedným z najaktívnejších z nich je prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., ktorý v pondelok 11. februára 2013 v reštaurácii Čierna labuť uvádzal na trh svoju najnovšiu knihu  Rozdělení Československa1989-1992.

Ide už štvrtú publikáciu tohto autora, venovanú súžitiu a rozchodu Čechov a Slovákov na štátnej platforme. Všetky tieto knihy nadväzujú jedna na druhú, pričom posledná z nich sa venuje „už len“ najužšiemu časovému obdobiu – priamemu procesu rozpadu jednotného štátu. Inšpiruje však k otázke:, neotvára tým cestu k možnej téme piatej -  české a slovenská vzťahy po roku 1992?

Autora čakala doslova preplnená hala kaviarne, dočasne premenená na diskusný klub. Tí, čo prišli len trochu neskôr, už si nemali kde sadnúť a museli stáť vo dverách. Ale aj to stálo za to.

Úvodné slovo predniesol dr. Josef Tomeš, pracovník Masarykovho ústavu AV ČR. Ocenil všetku doterajšiu bádateľskú činnosť prof. Rychlíka i jeho účasť na  televíznom seriáli, venovanom rozpade ČSFR. Rovnako poukázal na široký záber jeho bádateľských záujmov, ktorý hodnotil ako „rozkročený“. Ocenil, že návštevníci majú možnosť hovoriť priamo s autorom a diskutovať s ním o dôležitých otázkach.

Vzápätí  sa slova ujal redaktor Filip Outrata, ktorý stál za vydaním jeho dvoch posledných kníh k danej tematike. Poukázal na skutočnosť, že knihy sa síce svojim obsahom miestami prelínajú, ale posledná z nich je samostatným dielom, ktoré závery predošlých kníh rozvíja. Kniha zachycuje rokovania, politické diskusie, zákulisné ťahy. Prezentuje vývoj hlavných postáv rozdelenia ČSFR – Vl. Mečiara, V. Klausa a V. Havla. Zamýšľa sa nad kvalitou tzv. mnohonárodnostných štátov a ich perspektív. Súčasne upozornil, že v rámci nakladateľstva Vyšehrad kniha  prof. J. Rychlíka vychádza v edícii Moderné dejiny, v ktorej vyšli aj publikácie o politikovi Prokopovi Drtinovi, kardinálovi Josefovi Beranovi a ďalších.

Po nich sa slova ujal samotný autor. Poďakoval slovenskému MZV, že mu umožnilo štúdium všetkých dostupných archívnych materiálov, čo sa mu na strane ČR nestalo. Poukázal na to, že kniha sa zaoberá skutočne najnovšími dejinami, je preto živá – radostne i bolestne. Rovnako tak ľudia prežívali roky 1989-1992. Rok 1992 nebol rokom 1918, kedy sa rozpadalo Rakúsko-Uhorsko, veci sa nás dotýkali užšie. Celá táto problematika nás metodologicky vedie k úvahe, ako sa mnohonárodnostné štáty vlastne chovajú a k čomu spejú. Existujú reálna možnosť ich udržania? Nie je to len otázka minulosti, ale aj prítomnosti. Podívajte sa na Belgicko – Valóni kontra Flámi, ale podobné problémy majú aj ďalšie štáty. Proces ich rozpadu je niekde rýchlejší, inde pomalší, ale ak sa nad tým zamyslíme, vidíme, že predsa len postupuje. Otázka národnostná   sa dosť  podceňuje,   napriek tomu,  že leží v základoch každého takéhoto štátu, či si to už uvedomuje,  alebo nie. Predstava, že sa najprv jednoducho „vyrieši“ národnostná otázka, aby sme sa potom mohli venovať riešeniu dôležitejších otázok, nie je správna. Nedá sa tu postupovať násilne, umelo umŕtvovať tento proces. Naopak veciam sa má dať voľný priestor. Takýto názor nakoniec v roku 1992 vo vtedajšom Česko-Slovensku zvíťazil. Autor uvedený proces osobne sledoval z pozície poradcu premiéra českej vlády P. Pitharta. Nie je zaujímavé, uviedol, že sa ČSFR rozdelila, ale bolo by zaujímavé, čo by sa stalo, ak by sa nerozdelila.

Potom sa otvoril priestor pre diskusii, ktorá ukázala erudovanosť autora, ale na druhej strane aj rad neinformovanosti a sklonu k zjednodušovaniu celého tohto problému zo strany diskutujúcich. Hovorilo sa o podiele katolíckej cirkvi na Slovensku na rozdelení ČSFR, podiele amerických Slovákov, podiele iných skupín zahraničných Slovákov, možností ľudového referenda k rozdeleniu, požadovaného v roku 1992. Prof. J. Rychlík na viacerých konkrétnych príkladoch a faktoch poukázal na neudržateľnosť jednotného štátu, pretože politické záujmy predstaviteľov oboch našich národov, už jasne prevažovali nad záujmami zástancov jednotného štátu. Dokonca poukázal aj na to, že rad zástancov jednotného štátu súčasne požadovalo jeho tak zásadné zmeny, ktoré  by sa rozpadu republiky rovnali,  alebo by  k  nemu  v  určitom  časovom  horizonte  oba naše národy priviedli. Referendum by teda nevyriešilo nič, len by na nejakú doby situáciu komplikovalo, prípadne vyhrotilo. Rok 1992 teda nie je možné hodnotiť ako nejaké národné tragédie, ale ako koniec jednej éry našich vzájomných vzťahov a začiatok éry novej.                              

 

Jaromír Slušný

12. 2. 2013 ROS Karviná,  Príprava XI. Slovenského plesu, výroba kotiliónov a balenie tomboly

12. 2. 2013 ROS Teplice, I. krajanské stretnutie – Slovenské fašiangy

 

Ohliadnutie za aktivitami Regionálnej obce Slovákov v Tepliciach

 

Na  prahu nového roku sa konala  v reštaurácii Krušnohorského divadla v Tepliciach

výročná konferencia teplickej OS. V programe malo hodnotenie aktivít v uplynulom období,  správu o hospodárení s finančnými prostriedkami obce a správu revíznej komisie. Hlavným bodom programu bolo prerokovania a schválenie Plánu činnosti OS na rok 2013, ktorý pripravil a výročnej konferencii ku schváleniu predložil výbor Regionálnej obce. 

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch plán predstavoval bohatý a žánrovo zaujímavý program.

Opäť boli zaradené už tradičné a u verejnosti úspešné projekty: Slovenský večer - festivalový koncert známych slovenských umelcov a  podujatia v rámci  Mesiaca  českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti. Súčasťou programu sú aj tzv. Krajanské stretnutia. Patria tiež medzi stále akcie, ktoré sú zamerané vždy k určitým významným udalostiam.

Medzi takýto patrí aj  Fašiangový večer. Ten vlaňajší sme pripravili v spolupráci zo Židovskou Obcou a bol ladený vážnejšie, pretože bol predovšetkým zameraný na prednášku a besedu o slovenských tradíciách sviatkov jari. Tohtoročný, sa  konal vo veselom tóne a uskutočnil sa v útulnej reštaurácii zo zaujímavým názvom  Fokus kafe. Aj keď  začiatok akcie bol avizovaný na 16. hodinu, návštevníci sa začali schádzať už oveľa skôr. 

Hosťom večera bol ľudový rozprávač a harmonikár, ktorý slovenskými pesničkami, svojským humorom a v hudobnej spolupráci so svojim kolegom-gitaristom, nakazil celú spoločnosť. Jedna pesnička či príhoda striedala druhú a nálada bola výborná. Naše známe „speváčky“ nechali naplno zaznieť svoje krásne hlasy. O tradičné pampúchy či šišky a rezerváciu salónku sa postarali  naše šikovné členky:  Marienka Pechová a Anička Krajčírová. Večer si každý užil  naplno a pri lúčení sa členovia i hostia už tešili na ďalšie, takto veselé a príjemné Krajanské stretnutie.

 

                                                                                                                    Edita Havlasová

 

12. 2. 2013  OS v ČR, Porada na veľvyslanectve SR v Prahe

 

V utorok 12. februára 2013 sa na pôde veľvyslanectva SR v Prahe uskutočnila porada s predstaviteľmi slovenských národnostných organizácií, pôsobiacich v ČR. Celkovo nás bolo okolo 25 a Obec Slovákov v ČR reprezentovali J. Slušný a P. Lipták. Za veľvyslanectvo sa porady zúčastnila Jeho Excelencia pán veľvyslanec Ing. Peter Brňo, radca a konzul pán Mirek Karas a kultúrny attaché a riaditeľ Slovenského  inštitútu pán Mgr. Ladislav Snopko.

 

16. 2. 2013  OS Karviná 11. Slovenský ples

 

Slovenský ples v Karvinej sa niesol v duchu folklóru i moderného tanca

 

Obec Slovákov v Karvinej organizuje Slovenské plesy nepretržite od roku 2002, právom im patrí prívlastok ,,tradičné“. Prvý ples sa konal  v budove PZKO v Karvinej-Fryštát. Všetky ostatné v krásnych priestoroch Spoločenského domu Lázní  Darkov, ktorý interiérom pripomína pražský Žofín. Tohtoročný, jedenásty Slovenský ples, ktorý sa uskutočnil 16. februára sa nijako výrazne nelíšil od tých predchádzajúcich, možno len o niečo menšou účasťou z dôvodu chrípkových ochorení. V zaplnenej sále to však vôbec nebolo poznať. Plesajúcich pri vstupe do sály vítali pohárikom borovičky a sladkosťou členky výboru spolu s driečnou dievčinou v slovenskom kroji Karolínou Polákovou. Pozvanie prijali členovia zastupiteľstva mesta Antonín Petráš, ktorý spolu s predsedníčkou Vilmou Krňávkovou ples slávnostne otvorili, ďalej Tomáš Gallik, Pavel Szlaur zo Spolku československo-poľského priateľstva a nechýbal najväčší sponzor našich plesov Mirek Bača s rodinou. Keby mal byť ples charakterizovaný vekovou  kategóriou, zaručene prevládali mladí a mladá je i  Obec Slovákov v Karvinej, veď v budúcom roku oslávi svoje dvadsiate  narodeniny.

O navodenie správnej plesovej atmosféry sa pričinili tanečníci folklórneho súboru Šmykňa s vedúcim Jiřím Machačom a dievčenská skupina Mambo pod vedením Andrey Pechancovej. Oba súbory svojím vystúpením doslova vykresali iskru na parkete a odmenou im bol veľký aplauz. Do tanca hrala výborná hudobná skupina Fontána, do svojho repertoáru zaradila okrem moderných skladieb aj známe slovenské pesničky, ktoré roztancovali  i rozospievali sálu.

Vynútenou prestávkou v tanci bolo losovanie bohatej tomboly a návšteva šenku. A s akými výrokmi odchádzali plesajúci? ,,Milé privítanie, skvelá atmosféra perfektná hudba, prídeme zas.“ Organizátorov  plesu to môže len tešiť. Dovidenia na 12. Slovenskom plese 15. 2. 2014.

                                                                                                           

                                                                                               Vilma Krňávková

16. 2. 2013 ROS Karlovy Vary,   Fašiangová zábava .- III. Maškarný bál - U Kaštanů Rosnice

16. 2. 2013 ZS v Prahe Vystúpenie na Dňoch slovenskej kultúry v Českých Budějoviciach.       

                                               Dni slovenskej kultúry

 

V tejto juhočeskej metropole Obec Slovákov nemá samostatnú Regionálnu obec, ale existuje tu a aktívne pracuje miestna organizácia Slovensko-českého klubu, s ktorou Združenie Slovákov v Prahe už v minulom roku nadviazalo kontakt a začalo s ňou spolupracovať. Je to jeden z ďalších konkrétnych príkladov jednotiacich snáh Obce Slovákov v ČR, ktorá je ochotná v záujme rozvoja či udržania jednoty slovenskej veci, spolupracovať s každým, kto má o takúto spoluprácu úprimný záujem.

Budějovická organizácia Slovensko-českého klubu sa stala jednou z najvýznamnejších organizátorov ďalšieho ročníka Dní slovenskej kultúry, ktorého jadro prebiehalo v dňoch 16. – 24. februára, aj keď jej viaceré akcie budú ešte doznievať do prvej dekády marca. Všetko prebieha pod patronátom starostu Českých Budějovíc Mgr. Juraja Thomu, ktorý je jedným z významných slovenských starostov, stojacich v čele samospráv českých a moravských miest.

Zatiaľ čo pred rokom sme sa zúčastnili len jednej akcie Dní slovenskej kultúry, tohto roku sa naša účasť rozšírila. Naše internetové Korene sa predovšetkým stali mediálnym partnerom celej tejto akcie. Preto sme prijali pozvanie už na samotné otvorenie tejto nádhernej akcie, ktoré sa zlialo s vernisážou mladých českých a slovenských sochárov pod názvom Zatluč, přibij, nesvařuj, umiestenej priamo v priestoroch budějovickej radnice. Úvodné slovo k celej tejto akcii predniesla pani Iva Sedláková, vedúca odboru kultúry magistrátu mesta. Umelci  skupiny PRA-SA-TA, nám prezradili tajomstvo tohto názvu, „Nejedná sa o zvieratá, ale o začiatočné písmená slov PRAcovitosť, SAmostatatnosť a TAlent.“ Ich kreácie boli vskutku zaujímavé a vyslúžili si záujem všetkých prítomných.

Z radnice sme sa premiestili do zasadačky hotela Budweis. Už cesta k nemu bola zaujímavá, pretože sa išlo po uličkách starých Budějovíc, lemovaných krásnymi gotickými, renesančnými a barokovými domami. Tam sme sa už tradične stretli s juhočeskými spisovateľmi. Na tejto ceste nás sprevádzal režisér a spisovateľ Vladimír Kavčiak, autor celého radu titulov, ktorého televízny seriál Letiaci delfín, je v týchto dňoch uvádzaný na televíznej stanici Barandov. Je zaujímavé, že film bol kvôli niektorým aspektom v trezore pred novembrom 1989 a kvôli iným aj po novembri 1989, takže až v týchto dňoch sa dočkal svojej premiéry. Na besede však Vladimír Kavčiak podrobnejšie hovoril o svojich knihách. Postupne ich predstavil všetky. Uveďme aspoň tituly Jiří z Poděbrad – Tlustý král, Podvod Karla IV. – Cesta k trůnu, Nevěrná, Tu rybu jsem nechytil (venovanú spisovateľovi O. Pavlovi). Životopis letícího ptáka, Tělo nad její duší, knihou  inšpirovanovanou životnými osudmi playmate Jany Štefánkovej...

Prirodzene, že som vystúpil aj ja sám, aby som informoval o svojich posledných literárnych aktivitách.

Ani sme nestihli poriadne ukončiť zaujímavú diskusiu o našich spoločných problémoch a radostiach, museli sme sa odobrať na vernisáž výstavy fotografií Andrey Kerestéšovej, mladej slovenskej herečky, ktorú isto poznáte ako jednu z hlavných postáv seriálu ČT Vyprávěj alebo z českého filmu Rafťáci. Vernisáž sa konala v Café Club Slávie a mala úspech. Ako objekty pre svoj fotoaparát si Andrea vzala svojich kolegov a kolegyne, ktorých tváre primerane pozmenila. Výstava pod názvom Indigo, už bola inštalovaná v Prahe, po skončení výstavy v Českých Budějoviciach sa objaví v ďalších českých mestách. Jej výťažok bude určený na podporu dlhodobo chorých pacientov s fenylketonuriou a podobnými dedičnými metabolickými poruchami, čo je zámer skutočne úctyhodný.

Škoda len, že sme nestihli predstavenie divadla Studio DVA z Prahy, v ktorom excelovala  iná slovenská herečka - Anna Šišková. V ďalších dňoch zaujal film Jánošík, ale najmä dokumentárny film Fedora Gála a Martina Hanzalíčka Natálka, o obeti skinheadského útoku na rómsky dom. Svoje publikum, si nakoniec ako vždy, získal džezmen Peter Lipa so svojim Peter Lipa Bandom, ale aj Ľudová hudba bratov Wimmerovcov, dvojjazyčné rozprávky pre našich najmenších pod názvom Rozprávky sú pohádky atď. Všetko len podčiarkovali hojne navštevované  Dni Slovenskej kuchyne, o ktorých obsahu a cieli nie je ani nutné písať.

                                                                                   Jaromír Slušný

 

21. 2. 2013 OS v ČR, Účasť na konferencii Dvadsať rokov samostatnej českej a slovenskej diplomacie

Dvadsať rokov samostatnej českej a slovenskej diplomacie

 

 Pod týmto názvom bola 21. februára  zadržiavaná konferencia, ktorú pripravili Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky v spolupráci s  Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.  Cieľom   konferencie bolo pripomenúť si dvadsiate výročie rozdelenia Československa.

 

23. 2. 2013 ROS Stříbro, Netradičné sánkovanie na teréne AMK

23. 2. 2013 ROS Sokolov, Súťaž v kolkoch, Akryl Sokolov

23. 2. 2013  FS Púčik Brno XI. Slovenský ples v Brne

 

 

XI. Slovenský ples v Brne - aj pre krojovaných 

 

Plesovú sezónu v Brne opäť spestril a bohato doplnil tradičný Slovenský ples, nad ktorým aj pri tomto jedenástom ročníku prevzal záštitu veľvyslanec Slovenskej republiky  v Českej republike Jeho Excelencia Peter Brňo. Organizátorom plesu bolo Folklórne združenie Púčik v spolupráci s Nadačným fondom NIKÉ a firmou Oprox, a. s. Patrónom plesu bol brniansky režisér, spevák a herec Stano Slovák. Samotné meno už naznačuje, že jeho rodnou rečou je slovenčina. Ples sa uskutočnil v sobotu 23. februára 2013 v spoločenských priestoroch hotela Kozák na Horovej ulici v Brne – Žabovřeskoch. Napriek názvu tejto časti Brna však na plese žiadne žaby neškriekali. Naopak, bola to lahodná hudba a spev, do tanca i na počúvanie, ktoré počas večera produkovali: Hudobná skupina GRIF 05 a Cimbalová muzika folklórneho súboru Púčik. Perlami večera boli vystúpenia sólistky opery Národného divadla v Brne, Andrey Priechodskej - Širokej  a laureáta ceny Mateja Hrebendu za rok 2011, populárneho speváka z Bratislavy Pavla Hammela. Hoci vstupné bolo na dnešné pomery vskutku ľudové a krojovaní návštevníci mali dokonca 50% zľavu, sála bola zaplnený o čosi menej ako po iné roky. Mnohých, zdá sa odradila snehová kalamita, ktorá spôsobila to, že ísť v tej záľahe snehu za zábavou niekam z domova nebolo jednoduché a tak dali radšej prednosť „papučovej“ kultúre, sediac pred televíznou obrazovkou. Že môžu smútiť za premrhanou príležitosťou, o tom niet žiadnych pochýb. Podávala sa tradičná kapustnica s klobáskou a s polnocou prišlo tiež tradičné a očakávané losovanie vstupeniek. Prvú cenu, hodnotný obraz - grafiku od slovenskej výtvarníčky Andrey Forsterovej, ktorú venovala Galéria MIRO v Prahe, vylosovali pre  návštevníka plesu, ktorý sem meral asi najdlhšiu cestu. Pán Slavomír Adamjak prišiel aj s manželkou z Kežmarku. Počas návštevy svojej sestry v Brne sa spoločne vybrali na ples a neobanovali. Okrem zábavy im priniesol aj takéto hodnotné, výtvarné potešenie.     

Parket s tanečníkmi bol plný po celú noc, až do druhej hodiny rannej a skalní vytrvalci potom ešte takmer do štvrtej vytrvali v bare Hotela Kozák. Ani tam však nevládol iba alkohol, ale veselo bolo najmä pri excelentnej hre cimbálovky z Púčika. Tá predvádzala skutočne to najkvalitnejšie zo svojho repertoáru a  tradičné „odrhovačky“ neboli na programe ani náhodou. Až do samotného konca sa hralo a spievalo na vysokej úrovni, hodnej tejto špičkovej muziky. Aj tu sa dalo tancovať, hoci na koberci a viacerí, nie len mladí, to s chuťou a radosťou predvádzali, mnohí už len tak, naboso. Nuž bolo dobre a príjemne na Slovenskom plese v Brne. Tešíme sa na jeho dvanásty ročník, ktorý ale naisto nebude „tuctový.“  V osobe hlavného organizátora Vlasta Fabišíka je toho dobrá záruka!

 

Peli

26. 2. 2013 ROS Kopřivnice, Seniorské poobedie: Beseda k poskytovaniu prvej pomoci

27. 2. 2013 OS v ČR, Zasadanie Výkonnej rady

28. 2. 2013 OS v ČR,  Vydanie 1. čísla časopisu Korene

 

                                                           MAREC

 

05. 3. 2013 OS v ČR. ZS v Prahe, Spomienkový večer

 

Obzri sa s úsmevom

 

Spomienkový večer k stému výročiu narodenia spisovateľa a humoristu Jána Ladislava Kalinu pripravila Spoločnosť M. R. Štefánika v spolupráci so Slovensko-českým klubom a Obcou Slovákov v Českej republike dňa 5. marca 2013 v Dome národnostných menšín v Prahe.

Komponovaný program z diela autora a spomienok priateľov, ako aj prítomnej manželky Agnešy Kalinovej, moderoval PhDr. Vojtech Čelko. O autorovi hovoril a úryvky z korešpondencie čítal prof. Vilém Prečan. Z kníh autora čítal Miro Grisa a atmosféru večera „podfarbili“ nahrávky slovenských piesní z obdobia Tatra revue v Bratislave. 

Najznámejšou knihou J. L. Kalinu je „Tisíc a jeden vtip“, ktorá mu na krátky čas priniesla úspech a uznanie a v čase normalizácie po roku 1969 aj tvrdý trest. V knihe sa totiž autor nevyhýbal ani témam politiky a politických osobností vtedajšej doby. Pochopiteľne neboli tam vykreslení (aj vďaka ľudovej tvorivosti) v priaznivých farbách. V roku 1972 bol v politickom procese pre túto knihu, hoci oficiálna obžaloba znela inak, odsúdený na dva roky do väzenia. Po prepustení nesmel publikovať. Paradoxom jeho životnej cesty je, že bez ujmy, chránený kolegami v Slovenskom rozhlase prežil obdobie fašizmu. Hoci už bol v transporte smerujúcom do Osvienčimu, bol takzvane „vyreklamovaný“ ako osoba nutná pre prácu v rozhlase. V utajení tam pracoval a prežil celú vojnu, publikujúc pod rôznymi pseudonymami. Až koncom 70. rokov bol normalizačným režimom donútený emigrovať do Nemecka, kde vydal knihu „Odpočúvaj v pokoji“, opisujúcu jeho väzenský život. Manželka Agneša sa stala redaktorkou Rádia Slobodná Európa.

Ján Kalina (pôvodným menom Schwarz), sa narodil 23. februára 1913 v Košiciach, ale celé detstvo prežil v Prešove. Zomrel 3. januára 1981 v Mníchove. Absolvoval Šafárikovo gymnázium v Prešove a v roku 1937 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Po celý život spolupracoval s rozhlasom a pracoval aj na Barrandove ako asistent réžie. Založil Katedru dramaturgie na Vysokej škole múzických v Bratislave.

Medzi jeho najznámejšie práce patria: Svet kabaretu, Tisíc a jeden vtip, Obzri sa s úsmevom, Odpočúvaj v pokoji, Zavinili to židia a bicyklisti, Usmievavé Slovensko. V archívoch ŠTB sa (pravdepodobne nenávratne) stratila štvrtá časť jeho vlastného životopisu, ktorá mu bola pri zatknutí zabavená.

 Sála Domu národností bola zaplnená (viac ako) do posledného miesta - museli sa pridávať stoličky. Kultivovaný a miestami až dojímavý program plne zaujal všetkých prítomných a veľmi príjemné bolo aj nasledujúce posedenie v kruhu známych, priateľov a vzácnych hostí, pri čaši vína po skončení programu.

 

Peter Lipták

 

07. 3. 2013 OS v ČR, ZS v Prahe, Účasť na porade v Dome národnostných menšín

08. 3. 2013 ROS Kladno, Oslava MDŽ

 

Príjemné popoludnie v ROS Kladno

 

Regionálna  Obec Slovákov v Kladne pod vedením jej predsedníčky Juliany Kopeckej organizuje každý rok v marci tradičné stretnutie členov ROS (a hlavne členiek) pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Tak ako väčšina rozumných ľudí v tejto krajine, ani oni totiž nepodľahli ideologickým a politickým odsudkom tohto medzinárodne rešpektovaného a uznávaného sviatku. Je to totiž sviatok žien hrdých a emancipovaných, alebo aspoň usilujúcich o svoju skutočnú emancipáciu. A takých je v ROS Kladno veľká väčšina!

V tomto roku sa stretnutie uskutočnilo (vlastne už tiež na tradičnom mieste) v piatok 8. marca vo Vinárni Ateliér v Kladne. Jej kultivovaným majiteľom je pán Jiří Pergl. To je človek, ktorý má vďaka svojim umeleckým záľubám k Slovákom a Slovensku naozaj blízko. Vlani v auguste, ma ostatnom ročníku Jánošíkovho dukátu sme vystavovali rozsiahly súbor jeho  fotografií, pod názvom: “Moje Slovensko.“ Vo vinárni usporadúva pravidelne výstavy, koncerty, literárne večery a podobné akcie, medzi nimi aj niektoré spojené so Slovenskom a tvorbou Slovákov.  Viaceré aktivity tu už boli aj v réžii tamojšej ROS.

Pri príprave stretnutia sa uvažovalo o počte objednaných miest. Začínali sme pesimisticky a skromne na piatich až siedmych, potom sme to zmenili na deväť a nakoniec sa nás zišlo pätnásť a to sa ešte viacerí telefonicky ospravedlňovali kvôli nemoci, či iným náhlym okolnostiam.

Akcie sa zúčastnili aj predseda OS v ČR Jaromír Slušný a jej podpredseda Peter Lipták. Netreba zabúdať, že aj Julka (ako ju familiárne oslovujeme) Kopecká je dlhoročnou tajomníčkou OS v ČR, takže tam vlastne bola uznášaniaschopná Výkonná rada.  

Stretnutie bolo doslova a do písmena neformálne. Žiadne prejavy ani honosné príhovory k MDŽ sa neviedli, zato rečí (vďaka prevažne ženskému osadenstvu) bolo dosť. Predseda OS v ČR okrem odovzdanej kytičky poprial všetkým ženám zdravie a lásku. Mimoriadne ocenil prácu prítomnej, dlhoročnej predsedníčky ROS Kladno Anny Tučanovej, ktorá obec viedla v minulom období takmer 10 rokov. Blahoželal aj k okrúhlemu životnému jubileu pani Bodnárovej, dlhoročnej členke ROS, ktorá sa do Kladna vrátila po rokoch prežitých v Kanade. Pri poháriku vína či grogu a výborných koláčikoch, ktoré až do rána piekla Julka sa sedelo a debatovalo až do tmy. Všetci sa rozchádzali v príjemnom rozpoložení a s prísľubom, že takéto stretávky môžu byť aj častejšie.

Na záver treba dodať ešte to, že počas nasledujúcej soboty a nedele navštívili členky výboru, v čele s predsedníčkou Julkou, tie ženy, ktorá sa stretnutia nemohli zúčastniť. Spolu s odovzdanou  kytičkou im popriali skoré uzdravenie, alebo všetko najlepšie k ich životným jubileám.

 

 

09. 3. 2013 ROS Karlovy Vary, Vítanie jari a oslava MDŽ - U Kaštanů Rosnice

12. 3. 2013 ROS Karviná, Kytička veršov, ľudových pesničiek – posedenie k MDŽ

12. 3. 2013 ROS Karviná, Porada na Krajskom úrade k postaveniu menšín

13. 3. 2013 ROS Kopřivnice, Seniorské poobedie: Beseda o starej Číne

14. 3. 2013 ZS v Prahe, Vernisáž koláží Svatozára Plesníka

20. 3. 2013 ROS Karviná, Odpoludnie poézie a prózy – prednes v jazyku národnostných menšín

 

Prezentácia jazykov národnostných menšín

 

Naša tradičná akcia mala 20. 3. 2013 už jedenáste pokračovanie. V zaplnenej literárnej kaviarni Regionálnej knižnice v Karvinej- Mizerov sa predstavilo 15 recitátorov – žiakov základných škôl.

Hlavným poslaním projektu Obce Slovákov ,,Odpoludnie poézie“ je prezentovať národnostné jazyky v karvinskom regióne. Predsedníčka ROS Vilma Krňávková v úvodnom príhovore a pri predstavovaní účinkujúcich pripomenula čísla ČSÚ z posledného sčítania obyvateľov Karvinej v roku 2011. Podľa nich mala ku dňu konania sčítania 57 465 obyvateľov. Z toho sa k českej národnosti hlási 34 958, poľskej 3 286, slovenskej 3 179, k rómskej 84... Grécka národnosť sa v štatistike neuvádza.

Toto národnostné rozčlenenie sa odrazilo i na tohtoročnom podujatí. Zaznela čeština, slovenčina, poľština, gréčtina, chýbali účinkujúci z rómskej komunity. Recitátori okrem prednesu dostali ešte jednu úlohu. V priebehu podujatia mali vytvoriť niekoľko veršov na slovenské slovo, ktoré si vylosovali z obálky. Zámerne boli vybrané slová, ktoré sa v bežnej komunikácii vyskytujú s menšou frekvenciou, napr.: golier, atrament, gombík, izba, korčule, lievik, nádcha, preteky, žmurkať, struky, čečina, čučoriedky. Žiaci mohli pracovať samostatne i v dvojiciach, nesmeli sa však s nikým radiť. Hovorí sa, že slovenčina sa vzďaľuje mladej neslovenskej generácii a mnohým slovám už nerozumejú. A čo ukázal tento malý doplnkový program? Posúďte sami.

Atrament – Atrament vyprysknat mi môže, ktoš mi pomôže? (Zoi a Nelly Michopulu). Izba – Izba, izba, Izbička, čakala tam včelička, čakala tam na Aničku, tá však domov neprišla, bzučí, bzučí a tak dál, letí radši o dům dál (Jan Šlachetka). Čučoriedky – V létě sbírám čučoriedky, sbírám je i do  pusinky, když  mám  doma  čučoriedky,  pochlubím se Sousedky  ( Markéta Weberová). Čečina – Čečina je burina a po polsku rošlina (Maciej Breznen). Lievik – Když jsem si chtěla nalít do láhve čajík,  nemohla  jsem  najít svůj lievik,  hledala jsem, hledala, lievik jsem najít nemohla….(Šárka Pospíšilová). Žmurkať – Žmurká na Jacka dziewczyna, nyzywa sie Gražyna (Jacek Folwarczny). Preteky – Jednou se mi zdál sen, táhlo mě to ven, zdálo se mi o pretekách, běžela jsem po střechách…(Katka Krivošíková). Škridla – Škridla newiem, co to jest -  slon, drzewo, kon, czy pies? (Barbora Janusz,Joanna Zolich). Korčule – Korčuluje ja i brat, i wie o tom caly swiat ( David Šmatlava). Nádcha – Jsem nemocná a mám nádchu, doufám, že nenarazím na snachu. Ťuk, ťuk na dveře, to je moje snacha, panebože, co to je, to radši ta nádcha. ( Žaneta Weberová). Gombík – Gombík je knoflík, mám chuť na koblih (Karolína Poláková). 

Autori predniesli svoje veršíky sami, rozveselili a rozosmiali publikum, ktoré ich odmenilo spontánnym potleskom. Medzi hosťami boli prítomní inšpektorka Šárka Hanušová, riaditeľ poľskej školy Tomasz Smilowski, členovia zastupiteľstva, členovia výboru pre národnosti, v závere sa prihovoril   samotný   predseda   Evžen  Matuszyňski.   Pri záverečnom vyhodnotení boli účinkujúci odmenení diplomami, knižkami, večnými perami, či sladkosťami.

Akcia bola dotovaná z fondu primátora mesta, KÚ, časť knižiek venovali české a slovenské vydavateľstvá a finančným darom prispel taktiež Jiří Kubienka. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do akcie zapojili, pani Božene Magerčiakovej za zaistenie priestorov v RKK. Prostredníctvom nej sa realizuje spolupráca s knižnicou.

 

                                                                                                     Vilma Krňávková

 

21. 3. 2013 ROS Tábor, Vítanie jari

13. 3. 2013 ROS Sokolov,  Vítanie jari a oslava MDŽ. Večera, hudba, tanec, kvety.

23. 3. 2013 ROS Kopřivnice, Turnaj v bowlingu o Putovný pohár ROS

 

Bowlingový turnaj v ROS Kopřivnice

 

V sobotu 23. marca 2013 bol deň plný trojok, čo znamená dobre. Členovia našej ROS a nadšenci hry bowling sa zišli ako vždy na Letnom kúpalisku. Vonku bolo celkom zima, ale  vo vnútri nás privítalo príjemné teplo. Prišlo nás toľko, že k pôvodne objednanému stolu sme sa ani všetci nepomestili. Po zvítaní a vytvorení zoznamu hráčov pre tri dráhy, sa debatovalo o tom, ako sa kto má, čo má nového v rodine, čiže tak ako to pri týchto stretávkach vždy býva. Možno je pre viacerých z nás ešte dôležitejšie, takto spolu „obcovať“, než samotná hra.   

Výbor mal už predtým schôdzku, preto, aby si jeho členovia rozdelili letáky na roznášku a pozvanie na ďalšie akcie našej Regionálnej obce. Dohodlo sa všetko potrebné, besedovalo sa o blížiacom  sa ozdravnom výlete do kúpeľov Podhájska na Slovensku aj ďalšom chystanom zájazde do Kremnice. Vybrali sa peniaze na bowling a začalo sa hrať. Prišli aj rodinní príslušníci a známi, nehrajúci ako vždy fandili svojim favoritom. Zistili sme, že dráhy máme nie na jeden hod ale na dva a tak po skončení hry všetkých súťažiacich, sme príjemne unavení urobili rekapituláciu a celkové vyhodnotenie.

Prvý bol „Pepík“ Funcin, častý hráč bowlingu, druhý Pavel Janík a tretí Josef Richter, brat Majky Odrobiňákovej, inak veselý spoločník a bavič. Predseda sa snažil spríjemniť atmosféru vtipmi, dali sme si ešte pivko, posedeli a dovyberali sa peniaze. Nabudúce si asi dáme na súťaž iba „hoďku“ a potom si radšej v pokoji o čosi dlhšie posedíme. Tešíme sa, že niektorí sa stretneme v apríli na seniorskom popoludní a potom v máji sa vyhrejeme  v horúcej, termálnej vode v Podhájskej. Do tej doby dúfame, že už konečne bude viac slniečka a príde skutočná, nie iba astronomická jar. Zatiaľ želáme príjemné Veľkonočné sviatky a veľa zdravia všetkým členom OS v ČR, aj našim priateľom a priaznivcom.

 

Anna Janíková, ROS Kopřivnice                                                                                

 

23. 3. 2013 ROS Kladno, Jarný výlet

 

Marcový výlet

    

Břeclavský chodníček - zaujímavosti mesta.

Reklamné materiály a Výletné noviny radia cestovať do Břeclavi vlakom.  Hneď pri príchode víta návštevníkov staničný vestibul, vyzdobený keramickou mozaikou od J. Blažka, V. Jarcovjaka a O. Sivera, nazvaná "Veľkomoravská ríša" (1968). A tu začína aj prehliadka mesta - Po břeclavskom chodníčku. Prijali sme toto odporúčanie  a vydali sa na prechádzku mesta. Kedysi dávno, týmito miestami prechádzala slávna (po česky proslulá) Jantárová cesta, smerujúca od Jadranu k Baltu.

Tu pri rieke Dyji vzniklo sídlisko Pohansko (6.až 10 storočí), ako jeden z pilierov Veľkomoravskej ríše. Veľmožské sídlo moravských panovníkov s objektmi remeselníkov presahuje svojim významom hranice Moravy. Hrad založil knieža Břetislav po zániku Veľkej Moravy na ochranu novo vzniknutej zemskej hranice českého štátu a prechodu obchodnej cesty cez rieku Dyju. Břeclavský kostol od 12.storočia slúžil ako jeden zo šiestych krstných kostolov arcihájenstva olomouckého biskupstva. V stredoveku bola Břeclav považovaná za "kľúč" Markrabstva moravského. Pod prezieravým vedením šľachtických rodov Žerotínovcov a Lichtenštejnovcov tu spolu žili Česi, Nemci, Charvati i habáni a po všetkých tu ostali veľmi významné stopy. Břeclav bola vždy centrom a vstupnou bránou Podlužia, regiónu bohatého pestrosťou ľudových výšiviek a ľudových zvykov.  

Ak sa rozhodnete túto  perlu Južnej Moravy a okolie navštíviť, určite neobanujete. Čaká Vás tu zaujímavá história - vydajte sa smelo po stopách krajom biosférickej rezervácie, lužných lesov s bohatým zastúpením flóry i fauny. Odmenou Vám budú jarné žabie, drozdie a slávičie koncerty.

            Prečo ešte by ste mali Břeclav navštíviť ?

Rozvoj priemyslu v 19.storčí umožnilo okrem iného spojenie zámerov kniežacieho rodu Lichtenštejnovcov a židovského rodu Kuffnerovcov s umom a šikovnosťou tunajšieho českého a chorvátskeho obyvateľstva. Tieto dva významné rody Európanov využívali zahraničné skúsenosti a dávali do prevádzky moderné priemyslové technológie. Výsledky vzájomnej spolupráce sa odrážali nielen v hospodárskych výsledkoch ale aj v architektúre. Spracovávanie dreva na píle a zásoby tehliarskej hliny využili v továrni na hlinený tovar v Poštorni. Boli to výrobne vo svojej dobe najväčšie v monarchii a k obom viedla železnica. Verejné stavby ako kostoly ba dokonca aj majáky sa stali ozdobou Viedne a ďalších európskych miest. Takisto v Břeclavi a širokom okolí vznikali typické stavby z výrobkov lichtenštejnskej keramičky v nezvyčajnej farebnosti s prevládajúcou režnou červenou. V samotnej Břeclavi nájdeme súbor stavieb poštorenského námestia so školami, farou ale najmä kostolom Navštívenia Panny Márie.

Aj ekonomická sila rodiny Kuffnerovcov nepoznala hranice. Břeclavský cukrovar založený H. Kuffnerom sa stal najväčším v monarchii. Vo Viedni prevádzkovali najvýkonnejší a moderný cukrovar v Rakúsku. V Sládkovičove na Slovensku založili cukrovar, ktorý patril k najväčším v Uhorsku. Z Břeclavi a zo Sládkovičova zásobovali Kuffnerovci cukrom a "košér" hovädzím mäsom  i Viedeň. Vo všetkých mestách kde Kuffnerovci žili, sa pozitívne podieľali na hospodárstve, politickom ale aj spoločenskom živote. Napríklad v Břeclavi vystavali synagógu a z poštorenských tvaroviek nemocnicu a areál židovského cintorína.

            To všetko sme si načítali pred začiatkom nášho výletu a už vtedy nám bolo jasné, že to bude pre všetkých zúčastnených skutočný zážitok.           

Predpoveď počasia nesľubovala pre Stredočeský kraj koncom marca, na ktorý v tomto roku pripadol veľkonočný víkend,  nejaké zmeny. Dlhá zima a žiaden lepší výhľad nakoniec rozhodli že marcový výlet bude na Južnú Moravu - kde by sa dalo predpokladať že už bude lepšie počasie. A aj pri našom príchode do cieľa skutočne svietilo slniečko a tešilo nás, že sme si priviezli pekné počasie. Ale ouha - chyba lávky !!!  Do druhého dňa sa počasie na Morave veľmi zhoršilo, v noci zo soboty na nedeľu, i cez celý ďalší deň, padal sneh a bolo skutočne nevľúdne. Neodradilo nás to však od prehliadky mesta, pretože v Břeclavi je vždy sa na čo dívať: Veď okrem už vyššie spomenutého,  Břeclav vďaka svojej historickej polohe, je križovatkou ciest a významný železničný uzol na južnej Morave. Dokazuje to aj skutočnosť, že najstaršia parná železnica v Rakúsku viedla z Viedne do Brna práve cez Břeclav (1839). Tak sa stal prvou železničnou križovatkou habsburskej monarchie. Nebolo to jediné prvenstvo - na tejto trati došlo k prvému presunu armády vlakom, prvej preprave živého dobytka a k prvej zrážke vlakov - u Vranovíc. Neskoršie sa tu ako prvá na európskom kontinente zavádzala nočná preprava osôb. Vznik železnice umožnil mohutný rozvoj priemyslu, ktorý viedol k povýšeniu Břeclavi na mesto (1872).

Nápor víkendového snehu nás ale nezlomil. Zo soboty na nedeľu a po celý deň v nedeľu ho pripadlo cca 15 cm, ale my sme rýchlo našli východisko z tejto situácie.. Využili sme blízkosť Lázní Lednice, kde sme si dali procedúru Chmeľový raj (na cestu nám dali jednu plechovku piva Gambrinus).  Chuťové poháriky sme naplnili dobrým obedom z  kúpeľnej kuchyne. Po návrate do miesta ubytovania sme zažili príjemné stretnutie v blízkej modernej cukrárni a nadviazali  aj  "známosť" s  veselou   partiou výletníkov  zo Starého  Města  u Uherského  Hradiště vracajúcich sa z Valtic, kde boli na veľkonočnej ochutnávke moravských vín. Vďaka tomu sme biely veľkonočný víkend v zdraví prežili.

Najzaujímavejšie na pobyte v Břeclavi bola pre nás prehliadka mesta, návšteva židovskej synagógy kde sme sa dozvedeli veľa zaujímavého z erudovaného výkladu o histórii mesta a jeho obyvateľoch. Že mesto Břeclav veľa vytrpela za vpádov maďarských,  za vojen husitských a 30 ročnej vojny, bola niekoľkokrát vypálená. Zvlášť ju spustošili Švédi, Tatári a Turci, v r.1742 skoro celá vyhorela.  Obdivovali sme nový kostol sv. Václava na Námestí T.G.M. Pôvodný kostol bol rozbombardovaný počas  II. svetovej vojny. Zaujímavá bola aj moderná architektúra zvonku aj vo vnútri vrátane výzdoby interiéru kostola.

            Břeclavský zámok nás tiež pritúlil. Pôvodne to bol  kamenno-drevený strážny hrad z 11.storočia, slúžiaci na ochranu zemskej hranice. Do dnešnej doby sa dochovala kruhová veža o sile steny 4,8 m, vystavaná v 13. storočí podľa vzoru francúzskych donjonov o priemere 16,8 m. V 16. storočí bol prestavaný do podoby renesančného zámku s toskánskym nádvorím. Dnešnú podobu zámku určila novoromantická prestavba z 19.storočia, ktorá ho zmenila na sídlo vrchnostenských úradov. Dýcha atmosférou miest kade po stáročia kráčali dejiny. K zámku sa viaže povesť SRDIEČKO o krásnej, ale ako to už býva, aj pyšnej dcére zámockého pána. Celá povesť má šťastný  koniec a ...

            Ten vám neprezradíme. Všetko sa dozviete, keď aj vy Břeclav navštívite.

Na spiatočnej ceste ma milo prekvapili dve mladé spolucestujúce Angličanky. Hneď po tom, ako sa jedna z nich s anglickou výslovnosťou pochvália: " viem trošku po slovensky" zanôtili obe moje obľúbené slovenské ľudové pesničky.

Rada na záver :

1.) Ak sa rozhodnete cestovať do Břeclavi vlakom - viď text.

2.) Ak sa rozhodnete cestovať do Břeclavi  BUSom či autom - zvážte trasu, najmä opravy na D1.

3.) Ak sa rozhodnete cestovať do Břeclavi a počítate s cykloturistikou - dobrá voľba - pretože cyklotrasy do celého Lednicko - Valtického areálu začínajú práve tu od břeclavského zámku. (vhodné ubytovanie: Zamocký penzión Rotunda).

 

Poučenie: nezaškodí ísť na cesty, aby sme mohli porovnať ako sa kde žije, že ?!

 

Juliana Kopecká

 

25. 3. 2013 ROS Teplice,  Beseda Dejiny a súčasnosť maďarskej a slovenskej menšiny v ČR

30. 3. 2013 OS v ČR,  Vydanie 1. čísla časopisu Korienky

 

 

                                                           APRÍL

09. 4. 2013 ROS Karviná, Putovanie po pamätihodnostiach Slovenska

10. 4. 2013 OS v ČR, Účasť delegácie OS v ČR na rokovaní Štefánikovej spoločnosti

10. 4. 2013 ROS Kladno, Zasadanie prípravného výboru Folklórneho festivalu Tuchlovická pouť

11. 4. 2013 ROS Kopřivnice, Seniorské poobedie

13. 4. 2013 ROS Karlovy Vary, Turistický pochod obchodný dom Lídl – Rosnice

22. 4. 2013 ROS Kladno, Zasadanie prípravného výboru Folklórneho festivalu Tuchlovická pouť

23. 4. 2013 ROS Teplice, II. krajanské stretnutie

23. 4. 2013 OS v ČR, Účasť na rokovaní v Slovenskom inštitúte v Prahe

24. 4. 2013 ROS Sokolov, Exkurzia do Sklární Nové Sedlo a výlet na Loket

24. 4. 2013 ZS v Prahe, Vlastivedná prechádzka po Starej Prahe

 

Putovanie po Hradčanoch

 

            Pre ďalšiu z našich prechádzok po starej Prahe sme si nevybrali najšťastnejší deň – stredu 24. apríla. Počasie bolo síce celkom obstojné, ale organizátori si vôbec neuvedomili, že ďalšie dva dni – štvrtok a piatok majú pražské školy prázdniny, čo mnohí využili na odchod do rodných miest, mestečiek a dedín. Takže krátko pred 14,00 hod., keď sa mali všetci záujemci zísť na pražskom Pohořelci, nás teda rozhodne moc nebolo. Ale počkali sme trochu a vyplatilo sa. Električka priviedla desiatku slovenských študentov a tak sme sa všetci spoločne vybrali po hradčanskej dlažbe. Až tam som zistil druhú nemilú skutočnosť. Fotoaparát, po ktorý som sa dokonca ráno musel do svojho bytu vrátiť, nebol nabitý, takže z tradičných fotografií nebolo nič.

Najprv som im ukázal kostol sv. Rocha a informoval ich o možnosti návštevy nášho priateľa a hrebendovca             dr. Mira Smoláka, resp. jeho galérie Miro, potom pozostatky mohutných mestských hradieb, rozkladajúce sa v dochovanom stave v jeho blízkosti a potom sme už vyrazili smerom k Pražskému radu. Po ceste som ich informoval o niekdajšom rozložení štyroch samostatných miest, ktoré dnes historickú Prahu tvoria a prirodzene, že predovšetkým som sa venoval samotným Hradčanom. Ak by sme ich chceli prejsť skutočne dôkladne, museli by sme tu byť celý deň, pretože tento kúsok mesta je doslova zaplavený historickými budovami, ku ktorým sa viaže množstvo historických udalostí a spomienok. Každá budova na trase  Pohořelec     Hrad má svoju bohatú  históriu a je o čom hovoriť. Tak sme prechádzali okolo najslávnejších hradčanských domov a palácov, zastavovali sa pri nich a debatovali. 

Všetko vyvrcholilo na samotnom Pražskom hrade. Len jeho základná prehliadka nám trvala hodinu a pol, pričom sme len letmo navštívili tie jeho časti, kde vstup umožňoval len zakúpený lístok v cene 250 alebo 350 Kč (Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, Obrazáreň Pražského hradu, Prašná veža,  prevážna časť vnútrajšku Katedrály sv. Víta a Rožmberský palác. Boli už skoro  štyri hodiny poobede a na prehliadku objektov, vstup do ktorých zakúpený lístok zaručoval, by bolo málo času.  Všetci súhlasili s tým, že si sem zájdu cez víkend ešte doobeda, kúpia si lístok a všetko si sami pozorne a v pokoji prehliadnu. Ja som im aspoň o všetkých týchto objektoch poskytol základné a najdôležitejšie informácie.

Bolo skoro pol šiestej, keď sme so všetkým skončili a únavu sme si šli vyliečiť do reštaurácie U Kocoura na spodnej časti Nerudovej ulice.

 

                                                                                               - jas -

 

 

27. 4. 2013 ROS Karviná,  Turistické podujatie – pešia túra do Beskýd

28. 4. 2013 OS v ČR Vydanie 2. čísla Koreňov

 

 

MÁJ

01. 5. 2013 ROS Kladno, Príprava pódií pre Folklórny festival Tuchlovická pouť

02. 5 2013 ZS v Prahe, Pietny akt pri soche M. R. Štefánika

           

Petřín máj 2013

 

            Tak ako každý rok aj teraz sme sa 2. mája 2013 sme sa stretli pri soche Milana Rastislava Štefánika pri Štefánikovej hvezdárni na Petříne, pri príležitosti  94. výročia jeho tragickej smrti. Podujatie pripravili mimo iných Ministerstvo obrany ČR, Český svaz bojovníků za svobodu a Spoločnosť M. R. Štefánika. Vojenská hudba sprevádzala položenie vencov. S prejavmi  vystúpili zástupcova Senátu i Poslaneckej snemovne, veľvyslanec SR v ČR  J. E. pán Peter Brňo, námestníčka ministra obrany, starosta MČ Praha 1 a ďalší. Všetci vysoko hodnotili osobnosť M.R. Štefánika  a  jeho odkaz pre nasledujúce generácie. Vojenská hudba zahrala obe národné hymny a minutou ticha bola uctená pamiatky tejto významnej osobnosti slovenských aj československých dejín. Dôstojná pietna spomienka je každoročne príležitosťou stretnutia zástupcov slovenských spolkov. Ani raz zatiaľ nechýbali ani predstavitelia OS v ČR.

 

                                                                                   Veronika Králová

 

03. 5.  - 05. 5. 2013 ROS Kladno,  20. ročník Tuchlovická pouť - spoluorganizátor

03. 5. 2013 OS v ČR, Účasť na rokovaní Rady vlády pre národnostné menšiny (RVPNM), Výbor pre

                   spoluprácu so samosprávou

04. 5. 2013 ROS Karlovy Vary, Májová veselica -  Majáles, U Kaštanů Rosnice, tanečná zábava

06. 5. 2013 ROS Teplice, Kultúrny trh národnostných menšín v Pirne

10. 5. 2013 OS v ČR  Zasadanie Výkonnej rady

12. 5.  2013 ROS Stříbro, Zaistenie usporiadateľskej služby AMK motokros

14. 5. 2013 ROS Karviná, Odpoludnie venované Dňu matiek – posedenie s gitaristom Oldřichom

      Svobodom

15. 5. 2013 ROS Sokolov,  Výlet do Františkových Lázní na Otváranie prameňov.

18. 5. 2013 ROS Plzeň, Výlet do okolia Plzne a májová veselica

18. 5. 2013 ROS Karlovy Vary, to Turnaj v bowlingu o "Putovný pohár RO Slovákov K. Vary".

 

Pracujeme v plnom tempe          

 

Na začiatku roku sme si stanovili náročný plán, ale zatiaľ všetko vyzerá tak, že sa nám ho darí úspešne plniť. Od januára sa nám podarilo uskutočniť celkom päť akcií, ako nám tento plán ukladá.

Prvá akcia sa uskutočnila 16. februára v Hostinci U Kaštanů v Rosniciach a bolo to  Fašiangové stretnutie a III. maškarný bál. Účasť veľmi dobrá - celkovo 58členov a priaznivcov, z toho sa presní polovica  -29,  sa dostavila v maskách. Hodnotiaca komisia rozdala  3 ceny pre jednotlivcov a 3 pre skupinu masiek. V priebehu tanečnej zábavy sme zaželali naším jubilantom. K tancu hrala hudobná  skupina DOU Dominant pána Hořínka. Celkovo sa nám zábava vydarila a účastníci odchádzali veľmi spokojní.     

Druhá akcia  prebehla  9. marca, taktiež v hostinci U Kaštanů v Rosnici. Tentoraz to bolo Vítanie jari a oslava MDŽ. Účasť bola podobná ako pred mesiacom - 57 členov a priaznivcov. Predseda obce Štefan Varga predniesol krátky prihovor k MDŽ, zaželal naším členkám k MDŽ, Ženy dostali kvetinky i blahoželania. Na ich počesť bola vyhlásená dámska volenka. Odmenu dostali i naši jubilanti.  Odmenou nám bola spokojnosť všetkých prítomných..

Tretia akcia pripadla na  13.apríl a bol to už náš tradičný  turistický pochod SM Lidl Karlovy Vary - Hostinec U Kaštanů Rosnice. Pochodu sa zúčastnilo celkom 38 našich členov a  priaznivcov. Vzhľadom na to, že nám počasie nežičilo, bola  táto účasť veľmi dobrá. Špekáčiky sa opekali vo dvore hostinca a zábava bola vo veľkom sále pri reprodukovanej hudbe, tancovalo sa a spievalo až do večerných hodín.

Štvrtí akcia  -  Májová veselica  sa uskutočnila 4. mája, už tradične v hostinci U Kaštanů v Rosnici. Účasť bola opäť dobrá - 52 našich členiek a členov. Tanečná zábava prebiehala pod brezou, postavenou  uprostred sálu. Breza bola vyzdobená a nechýbala ani fľaša slivovice, ktorá bola nakoniec vydražená. Odmenení boli aj naši jubilanti.

 Piata akcia bola 18.mája  a bol to Turnaj v bowlingu o "Putovný pohár RO Slovákov K. Vary". Miesto konania EURObar v Starej Roli. Do súťaže sa zapojilo 5 žien a 7 mužov. Divákov ale bolo omnoho viac, takže aj účasť na tejto akcii môžeme hodnotiť pozitívne.. Nálada bola nadmieru dobrá, ako sa patrí.  Súťažiaci mali pripravené veľmi hodnotné ceny, vrátane  putovného pohára a diplomu. Po súťaži sa posedelo a pokračovalo hodnotenie u piva.

 Na  každej z týchto akciách vždy informujeme prítomných  o tom, aké pripravujeme ďalšie akcie.  Preto sa všetci už dnes  tešia na ďalší turnaj.

 

                                                                                                          Štefan Varga

 

18. 5. 2013 ROS Kopřivnice, Zájazd do Podhájskej

 

Zájazd do Podhájskej

 

Pri zostavovaní plánu činnosti na tento rok rad našich členov prejavila záujem ísť do kúpeľov v Podhájskej. K nášmu veľkému prekvapeniu už desať dní pred uzávierkou termínu prihlášok sa naplnila kapacita zájazdu, 49 miest.

V sobotu 18. mája sme si museli privstať. Odchod bol stanovený na piatu hodinu. Bez zdržania sa autobus firmy JAPARCAR vydal na cestu smerom na Južné Slovensko.

Rad účastníkov našej výpravy už v minulosti bola v Podhájskej, tí sa po príchode do termálov bez problémov orientovali v rozsiahlom areáli. Nováčikovia sa medzi nich vmiešali a vytvorili súvislú skupinu. Aj keď pochádzam z neďalekého Komárna, som tu bol prvýkrát.

Po rekonštrukcii kúpaliska je tu areál s termálnou vodou teplou 38°C s celoročnou prevádzkou, ďalej sú tu dva veľké bazény s termálnou vodou  31°C - 38°C  vhodné aj pre deti, dva studené plavecké bazény, bazén so studenou vodou, bazén s toboganom a pre najmenších detský bazén so šmykľavkami. Pre náročnejšiu klientelu tu bol nedávno vybudovaný rekondičný pavilón - Welness centrum s vodnými atrakciami, saunou, tureckými kúpeľmi, s perfektným zázemím. Je tu posilňovňa, kozmetický salón, reštaurácia, cukráreň.

Na obed sme si vystáli frontu, ale stálo to zato. Nebol problém si vybrať vhodné menu z bohatého jedálneho lístka. Popoludní sme sa opäť vrhali do vody ktorá sa svojím zložením podobá mŕtvemu moru. Lieči choroby dýchacích ciest, astma, cievne ochorenia, bolesti chrbtice a ďalších zdravotných ťažkostí.

Už pred stanoveným odchodom sa väčšina našej skupiny začala zoskupovať pred autobusom. Chvíľku voľna využila k obveseleniu naša   harmonikárka  pani  Krestová. K jej spevu sa pridali aj okoloidúci účastníci zájazdov.

Spiatočná cesta býva vždy pohodovým zavŕšením výjazdného pobytu. Pre túto príležitosť som mal pripravený rad vtipov. Na moje prekvapenie ma úspešne kontroval pán Tovaryš, ktorý bez problémov vychrlil zo seba veľa šteklivých anekdot.  

Záverečnú zastávku sme si urobili v Motoreste Koliba u Valašských Klobúkov. Naša harmonikárka nám opäť vliala do žíl novú energiu. Až do ďalekého okolia sa niesol náš spev. Po hodine sme nasadli do autobusu a vydali sa do cieľovej stanice - Kopřivnice.

„Bol to príma zájazd "- kladne hodnotila väčšina účastníkov náš jednodenný pobyt. Za necelý mesiac sa uskutoční ďalší zájazd do Kremnice organizovaný našou ROS. Verím, že bude opäť úspešný.

 

Juraj Harašta, ROS Kopřivnice

                        

 

23. 5. 2013  OS v ČR, Prijatie v Senáte P ČR

Porada v Senáte

 

            Stalo sa už tradíciou, že 1. podpredsedníčka Senátu Parlamentu ČR Alena Gajdůšková si na návštevu pozýva organizátorov tých folklórnych festivalov, nad ktorými prevzala patronát. Nás teší skutočnosť, že medzi tými pár festivalmi, ktorých prácu týmto oceňuje, je aj MFSF Jánošíkov dukát.  Stretnutie s ňou sa uskutočnilo 23. mája 2013 vo Valdštejnskom paláci v Prahe.

V tomto roku sa ujala záštity nad tromi členskými festivalmi, ktorým túto osobnú podporu preukazuje už niekoľko rokov. Sú to 15. Medzinárodný festival slovenského folklóru v Českej republike JÁNOŠÍKOV DUKÁT (2.-4. augusta 2013 vo Valašskom múzeu v prírode Rožnov pod Radhoštěm), ktorý zastupovali na stretnutí Jaromír Slušný, predseda Obce Slovákov v ČR a Peter

Lipták, 1. podpredseda OS v ČR a predseda prípravného výboru festivalu, 44. Medzinárodný folklórny festival LIPTÁLSKÉ SLÁVNOSTI (21.-26. augusta 2013, Liptál), za ktorý prišli Ladislav Michálek, prezident festivalu a starostka Liptálu Věra Dostálová a 21. Medzinárodný festival detských folklórnych súborov "PIESŇOU A TANCOM" (13.-15. septembra 2013 Luhačovice), zastúpený generálnym sekretárom zahraničných vzťahov FoS ČR Jarmilou Mrnuštíkovou. Na stretnutie vo Frýdlantskom salóniku boli tiež pozvaní predseda Folklórneho združenia ČR Zdeněk Pšenica, tajomník FoS ČR Jiří Pokorný, spoluzakladateľ festivalu Piesňou a tancom, emeritný námestník MŠMT ČR Jan Bělohlávek, autori mnohých festivalových programov Libuše a Jiří Perutka zo Zlína, poradca predsedu FoS ČR Vlasta cibuľová, šéfredaktor časopisu Folklór Kazimír Jánoška, ​​podpredseda mediálnej komisie FoS SR Dušan Macháček a tiež zástupcovia mediálnych partnerov, 1. námestník generálneho riaditeľa Českého rozhlasu René Zavoral a riaditeľ multimediálnych projektov Rostislav Hlosta.

V úvode vystúpil predseda FoS ČR  a nositeľ Ceny Mateja Hrebendu Zdeněk Pšenica, ktorý hostiteľke oficiálne   predstavil všetkých  zúčastnených, napriek tomu, že drvivú väčšinu osobne pozná.

Tradičné stretnutie folkloristov s pani senátorkou sa tento krát trochu odlišovalo od predchádzajúcich. 1. podpredsedníčka Senátu P ČR ho poňala ako príležitosť oceniť pozvaných organizátormi festivalov a osobnosti, ktoré sa zapísali do histórie uplynulých ročníkov a vyjadriť im svoju osobnú vďačnosť. Po krátkom uvítaní odovzdala všetkým prítomným písomné "Poďakovanie za nezištnú prácu a podporu kultúrneho dedičstva, za udržiavanie a rozvíjanie ľudovej kultúry".

"Som rada, že sa takto stretávame, že ste prijali moje pozvanie a prišli do Senátu,“ povedala na úvod.  Potom vyzvala prítomných, aby ju nielen informovali o príprave svojich festivalov, ale súčasne sa aj zdôverili so svojimi starosťami a problémami, s prípravou festivalu spojenými. Poukázala na nesmierny význam folklóru a to aj v súčasnom čase, kedy Európa speje do určitej integrácie. Folklór má tú schopnosť aj v tejto situácii udržiavať národné tradície a prispieva k upevňovaniu národného povedomia i sebavedomia.

V ďalšej časti vystúpili organizátori jednotlivých festivalov. Za Obec Slovákov a tým aj za Jánošíkov dukát hovoril Peter Lipták. Pani podpredsedníčke poďakoval za pozvanie i za záštitu, ktorú drží nad festivalom Jánošíkov dukát. „Náš festival má už pätnásť rokov, čo znamená, že už  dostal občiansky preukaz. Vstúpil do dospelosti, aj keď to  ešte maturita nie je, ale základnú školu sme už vychodili. Dúfame, že rovnako budeme postupovať aj k maturite a dokončeniu vysokoškolského štúdia.“

Potom podrobne informoval o príprave 15. ročníku  nášho festivalu, ktorý bude predovšetkým venovaný Jánošíkovskej tradícii. Bude to  zlatá niť, ktorá sa bude tiahnuť celým festivalom. Pozývame súbory s týmto menom – zo Slovenska i južnejšie od neho. Uskutočnia sa tradičné Majstrovstvá Valašského kráľovstva v mútení masla, súťaž Jánošíkovcov atď. Festival bude tento rok obohatený o unikátnu výstavu ľudových tvorcov slovenskej menšiny, žijúcich  v Kovačici v Srbskej Vojvodine.

Podarilo sa získať nejaké granty, aj keď ešte nie sme „za vodou“. Sú ale isté prísľuby, ktorých naplnenie nám festival umožní uskutočniť.

Pani podpredsedníčka vo svojej odpovedi najprv vyzdvihla význam nášho festivalu a pozvala naň všetkých, ktorí ho ešte nenavštívili. Slovenský folklór má iskru i náladu, ktorú i náš festival naplňuje. Pozitívom je účasť folklórnych súborov nielen z Česka a Slovenska, ale aj z ostatných krajín Európy, kde slovenská menšina žije, rovnako aj okolité akcie, ktoré festival sprevádzajú, ako sú školy hry na fúkacie nástroje, školy tanca atď.

Predseda FoS ČR Zdeněk Pšenica sa dotkol problému finančného zabezpečenia festivalov. Uviedol, že je úbytok malých sponzorov o 70% a zdôraznil unikátnu podporu, ktorú poskytujú festivalom mestá a obce, ktoré vo väčšine prípadov aj napriek súčasnej ekonomickej kríze neznížili prostriedky na ľudovú kultúru. Súčasne upozornil, že skoro všetkým spoločenským organizáciám členovia ubúdajú. Výnimkou sú iba folklórne súbory a hasiči.              

Vo veľmi príjemnej, srdečnej a milej atmosfére stretnutia poďakoval 1. podpredsedníčke Senátu Parlamentu ČR Alene Gajdůšková za záštitu členských festivalov folklórneho združenia SR a jej snahu povzbudiť organizátorov, bez ktorých osobné angažovanosti by sa mnohý z festivalov neuskutočnil.    

 Na rozlúčku povedala pani senátorka: "Ďakujem vám všetkým za to, čo robíte. Naša história, tradície, občania a deti najmä si to zaslúžia. Teším sa na stretnutie na festivaloch. "

 

                                                                                               P. Lipták

 

23. 5. 2013 ROS Karviná, Autobusová zájazd  „Poznávame región Karvinska“ s pani Libušou

                   Kolkovou

                                                  Poznávame región

 

Členovia a priaznivci Obce Slovákov v Karvinej v rámci tohto projektu navštívili 23. mája 2013 Dětmarovice a Bohumín. Fundovanou  sprievodkyňou bola ako obvykle karvinská historička Mgr. Libuše Kolková. Na akcie s ňou sa ľudia vždy tešia, dopredu vedia, že si odnesú nielen pekné zážitky, ale  hlavne nové vedomosti o karvínskom regióne. Klobúk dolu pred jej profesionalitou v tomto smere. Pri výklade nepotrebuje poznámky, má prehľad o histórii i súčasnosti navštevovaných  miest.

Prvá zastávka sa uskutočnila v obci Dětmarovice, ktorá má 700 ročnú históriu. Naším cieľom bola návšteva sviečkarne Aronka. Cestou k nej sme sa vyfotili pred najväčšou elektrárňou na čierne palivo v ČR. Mnohí z nás ju videli po prvý raz takto zblízka. Okrem elektriny  zásobuje odpadovým teplom 4 500  bohumínskych bytov.

V Aronke nás pri vstupe omámila krásna vôňa  sviečok. Privítal nás samotný majiteľ, spolu s manželkou sa rozhodli pre túto podnikateľskú činnosť v roku 1989. Manželia Šelovi prví vymysleli výrobu gelových sviečok z palmového oleja. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého a ukončili exkurziu v predajni, kde si každý zakúpil nejaký výrobok. Sviečky vyrobené z parafínu dovážaného zo Singapuru vôbec  nedymia.

            V prevonenom autobuse  pokračovala trasa do Bohumína. Tu sme sa pokochali pohľadom  z vyhliadkovej  veže, navštívili  Aqua park, najstaršiu kultúrnu pamiatku v Starom Bohumíne  – kostol Narodenia Panny Márie a nakoniec vojenskú pevnosť z 2. svetovej vojny. Prehliadka trvala hodinu. Rozľahlá pevnosť so stiesnenými priestormi vyžadovala rozdelenie do troch skupín. Sprevádzali nás traja členovia občianskeho združenia Klub vojenskej histórie s predsedom Pavlom Bílkom. Obdivovali sme zapál členov pre udržovanie tejto pamiatky. Je to ich koníček, ktorému sa venujú po práci, bez nároku na mzdu. Hodinový pobyt v chladných ,vlhkých priestoroch s vybavením, v ktorom sa museli vojaci behom 2. Svetovej vojny zdržiavať,  nútí človeka k zamysleniu a uvedomeniu si, aký je krásny život bez vojenských konfliktov. Našu skupinu sprevádzal Pavel Pospišil na fotografii pred pevnosťou. Do mozaiky poznávacích výletov sme si uložili ďalší kamienok, za ktorý ďakujeme pani Kolkovej.

                                                                                               Vilma Krňávková

 

 

24. 5. 2023 ROS Stříbro, Príprava dňa detí

24. 5.2013 OS v ČR zasadanie Výkonnej rady

25. 5. 2013 ROS Stříbro, Deň detí na Teréne sv. Petra AMK Stříbro

31. 5. 2013 OS v ČR,  Vydanie 2. čísla časopisu Korienky

31. 5. 2013 ROS Kopřivnice, Návšteva filmu Šmejdi

27. 5. 2013 ROS Plzeň, Oslava 15. Výročia vzniku ROS Plzeň

 

Oslava 15. výročia vzniku ROS Plzeň

 

            V sobotu  27. mája 2013 sa v reštaurácii hotela CD v Plzni uskutočnilo slávnostné zhromaždenie k 15. Výročiu vzniku Regionálnej Obce |Slovákov v Plzni. Napriek dlho ohlasovaným dažďom v okolí hotela vládlo pomerne pekné počasie a sem-tam sa na nás usmialo aj slniečko. I to prispelo k dobrej pohode.

Ľudia sa schádzali o trochu pomalšie, ale to na veci nič nemenilo. Pomaly nás bola takmer plná sála a spomenúť si na začiatky našej obce prišli najmä jej zakladatelia a dlhoroční funkcionári.

Ako prvý sa ku slovu dostal pán Alexander Bebjak, ktorý krásne zarecitoval báseň Petra Bellu Horala Aká si mi krásna, ty rodná zem moja a zožal za to i zaslúžený búrlivý potlesk.

Potom v slávnostnom duchu pokračoval predseda ROS Ing. Ján Pekár. Privítal všetkých prítomných a začal spomínať na udalosti spred 15 rokov: „Všetko sa to začalo 23. apríla 1998 v Posádkovom dome armády, známom tiež pod  neoficiálnym názvom „Peklo“ pripomenul na začiatku svojho príhovoru a pokračoval. „Tu sa konala ustanovujúca schôdza našej Obce. Všetko však začalo ešte pár rokov predtým, na prelome rokov 1992/1993, kedy skončila spoločná ČSFR a začala história dvoch samostatných štátov – Českej republiky a Slovenskej republiky. Vtedy pre nás Slovákov, žijúcich v Českej republike, znamenalo, že sme sa ocitli v „cudzine“. Pred nami bola naraz postavená úloha udržať a pestovať slovenskosť v novom prostredí. V decembri 1992 bola na Ministerstve vnútra ČR registrovaná a na schôdzi v Prahe v 12. februára 1993 ustanovená Obec Slovákov v Českej republike. V Pekle sme našli priestor pre zasadania našich výborov i uskutočňovanie našich akcií. Za predsedníckym stolom toho 23. apríla 1998 pod zástavami Českej republiky a Slovenskej republiky sa usadil organizačný výbor v zložení Janko Brašeň, Janko Snopko a Imrich Mikulka, s hosťami, medzi ktorými bol aj dnes prítomný vtedajší predseda OS v ČR Peter Lipták, šéfredaktor časopisu Korene Janko Kopčík a predseda regionálnej obce Slovákov Karlovy Vary pán Papcun. Ustanovujúcej   schôdze  sa   zúčastnilo  35 záujemcov.   Novozaložená organizácia si zvolila výbor v zložení Janko Brašeň, Janko Snopko, pani Anna Dvořáková, Imrich Mikulka, Janko Sobek, pán Husarčík a v revíznej komisii vtedy zasadali Jindrová Naďa, Madurkaj Dezider a Lacko Dušan. O začiatkoch isto porozpráva náš prvý predseda Janko Brašeň. Po zatvorení Pekla  sme niekoľko výborov uskutočnili v Slovenskej informačnej kancelárii v Beranovke. Potom v bytoch našich výborníkov a kancelárii firmy Adisoft. Nakoniec sme zohnali miestnosť v 3. obvode v Tomanovke, kde dodnes sídlime.

Akcie sme uskutočňovali v rôznych zariadeniach, dnes v reštaurácii CD hotela. Viacerá naše akcie sa osvedčili a tak sme ich opakovali, takže dnes už o nich môžeme povedať, že sú tradičné. Patria medzi ne hlavne Slovenské Vianoce v Plzni a bowlingový turnaj U kalicha. Bohužiaľ z finančných dôvodov sme museli prerušiť našu tradíciu Slovenských plesov v Plzni.

Peňazí je stále menej a menej. Naša činnosť sa  neorientovala iba na tieto tradičné akcie, ale podľa možností sme uskutočňovali mnoho ďalších, niektoré sami, niektoré v spolupráci s OS v ČR a Regionálnymi obcami,  niektoré v spolupráci s ostatnými spoločenskými organizáciami v regióne, ale aj krajskými a mestskými inštitúciami. Organizovali sme výlety na Slovensko, besedy, výlety do prírody, návštevy pamiatok. Získali sme grant od mesta Plzeň, čo nám napomohlo v našej činnosti. Teraz je už situácia úplne iná. Členské príspevky sa vyberajú stále horšie. Súčasne sme po 3 roky sme na našu činnosť nedostali od mesta granty. Do budúcnosti sa pred nami objavujú veľmi zreteľné čierne farby. Tri roky bez mestského grantu nás vedú do situácie, kedy sa budeme musieť vzdať našej kancelárie. V podstate žijeme len z členských príspevkov.

Výbor aj v poslednom období urobil kus práce a nemáme sa za čo hanbiť.“

Na záver všetkým aktívnym členom ROS Plzeň poďakoval za ich činnosť, aktivitu a podporu. Obdobne poďakoval aj vedeniu  OS v ČR vrátane Jany Liptákovej, vedeniu mesta za granty, ktoré v minulosti dostávali, osobitne primátorovi mesta Mgr. Martinovi Baxovi, ktorý Obci viac krát pomohol a krajskej zastupiteľke pani Mgr. Olge Kalčíkovej, ktorá je okrem iného aj držiteľkou Ceny Mateja Hrebendu.   Poďakoval všetkým doterajším predsedom:             Jankovi Brašeňovi, Imrichovi

Mikulkovi  a Ing. Mariane Gajanovej.

Ďalej všetkým doterajším členom výborov, medzi ktorými boli mená: Nadežda Indrová, Ing. Ján Sobek, Ján Snopko, Anna Dvoříková, dr. Husarčík, Ing, Madurkaj, Dušan Lacko, Silvia Čermáková, Eva Doležalová, Jozef Sekera,  Vojtech  Vyskoč, Ing. Böttcher, Soňa Gertlová, Pavol Višňovský, Dana Nechutná, Mgr. Ľubica Matásková,  Anna Demišová, Ing. Jiří Beneš, Ing. Ján Harazin, Ing. Zorka Buračinská, Viera Pinďáková. Pamätné listy k 15. Výročiu ROS Plzeň potom  prevzali:  Odbor kultury       magistrátu města Plzeň, primátor města Plzeň Mgr. Martin Baxa, Odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu plzeňského kraje, dr. Peter Lipták, Mgr. Olga Kalčíková, Ján Brašeň, Ján Snopko, Jozef Jarábek, Alexander Bebjak, Elena Zimová.  

            Ján Brašeň zaspomínal na začiatky ROS Plzeň. „Prípravný výbor fakticky rozoslal 200 pozvánok na zakladajúcu schôdzu, ale prišlo ich len 35. Potom sa to zlepšovalo a na konci roku nás už bola stovka. Bohužiaľ sa objavili aj vnútorné rozpory, v dôsledku ktorých boli spoluzakladatelia  ROS Plzeň Mikulka a Snopko prakticky vyštvaní istou osobou. Do čela bola postavená bývalá podpredsedníčka pani Gajanová, čo neholo najlepšie riešenie. Na tie roky, čo pôsobila vo výbore, nemôžeme v dobrom spomínať. Keď skončila, tak sa rozhodovalo o tom, kto bude v tejto funkcii pokračovať. Navrhol som Janka Pekára, ale nie všetci tomu boli naklonení, však čas ukázal, že lepšieho sme nemohli zvoliť. Za ten čas, čo pôsobí vo funkcii, dokázal obnoviť plnohodnotnú činnosť našej organizácie, každá akcia, ktorá sa uskutočnila, sa skutočne kvalitne pripravovala, čo nie vždy každý oceňuje. Veľmi dobre mu pomáhali naše dámy z výboru. Opäť sme sa dostali do pozornosti verejnosti. Obľúbené boli Slovenské Vianoce, ale rovnako aj Slovenské plesy. Najväčší z nich bol k 10. výročiu. Robili sa zájazdy po Čechách i na Moravu. Najväčšia akcia bol tematický zájazd do Banskej Bystrice a späť. Vydaril sa aj zájazd do Gabčíkova.“

            Venoval sa ale aj aktuálnym problémom – nedostatku financií a tlačenej podobe Koreňov. Ostro odsúdil postoj tých, ktorí sa zasadili o to, že OS v ČR bola o grant na Korene pripravená, pričom sa kriticky vyjadril k obsahu Koreňov v rokoch 2005-2009, kedy to prestával byť časopis Obce. Pripomenul význam Koreňov pre celú OS v ČR, keď doslova uviedol“ „Pokiaľ sme mali Korene, boli sme jednotná organizácia!“

            V diskusii vystúpili ďalší ľudia – predseda OS v ČR J. Slušný, ktorý hovoril o aktuálnych problémoch OS v ČR a spôsoboch ich prekonávania. Pripomenul, že pre nás nie je dôležitá kvantita, ale kvalita našich akcií, vyzdvihol nutnosť podpory nepražských Slovákov zo strany nášho veľvyslanectva, poukázal na problémy  regionálnych obcí vo veľkých mestách a prirodzene, že Plzenčanom pogratuloval k ich výročiu. Dlhoročný predseda OS v ČR Peter Lipták hovoril o troch pilieroch práce OS v ČR – Jánošíkovom dukáte, Cene Mateja Hrebendu a časopise Korene. Veci sa nám daria, od defenzívy prechádzame k ofenzíve a máme rad úspechov. O Cene Mateja Hrebendu hovorila aj Mgr. Olga Kalčíková, ktorú svoju sošku dokonca priniesla so sebou, aby ju opäť všetkým ukázala. Súčasne odovzdala srdečný pozdrav všetkých Čechov všetkých Slovákom žijúcim v Česku a Obci prisľúbila svoju všestrannú podporu.

            Po skončení „pracovnej“ časti konferencia, začala tá spoločenská. Rozozvučali sa struny huslí, mrmlavé tóny basy, prsty sa rozbehli po klávesniciach harmoniky. Zneli rezké čardáše, slovenské, ale aj rómske piesne, tancovalo sa a slávilo. Bol už večer, keď sme sa všetci rozišli.

                                                                                               Ján Pekár

 

 

                                                           JÚN

 

Celý jún priebežne, FS Púčik, ROS Kroměříž, Príprava 15. ročníka MSFS Jánošíkov dukát, Rožnov

        pod Radhoštěm.

01. 6. 2013 ROS Sokolov, Turistika a deň detí, výlet do Lomnice

04. 6. 2013 OS v ČR, ZS v Prahe, Beseda s historikom Palom Kanisom

11. 6. 2013 ROS Karviná, Beseda podľa priania členiek a členov

12. – 16. 6. 2013 ROS Plzeň, Účasť na Medzinárodnom folklórnom festivale CIOFF Plzeň

15. – 16. 6. 2013 ROS Karviná,   Dvojdňový zájazd na Slovensko – Nízke Tatry, Vysoké Tatry,

                           Stretnutie s členmi Českého Spolku z Liptovského Mikuláša, spoločenský večer 

15. 6. 2013  ROS Kopřivnice,  Jednodenný zájazd do Kremnice a Banskej Štiavnice

18. 6. 2013  ROS Teplice,  X. Slovenský večer – Zahradní dům Teplice. Koncert v spolupráci so

                    Severočeskou filharmóniou Teplice

21. 6. 2013 ROS Kladno, Výlet podľa výberu členov

21. – 23. 6. 2013 OS v ČR, ROS Teplicem ROS Sokolov, Heuréka - mobilita Martin

22. 6. 2013  ROS Sokolov,  ROS Karlovy Vary, Loket –stretnutie s OS Karlovy Vary, pochod ČS

                     vzájomnosti

22. 6. 2013 ROS Karviná, Festival  „Prelínanie kultúr – Deň národnostných menšín“

23. 6.  2013 ROS Stříbro, Zaistenie usporiadateľskej služby AMK motokros

27. 6. 2013 OS v ČR,  zasadanie Výkonnej rady

28. 6. 2013 OS v ČR Vydanie 3. čísla časopisu Korene