Obec Slovákov v Českej republike

 

Stanovy OS v ČR, z.s.

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

čl. 1

Preambula

 

(1)   Obec Slovákov Českej republike, z.s. - ďalej len OS v ČR, alebo Obec - je spolčenie Slovákov a ich priaznivcov, žijúcich v Českej republike. Je neangažované v politike, odmietajúce politické vplyvy na svoju činnosť.

(2)  Sídlom Obce je 120 00 Praha 2, Vocelova ul. 602/3.

(3)  Obec je samostatným právnym subjektom s pôsobnosťou v ČR.

(4)  Rokovacími jazykmi sú slovenčina a čeština.

(5)  Obec sa člení na pobočné spolky s názvom Regionálne obce Slovákov (ďalej RO), pridružené organizácie a iné právne subjekty, ktoré majú samostatnú právnu subjektivitu.

(6)  Pre potreby koordinácie činnosti a zastupovania Obce zriaďuje Obec nevyhnutné orgány.

 

                                    čl.. 2

     Účel spolku

 

(1)  Účelom spolku je činnosť smerujúca

       k napĺňaniu nasledujúcich cieľov: 

a)    zachovávanie identity slovenskej menšiny v ČR;

b)    rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít Slovákov žijúcich v ČR;

c)    pestovanie slovensko-českej vzájomnosti ako aj jej prehlbovanie;

d)    zachovávanie  jazykovej identity a slovenskej menšiny v ČR, zvlášť medzi príslušníkmi najmladšej generácie; v tejto súvislosti sa OS v ČR zasadzuje za primerané zastúpenie slovenčiny v českých médiách a školstve;

e)    rozvoj spoločných česko-slovenských a slovensko-českých kultúrnych i iných aktivít;

f)    rozširovanie a skvalitňovanie kultúrnych kontaktov medzi ČR a SR;

g)    rozširovanie ekonomických vzťahov medzi ČR a SR a podpora takého smerovania, ktoré by v maximálnej miere uľahčovalo pohyb a pracovných síl medzi týmito dvoma krajinami a obchodnú výmenu;

h)    zlepšenie informovanosti medzi ČR a SR  prostredníctvom médií a rozširovanie informovanosti o dejinách a reáliách partnerského národa, sprostredkovanej mladej generácii prostredníctvom školstva.

 

 

(2)   Za týmto účelom  sa OS v ČR hlási k nasledujúcim hodnotám:

a)    k slovenskej národnej identite ako k významnej súčasti integrity človeka, ktorá obohacuje jeho samotného i spoločnosť ako celok.;

b)    k slovensko-českej vzájomnosti ako k životnej potrebe a záujmu slovenskej menšiny v Českej republike a trvalému princípu, overenému dlhou históriou a tvoriacemu nedeliteľnú súčasť kultúry oboch národov;

c)    k demokracii založenej na rešpektovaní práv menšín, či už národnostných, náboženských, alebo akýchkoľvek iných;

d)    k tolerancii ako metóde svojej činnosti, OS v ČR odmieta šovinizmus, nacionalizmus, a iné formy intolerancie;

e)    ku zbližovaniu národov a národnosti na báze obohacujúcich vplyvov ich kultúry a k všestrannému prehlbovaniu vzťahov medzi Českou a Slovenskou republikou.

 

 (3)  OS v ČR realizuje hodnoty a napĺňa účel obsiahnutý v týchto Stanovách predovšetkým prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

a)    vlastnou publikačnou a edičnou činnosťou, na prvom mieste vydávaním časopisu KORENE

b)    vypracúvaním analýz a  štúdií z oblasti života slovenskej menšiny a slovensko-českých vzťahov a informovaním verejnosti o ich obsahu;

c)    podporou kultúrnych i iných aktivít napomáhajúcich prehlbovaniu česko-slovenskej vzájomnosti;

d)    organizovaním vlastných kultúrnych podujatí v Českej republike;

e)    organizovaním besied, prednášok a seminárov na témy, súvisiace s hodnotami a cieľmi obsiahnutými v týchto Stanovách;

f)    podporou školstva a záujmových detských a mládežníckych aktivít v ČR i SR, smerujúcou k tomu, aby české a slovenské deti nestrácali povedomie o slovensko-českej vzájomnosti, ako aj o jazyku, kultúre a reáliách partnerského národa;

g)    poskytovaním poradenskej a inej pomoci v oblasti  slovensko-českých vzťahov fyzickým i právnickým osobám;

h)    konzultačnou činnosťou smerom k štátnym orgánom ČR aj SR

i)     angažovanosťou v medzinárodných organizáciách zameraných na rozvoj života a upevňovanie identity národností vo svete

 

 

 

 

ČLENSTVO

 

 čl. 3

Druhy členstva

 

(1)  Členstvo môže byť:

a)    riadne,

b)   pridružené,

c)    čestné.

(2)  Riadnym členom je občan slovenskej národnosti alebo priaznivec Slovákov, Slovenska a slovenskej kultúry, žijúci v ČR, ktorý dovŕšil 15 rokov.

(3)  Pridruženým členom je právnická osoba alebo iné zoskupenie, ktoré prispieva k naplňovaniu cieľov Obce. Z pridruženého členstva organizácie nevyplýva  automaticky individuálne členstvo jej pracovníkov alebo jej členov.  Pridružené organizácie, ak o to Republikovú radu požiadajú a vo svojej činnosti vychádzajú zo Stanov Obce, získajú pre svojich členov  rovnaké práva a povinnosti ako riadni členovia Obce. VR má právo s každým pridruženým členom podpísať Dohodu, ktorá upraví systém ich spolupráce.

(4)  Čestným členom je osoba, ktorá sa významne zaslúžila o rozvoj niektorej z týchto oblastí:

a)    upevnenie vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou,

b)   rozvoj spoločenského a kultúrneho života Slovákov v ČR,

c)    podiel na činnosti Obce.

(5) Na čestného člena  sa  nevzťahujú práva a povinnosti riadneho člena Obce

(6)  Členovia RO sú súčastne riadnymi členmi Obce.

 

čl. 4

Vznik členstva

 

(1)  Uchádzač o členstvo v Obci vyplní písomnú prihlášku a odovzdá ju Výboru príslušnej RO priamo alebo prostredníctvom Výkonnej rady. Členstvo v Obci vzniká dňom registrácie prihlášky vo Výbore RO.

(2)  S žiadateľom o pridružené členstvo sa pri jeho prijímaní zároveň uzatvára dohoda, v ktorej sa vymedzí predmet a rozsah spolupráce a práva a povinnosti pridruženého člena.

(3)  Čestné členstvo udeľuje Republiková rada na návrh Výboru RO alebo Výkonnej rady. Návrh musí byť schválený všetkými hlasmi. Čestné členstvo je podmienené súhlasom navrhovaného so zápisom v knihe čestných členov a vzniká dňom tohto zápisu.

 

čl. 5

Práva členov

 

(1)  Riadny člen má právo:

a)    zúčastniť sa na Konferencii RO a na nej voliť členov do orgánov RO,

b)   byť volený do každého orgánu Obce po dovŕšení veku 18 rokov,

c)    zrušiť svoje členstvo bez udania dôvodu,

d)   zúčastňovať sa na činnosti a aktivitách poriadaných orgánmi Obce,

e)    podávať návrhy na činnosť a pripomienky k činnosti orgánov Obce.

 

čl. 6

Povinnosti členov

 

(1)  Povinnosťou každého člena Obce je:

a)    konať v záujme pozdvihnutia vážnosti a prestíže občanov slovenskej  národnosti žijúcich v ČR,

b)   podporovať záujmy Obce,

c)    dodržiavať Stanovy Obce,

d)   rešpektovať uznesenia orgánov Obce,

e)    svedomito vykonávať zverené funkcie v Obci.

(2)  Riadny člen je povinný platiť príspevky vo výške a lehote schválenej Konferenciou Regionálnej obce.

(3)  Čestný člen nie je povinný platiť členské príspevky.

(4)  Výšku príspevkov pridruženého člena určuje dohoda uvedená v čl. 4 odst. 2.

 

čl. 7

                        Zoznam členov

 

(1)  Každý pobočný spolok si vedie zoznam svojich

       členov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, adresu

       a spojenie na člena. Po zániku členstva má

       vedenie spolku za povinnosť bývalého člena

       z tohto zoznamu vymazať.

(2)  Za vedenie zoznamu zodpovedá určený člen

       vedenia spolku

(3)  Zoznam členov je pre verejnosť neprístupný.

 

                                 čl. 8

Ukončenie členstva

 

(1)  Členstvo zaniká:

a)    písomným oznámením člena o vystúpení,

b)       úmrtím člena (u pridruženého členstva jeho zánikom),

c)        vyškrtnutím člena,

d)       vylúčením.

 

 

(2)  Výbor Regionálnej obce môže vyškrtnúť člena, ktorý viac ako dva roky neplatí členské   príspevky. K vyškrtnutiu  člena je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov Výboru RO.

(3)  Vylúčenie člena (po individuálnom posúdení vážneho alebo opakovaného porušenia čl. 6) schvaľuje Republiková rada na návrh príslušného Výboru RO alebo Výkonnej rady. K schváleniu tohto vylúčenia je potrebný súhlas 2/3 väčšiny všetkých volených členov Republikovej rady. Rovnaké právo má aj Snem Obce ako jej najvyšší orgán. Rozhodnutia vyššieho orgánu sú v tomto smere pre nižšie záväzné.

(4)   Sporné záležitosti, spojené s vylúčením člena, sa riešia podľa paragrafov 241 a 242  Občianského zákonníka ČR č. 89/2012 Zb. (ďalej len Ončiansky zákonník ČR).

 

REGIONÁLNE OBCE SLOVÁKOV

čl. 9

Spoločné ustanovenia

(1)  Regionálne obce Slovákov predstavujú pobočné spolky jednotnej  Obce, v ktorých sa realizuje najpodstatnejšia časť činnosti Obce.

(2)  RO ako pobočky Obce používajú názov: Obec Slovákov v ... (názov sídla RO), riadia sa Stanovami Obce a všeobecne platnými predpismi.

(3)  Svoju činnosť realizujú podľa miestnych podmienok a záujmu svojich členov. Vo vzťahu k zahraničiu koordinujú RO svoje zámery a aktivity s Výkonnou radou.

 

čl. 10

Orgány RO

 

(1)  RO má minimálne tieto orgány:

a)    Konferencia,

b)   Výbor,

c)    Revízna komisia.

(2)  Ďalšia organizačná štruktúra je v kompetencii RO.

 


čl. 11

Konferencia

 

(1)  Konferencia je najvyšším orgánom RO a zodpovedá:

a)    za prijatie a schválenie správy Výboru o činnosti RO,

b)   za schválenie správy Výboru o hospodárení RO,

c)    za schválenie návrhov Výboru na činnosť v ďalšom období,

d)   za schválenie ďalšej organizačnej štruktúry RO,

e)    za voľbu Výboru a revíznej komisie,

f)    za voľbu náhradníkov do Výboru a revíznej komisie,

g)    za voľbu delegátov na Snem,

h)   za odsúhlasenie zániku RO,

i)    za prerokovanie správy revíznej komisie RO.

(2)  Konferenciu zvoláva Výbor RO najmenej raz za tri roky.

(3)  O mieste a termíne konania Konferencie musia byť všetci členovia RO písomne (aj elektronickou poštou) upovedomení aspoň 2 týždne dopredu.

(4)  Výbor je povinný zvolať Konferenciu tiež na základe písomného podnetu minimálne 1/3 zaregistrovaných členov RO do 30 dní.

(5)  Rozhodnutia Konferencie sú právoplatné, ak ich schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov RO.

 

čl. 12

Výbor

 

(1)  Výbor je výkonným orgánom RO. V jej mene koná a zastupuje ju navonok.

(2)  V rámci svojich kompetencií zodpovedá najmä za:

a)    plnenie záverov Konferencie,

b)   riadenie aktivít a koordináciu činností RO,

c)    vedenie evidencie členov RO, ktorá tvorí podklad centrálneho  prehľadu členskej základne Obce,

d)   hospodárenie a majetok RO,

e)    prijatie rezignácie člena na funkciu vo Výbore alebo revíznej  komisii,

f)    kooptovanie nového člena do Výboru alebo revíznej komisie z radov  zvolených náhradníkov.

(3)  Jeho minimálne zloženie je:

a)    predseda,

b)   podpredseda,

c)    hospodár.

(4)  Výbor má právo zriaďovať pracovné komisie.

(5)  Funkčné obdobie Výboru je trojročné.

 

čl. 13

Hospodárenie

 

(1)   RO svoju činnosť financuje z :

a)    členských príspevkov,

b)   darov,

c)    dotácií,

d)   pridelených príspevkov Obce.

(2)  Na základe samostatnej právnej subjektivity vedie účtovníctvo v rozsahu a spôsobom stanoveným platnými zákonmi a riadi sa Hospodárskym poriadkom Obce podľa čl. 21 odst. 1 písm. f).

(3)  Za hospodárenie a majetok RO zodpovedá Výbor.

(4)  Predseda a podpredseda (po dohode vo Výbore RO) má podpisové právo vo všetkých záležitostiach RO. Finančné záležitosti spolupodpisuje hospodár.

 

čl. 14

Revízna komisia

 

(1)  Je povinná vykonávať minimálne raz ročne kontrolu hospodárenia Výboru.

(2)  S výsledkami oboznámi Výbor a v prípade kontroly účelových dotácií Republikovej rady aj Republikovú revíznu a kontrolnú komisiu. Výsledky kontrol predkladá každej Konferencii.

(3)  Funkčné obdobie revíznej komisie je trojročné.

 

čl. 15

Vznik a zánik RO

 

(1)  RO vznikajú v správnych jednotkách, v ktorých je dostatočný počet záujemcov o vytvorenie RO.  RO sa riadia týmito jednotnými Stanovami Obce. V prípade nutnosti v ich duchu Stanov Obce prispôsobia miestnym podmienkam a potrebám. Úpravy sú možné iba v Hlave Stanov  REGIONÁLNE OBCE SLOVÁKOV.

(2)  Minimálny počet členov pre vznik novej RO je 15. Výnimku môže povoliť Výkonná rada.

(3)  Po ustanovujúcej Konferencii, ktorú zvolá prípravný výbor RO, požiada Výbor RO Výkonnú radu, predložením zápisu z ustanovujúcej Konferencie, o registráciu.

(4)  Oznámenie o vzniku RO príslušnému orgánu štátnej správy sa riadi platnými právnymi predpismi.

(5)  Za deň vzniku RO sa považuje deň konania ustanovujúcej Konferencie.

(6)  RO zaniká uznesením Konferencie, ak je zánik odsúhlasený aspoň 2/3 prítomných členov.

(7)  O majetku zanikajúcej RO rozhodne Republiková rada, na základe doporučenia k tomuto účelu ustanovenej likvidačnej komisie.

(8)  Za deň zániku RO sa považuje deň konania Konferencie.

(9)  Vystúpenie RO z  Obce je platné, ak o tom rozhodne 2/3 väčšina členov, prítomných na jej Konferencii a je písomne oznámené VR Obce, kam bude doručený zápis a uznesenie z príslušnej Konferencie. O zvolaní tejto Konferencie musia byť informovaní písomne alebo elektronickou poštou všetci riadni členovia príslušnej RO 14 dní pred jej konaním.

(10) Samostatným vystúpením z Obce RO strácajú právo používať názov Obec Slovákov v ...  RO si svoj názov ponechajú iba v prípade spoločného súčasného  ukončenia činnosti Obce.

(11) RO, ktoré viac ako rok nespolupracujú s vedením Obce, nezúčastňujú sa rokovania jej vrcholových orgánov – Snemu, zasadaní RR a VR, neplnia ich uznesenia, automaticky prestávajú byť pokladané za súčasť Obce. Tento stav na  základe uvedených skutočností konštatuje a formálne oznámi RR OS v ČR.

(12) Regionálne obce, ako pobočné spolky OS v ČR, zanikajú zrušením hlavného spolku.

 

ORGÁNY OBCE

 

čl. 16

Orgány Obce

 

(1) Orgány Obce tvoria:

a)    Snem,

b)   Republiková rada,

c)    Výkonná rada,

d)   Republiková revízna a kontrolná komisia,

e)    Odborné komisie.

 

SNEM

 

čl. 17

Zvolávanie

 

(1)  Snem zvoláva najmenej raz za tri roky Republiková rada.

(2)  O termíne konania Snemu musia byť RO písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty upovedomené aspoň šesť týždňov dopredu.

(3)  Republiková rada je povinná zvolať Snem tiež na základe písomného podnetu nadpolovičnej väčšiny Výborov RO do tridsiatich dní od doručenia takéhoto podnetu. Tento Snem sa koná ako Mimoriadny a rokuje sa na ňom len o bodoch, stanovených Republikovou radou.

 

čl. 18

Delegáti

 

(1)  Delegátov Snemu tvoria členovia Republikovej rady (RR), delegáti jednotlivých RO,  volení Konferenciou RO podľa kľúča, ktorý stanovuje Republiková rada a delegáti pridružených organizácií, volení ich Konferenciou podľa obdobného kľúča.

(2)  Výbory RO a vedenia pridružených organizácií sú povinné odovzdať Výkonnej rade menovitý zoznam delegátov za svoju RO najneskôr sedem dni pred konaním Snemu.

(3)  Každý delegát má jeden hlas.

(4)  Hostia (členovia Obce) nemajú hlasovacie právo, môžu však vystupovať a predkladať návrhy a pripomienky.

 

 

čl. 19

Právoplatnosť

 

(1)  Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých zvolených delegátov aj členov Republikovej rady.

(2)  Jeho rozhodnutia sú právoplatné (pokiaľ na inom mieste týchto Stanov nie je stanovené ináč), ak ich schváli nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.

 

čl. 20

Rozhodnutia

 

(1) Snem prerokuje a zodpovedá za:

a)    prijatie a schválenie správy Výkonnej rady o činnosti Obce,

b)   schválenie správy Výkonnej rady o hospodárení Obce,

c)    schválenie návrhov Výkonnej rady na činnosť Obce v ďalšom období,

d)   voľbu 5 člennej Výkonnej rady, ktorej mandát je stanovený na dobu 3 rokov,

e)    voľbu 3 člennej Republikovej revíznej a kontronej komisie, ktorej mandát je stanovený na dobu 3 rokov,

f)    voľbu náhradníkov do Výkonnej rady a Republikovej revíznej a kontrolnej komisie,

g)    schválenie Stanov OS v ČR a ich zmien,

h)   prerokovanie správy Republikovej revíznej a kontrolnej komisie.

i)    vylúčenie člena z Obce.


REPUBLIKOVÁ RADA

 

čl. 21

Zloženie a zasadania

 

(1)  Republiková rada je najvyšším orgánom Obce

       v období medzi jej dvomi snemami.

(2)  Republiková rada (RR) je zložená z:

a)    z členov Výkonnej rady (VR),

b)   z predsedov jednotlivých Výborov RO.

(3) RR volí predsedu Obce Slovákov v ČR, z.s., ktorý je súčasne  jej štatutárom.

(4)  RR je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadaní nadpolovičná väčšina volených členov Výkonnej rady a zároveň nadpolovičná väčšina predsedov Výborov RO.

(5)  Rozhodnutia RR sú právoplatné, ak ich schváli nadpolovičná väčšina členov RR s podmienkou, že buď všetci členovia Výkonnej rady alebo všetci predsedovia Výborov RO nehlasujú jednomyseľne proti danému rozhodnutiu.

(6)  Zasadaní RR sa môže za predsedu RO zúčastniť (s právom hlasovania) ním písomne poverený zástupca z radov príslušného Výboru RO.

(7)  Zasadaní RR sa môžu zúčastniť zástupcovia odborných komisií a profesionálneho aparátu bez práva hlasovať.

(8)  RR zasadá podľa potreby, najmenej však jedenkrát  ročne. Jej zasadanie písomne zvoláva Výkonná rada s najmenej dvojtýždenným predstihom.

 

čl. 22

Povinnosti a práva

 

(1)  Republiková rada zodpovedá za:

a)    stanovenie rokovacieho poriadku RR,

b)   vypracovanie návrhu spôsobu voľby orgánov pre rokovanie Snemu,

c)    stanovenie zásad na rozdelenie príjmov medzi RO,

d)   riadenie publikačnej, propagačnej a informačnej činnosti,

e)    riešenie sťažností členov,

f)    schválenie Hospodárskeho poriadku Obce,

g)    schválenie organizačných poriadkov profesio -  nálneho aparátu, odborných komisií a ďalších dôležitých oblastí činnosti Obce schválených Snemom 

h)   stanovenie volebného kľúča na nasledujúci  Snem,

i)     riešenie problémov RO, ktorá porušuje Stanovy OS v ČR, alebo je nefunkčná.

(2)   Republiková rada (RR) má právo rozhodovať o:

a)    voľbe predsedu Obce, ktorá sa uskutoční počas Snemu (po zvolení Výkonnej rady) a výsledok  voľby sa delegátom Snemu ihneď oznamuje. V prípade mimoriadnych okolností môže RR zvoliť predsedu (po jeho odstúpení alebo odvolaní) aj v období medzi zasadaniami Snemu,

b)    odvolaní predsedu Obce a členov VR z vážnych dôvodov (dlhodobá nemožnosť vykonávať funkciu alebo porušovanie Stanov OS v ČR),

c)    prijatí rezignácie na volenú či menovanú funkciu v orgánoch  Obce,

d)    kooptovaní nového člena na uvoľnené miesto z radov zvolených  náhradníkov do Výkonnej rady alebo Republikovej revíznej  a kontrolnej komisie,

e)    ustanovení alebo rušení odborných komisií a menovaní ich predsedov (koordinátorov),

f)    udelení čestného členstva,

g)    vylúčení člena z Obce,

h)    zrušení registrácie RO.

 

VÝKONNÁ RADA

 

čl. 23

Zloženie a zasadania

 

(1)   Výkonnú radu tvoria:

a)    predseda Obce - je štatutárnym zástupcom OS v ČR, riadi Republikovú a Výkonnú radu, zodpovedá za koncepciu činnosti, celkové riadenie Obce, informácie a vydavateľskú činnosť (časopis), koordináciu jej subjektov a spoluprácu s inými subjektami,

b)    prvý podpredseda - zodpovedajúci za:

-      zahraničné kontakty,

-      usmerňovanie a koordináciu činnosti RO, členskú základňu,

-      získavanie prostriedkov na činnosť Obce a ich hospodárne využívanie,

-      administratívu VR a RR, archív, zápisy z rokovaní, organizačné zaistenie zasadaní RR a VR,

c)    hospodár – zodpovedajúci za účtovníctvo a s ním spojenú dokumentáciu,

d)    členovia - zodpovedajúci za stanovené oblasti činnosti Obce.

(2)   Funkčné obdobie Výkonnej rady  je trojročné.

(3)   Organizačná štruktúra a personálne obsadenie nevolených spolupracovníkov (odborných komisií)  je v kompetencii Výkonnej rady.

(4)  Výkonná rada je uznášaniaschopná, ak na jej zasadaní je nadpolovičný počet volených členov.

(5) Výkonná rada môže zasadať aj pomocou moderných telekomunikačných prostriedkov typu Skype.

(5)  Náhradníci členstva vo VR sa jej rokovania zúčastňujú na základe pozvania predsedu a majú hlas poradný.

 

 

čl. 24

Práva a zodpovednosť

 

(1)  Výkonná rada (VR) koná v mene Obce a zastupuje ju navonok, riadi aktivity Obce, koordinuje činnosť Výborov RO a zodpovedá za všetky záležitosti, ktoré nie sú v kompetencii iného orgánu Obce.

(2)  Zodpovedá najmä za:

a)    plnenie záverov Snemu a RR,

b)   hospodárenie s majetkom Obce,

c)    vedenie prehľadu o členskej základni Obce, na základe podkladov od Výborov RO

d)   rozdeľovanie finančných prostriedkov na základe zásad stanovených RR

e)    registráciu návrhov na zmeny Stanov

f)    zvolávanie RR.

(3)  Obec navonok (vo vzťahu k iným subjektom) zastupuje predseda. Podpisové právo má predseda, výkonný tajomník a po dohode vo VR jeho ďalší členovia.

(4) Výkonná rada má právo v prípade nutnosti kooptovať do svojich radov nových členov, predovšetkých z radov náhradníkov, zvolených na sneme OS v ČR.

 

čl. 25

Profesionálny aparát

 

(1)  Výkonná rada na zaistenie činností Obce prijíma a uvoľňuje zamestnancov Obce v súlade so štrukturou personálneho obsadenia profesionál- neho aparátu Obce.

 

 

REPUBLIKOVÁ REVÍZNA a KONTROLNÁ KOMISIA

 

čl. 26

Práva a zodpovednosť

 

(1)  Je povinná vykonávať minimálne 1 krát ročne kontrolu hospodárenia Výkonnej rady a nakladania s účelovými dotáciami VR jednotlivými RO.

(2)  Výsledky kontrol predkladá RR a každému Snemu.

(3)      Funkčné obdobie Republikovej revíznej a kontrolnej komisie je trojročné.

(4)      Keď Republiková revízna a kontrolná komisia zvolená na Sneme neplní svoje povinnosti podľa čl. 25, bodu 1 viac ako rok, zaoberá sa touto situáciou Republiková rada, ktorá príjme opatrenia k náprave stavu.

(5)   Kontroluje dodržiavanie Stanov Obce a vynáša v tomto smere záväzné rozhodnutia, proti ktorým je možné sa odovolať k RR OS v ČR.

(6)   So sťažnosťou na nedodržiavanie Stanov Obce má právo obrátiť sa na ňu každý člen Obce alebo jej volené orgány.

 

 

ODBORNÉ KOMISIE

 

čl. 27

Účel a zodpovednosť

 

(1)  Obec na zaistenie špeciálnych úloh a na riešenie dôležitých záujmových oblastí čí odborných problémov vytvára Odborné komisie.

(2)  Každá odborná komisia (OK) má Republikovou radou menovaného predsedu. Ostatných členov OK menuje Výkonná rada.

(3)  Odborná komisia sa podľa čl. 21 odst. 1 písm. g) riadi vlastným organizačným poriadkom alebo všeobecným organizačným poriadkom príslušnej oblasti činnosti Obce.

 

HOSPODÁRENIE A FINANČNÉ PROSTRIEDKY

 

čl. 28

Charakteristika

 

(1)  Obec získava finančné prostriedky na zabezpečenie svojej činnosti z:

a)    príspevkov,

b)   darov a odkazov,

c)    subvencií a dotácií,

d)   výnosov z vlastnej činnosti.

(2)  Obec ako právnická osoba vedie účtovníctvo v rozsahu a spôsobom stanoveným platnými zákonmi a riadi sa Hospodárskym poriadkom Obce podľa čl. 21 odst. 1 písm. f). Za hospodárenie a majetok zodpovedá Výkonná rada.

(3)  Za účelom zaistenia medziregionálnych činností Obce môžu jednotlivé RO svoje finančné prostriedky navzájom združovať.

(4)  Činnosť volených funkcionárov je dobrovoľná. Funkcionári majú nárok na úhradu priamych  výdajov súvisiacich s výkonom svojej funkcie.

(5)  Zamestnancom Obce môže byť aj jej volený funkcionár.

 

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

čl. 29

Zmeny v Stanovách

(1)  Zmeny v Stanovách môže schvaľovať výlučne Snem OS v ČR, z.s.

 

                                    čl. 30

                                Fúzia spolku

(1) V prípade nutnosti je prípustná fúzia OS v ČR s inými organizáciami slovenskej menšiny, pôsobiacimi na území Českej republiky, zriadených za podobným účelom a pracujúcich na na obdobných hodnotách hlavnej činnosti OS v ČR.

(2) Fúzia sa v tomto prípade bude riadiť podľa paragrafov 274-287 Občianského zákonníku ČR.

 

čl. 31

                             Rozdelenie spolku

(1) V prípade nutnosti je prípustné rozdelenie OS v ČR na menšie zložky, či organizácie.

(2)  Rozdelenie sa v tomto prípade bude riadiť podľa paragrafov 288-302 Občianského zákonníku ČR.

 

čl. 32

Zánik Obce

 

(1)   Obec zaniká:

a)    uznesením Snemu,

b)    spoločným súčasným vystúpením všetkých jej  RO z Obce,

c)    zánikom poslednej RO.

(2) Likvidácia  OS v ČR sa v tomto prípade bude riadiť podľa paragrafov 268-273 Občianského zákonníku ČR.

 

čl. 33

Platnosť Stanov

 

(1)   K schváleniu Stanov a ich zmien je potrebná 2/3 väčšina prítomných delegátov Snemu. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia na Sneme.

(2)   Prípady neošetrené v týchto Stanovách sa riadia podľa ustanovení Občianského zákonníka ČR.